Jakie zmiany programowe w szkołach proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej?
(stan na 15.10.2008)

11 kwietnia 2008 roku MEN zapowiedział zmiany programowe, których celem jest realizacja hasła „Szkoła przyjaźnie wymagająca” i „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”, co oznacza:
• Szkołę wymagającą od ucznia
• Szkołę gwarantującą poczucie bezpieczeństwa
• Szkołę, którą można rozliczyć z efektów kształcenia
O ostatecznym kształcie i zakresie proponowanych przez MEN zmian decyduje zatwierdzona podstawa programowa i przegłosowana przez Sejm zmiany w ustawie o systemie oświaty.

10 lipca 2008 roku MEN ogłosiło projekt nowej podstawy programowej. Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiada, że najprawdopodobniej projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie uchwalony do końca 2008 roku i zacznie obowiązywać od 31 marca 2009 roku.

Główne założenia reformy szkolnej to:
• zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a w szczególności poprawa efektów kształcenia w gimnazjum i liceum,
• zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci,
• podniesienie rangi nauczania języków obcych,
• wprowadzenie modelu kształcenia lepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów.

• Zapowiedź przyspieszenia obowiązku szkolnego
• Podniesienie rangi nauki języków obcych
• Wyrównanie szans
• Połączenie programowe gimnazjum i liceum. Model 4+2 ( w miejsce 3+3)
• Indywidualizacja ścieżki kształcenia
• Profilowanie w gimnazjum i liceum
• Nacisk na efektywność uczenia
• Zmiana podręczników w wyniku zmian programowych
• Poszerzenie wyprawki szkolnej

Nowa podstawa programowa będzie zawierała w jednym dokumencie zarówno treści kształcenia, jak i standardy wymagań egzaminacyjnych.

Zmiany zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, pierwszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Główne zmiany będą wprowadzane do 2015 roku, w całości powinny się zakończyć w 2017.

Kalendarz zmian programowych:

Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach
2009/2010 I SP I GIMNAZJUM
2010/2011 II SP II GIMNAZJUM
2011/2012 III SP III GIMNAZJUM
2012/2013 IV SP I LO I T I ZSZ
2013/2014 V SP II LO II T II ZSZ
2014/2015 VI SP III LO III T III ZSZ
2015/2016 IV T I LU
2016/2017 II LU

SP – szkoła podstawowa,
LO – liceum,
T – technikum,
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa,
LU – liceum uzupełniające

Nowe rozwiązania wynikające ze zmian programowych:

 Zapowiedź przyspieszenia obowiązku szkolnego
MEN przygotowuje się do obniżenia wieku szkolnego – od 1 września 2009 roku do szkół razem z siedmiolatkami mają trafić gotowe do obowiązku szkolnego sześciolatki. Przy czym resort edukacji planuje rozłożyć na trzy lata proces przyspieszenia obowiązku szkolnego. Zakłada, że przez kolejne trzy lata do pierwszej klasy pójdą siedmiolatki oraz część sześciolatków, ale ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do rodziców sześciolatków. Dopiero od 2012 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkich 6-latków, a 5-latki zostaną objęte obowiązkową edukacją przedszkolną. Jednocześnie samorządy będą miały obowiązek zapewnienia standardów opieki przedszkolnej sześciolatkom w szkołach.
Które sześciolatki zaczną chodzić do pierwszej klasy?

W pierwszej klasie od września 2009 wszystkie dzieci będą realizowały tę samą podstawę programową uwzględniającą możliwości 6-latków i 7-latków tak, aby można było wyrównać poziom wiedzy i umiejętności obu grup wiekowych. Decyzja o łącznym lub rozdzielnym organizowaniu nauczania 6- i 7-latków będzie zależna od liczby i wieku uczniów klas pierwszych i będzie należała do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły radzi rodzicowi 6-latka

 Podniesienie rangi nauki języków obcych
Z uwagi na priorytet, jakim staną się języki obce uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych będą objęci obowiązkową nauką języka obcego i będą się go uczyć przez co najmniej 9 lat (6 w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum). Od 2015 roku zostanie wprowadzony egzamin z języka obcego dla uczniów szkół podstawowych.
Podstawowym celem nauki języka obcego w gimnazjum i liceum jest skuteczne porozumiewanie się, zarówno w mowie jak i w piśmie. Uczniowie gimnazjów będą się uczyć obowiązkowo dwóch języków obcych, a jednym z nich będzie ten sam, którego uczyli się wcześniej w szkole podstawowej. Od 2009 r. będzie wprowadzony egzamin z języka obcego dla gimnazjalistów.

 Wyrównanie szans
Uczniowie klas IV-VI będą mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki, na które będzie kierowała ucznia szkoła, zależnie od oceny jego potrzeb. Będą to osobne zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych lub potrzebujących nadrobienia zaległości. W przypadku języka obcego możliwy jest podział na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Zalecanym rozwiązaniem w szkole podstawowej jest stworzenie świetlic tematycznych, dostępnych dla chętnych uczniów w wymiarze 4 godz. dziennie.

 Połączenie programowe gimnazjum i liceum. Model 4+2 (w miejsce 3+3)
Program do gimnazjum i liceum ma stanowić całość, aby uniknąć powtórzeń treści nauczania, co oznacza, że pewne treści nauczania będę występować tylko w gimnazjum albo tylko w liceum. Celem głównym nauki w gimnazjum i w pierwszej klasie liceum będzie gruntowne wykształcenie ogólne.
Projekt ramowego planu nauczania

 Indywidualizacja ścieżki kształcenia
Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna powinny wykształcić u uczniów umiejętność podejmowania ważnych decyzji. Już w gimnazjum pojawią się pierwsze przedmioty do wyboru: moduł artystyczny i techniczny, każdy w wymiarze 30 godzin rocznie. Działania te mają na celu pogłębienie zainteresowań i zachęcenie do wyboru szkół zawodowych. Od momentu rozpoczęcia drugiej klasy liceum kończy się etap kształcenia ogólnego i uczniowie będą wybierać przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, które pozwolą na pogłębianie ich wiedzy z danej dziedziny i lepsze przygotowanie do matury i wyboru studiów. Natomiast wiedzę z pozostałych dziedzin uzupełniać będą na poziomie ogólnym w ramach bloków przedmiotowych: historia i społeczeństwo lub przyroda.
Egzamin maturalny w części podstawowej dla wszystkich uczniów będzie obejmował egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym.

 Profilowanie w gimnazjum i liceum
Od trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna się proces profilowania, który służy wspieraniu ucznia w dokonaniu wyboru dalszej ścieżki edukacji. Jego zadaniem jest rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, pomoc w wyborze profilu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem jego zamierzeń i możliwości. W każdym gimnazjum powinien pracować nauczyciel przeszkolony w zakresie doradztwa zawodowego, który będzie współpracował z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 Nacisk na efektywność uczenia
Według założeń reformy zadaniem szkoły jest dbanie o efektywność pracy ucznia i nauczyciela. Podstawa programowa ściśle definiuje efekty nauczania na każdym etapie edukacji – precyzyjnie określa wymagania w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności. Egzaminy zewnętrzne będą pełniły funkcję diagnostyczno-prognostyczną wobec ucznia i mierzyły efektywność pracy szkoły.

 Zmiana podręczników w wyniku zmian programowych
Wynikiem tak dużej zmiany programowej jest konieczność dostosowania treści nauczania i metod pracy do wieku uczniów. W pierwszym roku reformy w pierwszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie będą wykorzystywać zupełnie nowe podręczniki.
W sytuacji zmian programowych w szkole głównym zadaniem wydawnictwa edukacyjnego jest przygotowanie na czas podręczników realizujących założenia nowej podstawy programowej. Nowa Era dołoży wszelkich starań, aby jej aktualna i zgodna z reformą oferta dotarła do szkół w czasie umożliwiającym nauczycielom wybór podręcznika i komfortowe dostosowanie się do nowych wymagań oraz osiąganie pożądanych rezultatów i zadowolenia z pracy. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dn. 25.07.08 zakłada, że dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego.

 Poszerzenie wyprawki szkolnej
Ministerstwo nie zapewnia darmowych podręczników wszystkim uczniom reformowanych roczników, ale poszerza zakres obowiązywania wyprawki szkolnej na pierwsze roczniki reformowanego gimnazjum. Zatem w 2009 roku wyprawka szkolna obejmie pierwsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowo 10 % uczniów z rekomendacji Rady Pedagogicznej. I sukcesywnie będzie obejmować kolejne roczniki objęte reformą.

Nowa Era o zakresie zmian w podręcznikach
W ocenie wydawnictwa zmiany treści nauczania w podręcznikach szkolnych mają niewielki zakres. Dokonaliśmy głębokiej analizy merytorycznej przedstawionych przez MEN projektów podstaw programowych. Nowa Era na bieżąco tworzy ofertę przy wsparciu wielu ekspertów i praktykujących nauczycieli, przewidujących nowe potrzeby ucznia i nową jakość nauczania. Aktualna podstawa programowa dopinguje nas do tego, aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby współczesnego ucznia i nauczyciela, i jednocześnie nadal pozostała wyjątkowa wśród ofert innych wydawców.

 
Poznaj e-booki Nowej Ery
System diagnoz Nowej Ery
Multibooki Nowej Ery

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Campus
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies