Sortuj:  Wyświetl projektów

Wyszukaj:  w  Znajdź projekt w mojej okolicy

Filtruj:

Sortuj:

Szukaj:

Projekt 133

"Żelazny most"

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 w Podkowie Leśnej

1. Wspieranie procesu dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego uczniów. 2. Stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów wybranymi problemami historii. 3. Umożliwienie uczniom wykorzystywania zdobywanej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniem i zdolnościami. 4. Wspieranie dążeń do twórczego wykorzystywania przez uczniów wiedzy i umiejętności historycznych, np. poprzez wykonanie przez nich, pod kierunkiem nauczyciela, pracy badawczej na podstawie samodzielnie zebranych materiałów pochodzących z różnych źródeł oraz literatury historycznej. 5. Przygotowanie uczniów do stosowania podstawowych zasad naukowego poznawania i opisywania przeszłości. 6. Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy (zwłaszcza zaś wiedzy o źródłach historycznych istniejących dla danej epoki oraz narzędziach służących ich odczytywaniu, opisowi, interpretacji i utrwalaniu) oraz umiejętności historycznych uzyskanych w toku wcześniejszej oraz bieżącej edukacji celem lepszej znajomości i rozumienia przeszłości własnego regionu, kraju i dziejów świata. 7. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej i narodowej. 8. Rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnej analizy wybranego problemu historycznego, z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i dodatkowej literatury przedmiotu (w tym literatury naukowej). 9. Zdobywanie przez uczniów wiedzy o warsztacie historyka, archeologa i etnografa oraz umiejętności jej zastosowania przy badaniu przeszłości, jak również przedstawianiu wyników swojej pracy (z wykorzystaniem technologii cyfrowej).

więcej »

Projekt 139

Dynamika procesów elektrochemicznych czyli jak w dobie kryzysu energetycznego zaprojektować, wykonać i rozpowszechnić alternatywne źródła energii elektrycznej.

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie, ulica Bema 76, 01-225. Telefon: 22 632 75 70, fax: 22 632 75 70 wew. 28

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestnika bazowych umiejętności kluczowych a przede wszystkim: przewidywania na podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej możliwości i warunków koniecznych do syntezy ogniwa elektrycznego lub paliwowego, nabycie umiejętności skomplikowanych operacji laboratoryjnych dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie procedury laboratoryjnej, której efektem będzie samodzielnie stworzone ogniwo lub bateria oraz doskonalenie czynności laboratoryjnych pozwalających na samodzielne zbadanie własności uzyskanego ogniwa wraz z weryfikacją wniosków teoretycznych płynących z równań reakcji chemicznych stanowiących podstawę jego działania. Dodatkowym celem projektu jest kształtowanie umiejętności łączenia nauk takich jak fizyka i chemia z wymaganiami biznesu branży energetycznej. Jednym z założeń jest ukształtowanie wśród uczestników projektu umiejętności łączenia rezultatów naukowych z zapotrzebowaniem środowisk biznesowych na określony produkt znajdujący zastosowanie w życiu codziennym. Podczas realizacji projektu zostanie prześledzona od projektu do sklepu oraz sylwetki liderów syntezy ogniw i baterii, zaś uczestnicy będą mogli odtworzyć wybrane metody badawcze związane z elektrochemią ogniw i baterii. Dopełniającym celem projektu adresowanego do uczniów liceum jak i gimnazjum jest kształtowanie nie tylko wśród uczestników ale również ich najbliższego otoczenia postawy pozwalającej na „odczarowanie” nauk ścisłych takich jak fizyka i chemia ze zbioru wiedzy opartej wyłącznie na równaniach i wzorach wykorzystywanych do rozwiązywania zadań, a co za tym idzie wiedzy praktycznie nieużytecznej poza szkołą. Projekt jako jedyny pozwoli na bezpośredni kontakt ze współczesnymi metodami badawczymi poza uczelnią wyższą, a także da możliwość wzięcia udziału, w uważanych za spektakularne, zajęciach laboratoryjnych wykorzystujących wybrane metale szlachetne i półszlachetne stanowiące elektrody budowanych ogniw i akumulatorów. Wartym zaakcentowania jest, że uczniowie warszawskich szkół nie mają możliwości wykonywania doświadczeń tego typu poza specjalistycznymi placówkami akademickimi, a projekt umożliwi im takie postępowanie. Koordynator projektu jako współpracownik Laboratorium Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii UW zapewni możliwość współpracy laboratoryjnej z grupą naukowców Wydziału Chemii w tym prof. A. Czerwińskim – liderem grupy badawczej współczesnej elektrochemii celem preorientacji naukowej uczniów szczególnie zainteresowanych współczesnymi badaniami. Projekt pokaże również uczestnikom konkretne ścieżki autopromocji w świecie nauki i ewaluacji tego procesu według uznanych zasad business in science.

więcej »

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone