Wszystkie materiały dla klas 1–3 Nowej Ery, w tym oczywiście „Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej”, mają numer dopuszczenia i są zgodne z nową podstawą programową (z 23.08.2007).

Zatem wybierając „Już w szkole” – pakiet Nowej Ery do nauczania zintegrowanego – nauczyciel ma pewność, że otrzymuje komplet materiałów obejmujący wszystkie wymagane przez nową podstawę programową zagadnienia. To jednak nie wszystko. W materiałach edukacyjnych Nowej Ery znajdzie również treści dodatkowe (fakultatywne), wykraczające poza podstawę programową. Ułatwi to pracę nauczycielom, którzy chcą nauczyć więcej i mają uczniów o różnych możliwościach.

Czym są treści fakultatywne?

Treści fakultatywne to treści dodatkowe, wykraczające poza obowiązkowe wymagania zawarte w podstawie programowej. Zadania oznaczone jako fakultatywne, mogą być realizowane, ale nie mogą być oceniane i nie powinny być przeznaczone do samodzielnej pracy dziecka. Dla wygody nauczycieli w materiałach Nowej Ery treści fakultatywne zostały czytelnie wyróżnione.


Zobacz zmiany w pakiecie „Już w szkole” (materiały do klasy 1 i 2)
Nowa podstawa programowa z 23 sierpnia 2007 r. w materiałach do kształcenia zintegrowanego Nowej Ery

Materiały dla ucznia

Zeszyty ćwiczeń
W zeszytach ćwiczeń oznaczyliśmy treści i umiejętności fakultatywne.
Oznaczenia – numer zadania na szarej apli – mają zadania matematyczne, ponieważ zmiany w podstawie dotyczą głównie edukacji matematycznej.

Zobacz przykłady:

Materiały dla nauczyciela:

Scenariusze zajęć dziennych
Wszystkie zmiany dotyczące treści fakultatywnych uwzględniliśmy w rozkładzie materiału i scenariuszach, w obrębie właściwych kręgów tematycznych i tematów dziennych.
Karty oceny opisowej
Z kart obserwacji osiągnięć uczniów usunęliśmy osiągnięcia wykraczające poza aktualnie obowiązującą podstawę programową. Dzięki temu nauczyciele bez obaw mogą wypełniać comiesięczne karty obserwacji osiągnięć lub wystawiać ocenę śródroczną i końcoworoczną.
Sprawdziany
Zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności dostosowaliśmy do nowej podstawy. Uwzględniając zmienione wymagania, wprowadziliśmy zmiany w treści zadań, a także ustaliliśmy odpowiednie kryteria oceniania.
Dzienniki
Zawierają propozycję oceny śródrocznej i końcowo-rocznej zgodnej z nową podstawą. Z kart obserwacji ucznia usunęliśmy treści i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę.


Pakiet „Już w szkole” to dobry wybór, ponieważ:

Zawiera zadania i ćwiczenia o różnym stopniu złożoności i trudności. Daje nauczycielowi możliwość pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
Umożliwia w pełni przyswojenie wiadomości i osiągnięcie umiejętności objętych podstawą programową z 23 sierpnia 2007. Daje jednocześnie szansę indywidualnego pogłębienia i poszerzenia wiedzy.
Seria w twórczy sposób łączy wychowanie i nauczanie.
Zawiera treści edukacyjne służące kształtowaniu i rozwijaniu u dziecka zachowań i postaw niezbędnych ze względu na szeroko pojęte bezpieczeństwo.
Ułatwia nauczycielowi przygotowanie uczniów do aktywnego i twórczego życia we współczesnym świecie, a także umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki w klasie czwartej.


Zobacz więcej:
„Już w szkole” klasa 1
„Już w szkole” klasa 2
„Już w szkole” klasa 3
Szafa grające „Już w szkole”
Pomoce dydaktyczne
Dzienniki zajęć zintegrowanych
 
Poznaj e-booki Nowej Ery
System diagnoz Nowej Ery
Multibooki Nowej Ery

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Campus
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies