Sortuj:  Wyświetl projektów

Wyszukaj:  w  Znajdź projekt w mojej okolicy

Filtruj:

Sortuj:

Szukaj:

Projekt 102

Bio-dream, mity i fakty.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim po raz kolejny będzie organizować wymianę edukacyjną z duńską szkołą ponadgimnazjalną w Ringsted. Podstawowym założeniem tej wymiany jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Danii, poznanie różnic kulturowych pomiędzy Polską i Danią oraz uczestniczenie w anglojęzycznym projekcie edukacyjnym. Podczas realizacji tych założeń 14 uczniów LO im. J. Słowackiego wyjedzie w listopadzie 2014 roku na tydzień do duńskiej szkoły, a w ramach rewizyty duńscy uczniowie przyjadą do Grodziska Wielkopolskiego w marcu 2015 roku. Obie szkoły wspólnie ustalają rodzaj zajęć w których będą uczestniczyć zaangażowani uczniowie. W roku szkolnym 2014/2015 tematyka zajęć projektowych będzie obejmować zagadnienia z zakresu Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnych. Uczestnicy projektu poznają dostępne źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej, oraz zapoznają się z tendencjami rozwoju rynku energetycznego. Ponadto, podczas zajęć opracują strategię racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych, biorąc pod uwagę zagrożenia dla naturalnego środowiska. W trakcie projektu poznają również proces produkcji biopaliw, poprzez aktywnie uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki. Kolejnym działaniem uczestników projektu będzie poznanie sposobów sprawdzenia i obliczenia kaloryczności poszczególnych źródeł energii, w celu ich optymalnego wykorzystania.

więcej »

Projekt 133

"Żelazny most"

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 w Podkowie Leśnej

1. Wspieranie procesu dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego uczniów. 2. Stworzenie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów wybranymi problemami historii. 3. Umożliwienie uczniom wykorzystywania zdobywanej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniem i zdolnościami. 4. Wspieranie dążeń do twórczego wykorzystywania przez uczniów wiedzy i umiejętności historycznych, np. poprzez wykonanie przez nich, pod kierunkiem nauczyciela, pracy badawczej na podstawie samodzielnie zebranych materiałów pochodzących z różnych źródeł oraz literatury historycznej. 5. Przygotowanie uczniów do stosowania podstawowych zasad naukowego poznawania i opisywania przeszłości. 6. Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy (zwłaszcza zaś wiedzy o źródłach historycznych istniejących dla danej epoki oraz narzędziach służących ich odczytywaniu, opisowi, interpretacji i utrwalaniu) oraz umiejętności historycznych uzyskanych w toku wcześniejszej oraz bieżącej edukacji celem lepszej znajomości i rozumienia przeszłości własnego regionu, kraju i dziejów świata. 7. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej i narodowej. 8. Rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnej analizy wybranego problemu historycznego, z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i dodatkowej literatury przedmiotu (w tym literatury naukowej). 9. Zdobywanie przez uczniów wiedzy o warsztacie historyka, archeologa i etnografa oraz umiejętności jej zastosowania przy badaniu przeszłości, jak również przedstawianiu wyników swojej pracy (z wykorzystaniem technologii cyfrowej).

więcej »

Projekt 139

Dynamika procesów elektrochemicznych czyli jak w dobie kryzysu energetycznego zaprojektować, wykonać i rozpowszechnić alternatywne źródła energii elektrycznej.

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie, ulica Bema 76, 01-225. Telefon: 22 632 75 70, fax: 22 632 75 70 wew. 28

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestnika bazowych umiejętności kluczowych a przede wszystkim: przewidywania na podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej możliwości i warunków koniecznych do syntezy ogniwa elektrycznego lub paliwowego, nabycie umiejętności skomplikowanych operacji laboratoryjnych dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie procedury laboratoryjnej, której efektem będzie samodzielnie stworzone ogniwo lub bateria oraz doskonalenie czynności laboratoryjnych pozwalających na samodzielne zbadanie własności uzyskanego ogniwa wraz z weryfikacją wniosków teoretycznych płynących z równań reakcji chemicznych stanowiących podstawę jego działania. Dodatkowym celem projektu jest kształtowanie umiejętności łączenia nauk takich jak fizyka i chemia z wymaganiami biznesu branży energetycznej. Jednym z założeń jest ukształtowanie wśród uczestników projektu umiejętności łączenia rezultatów naukowych z zapotrzebowaniem środowisk biznesowych na określony produkt znajdujący zastosowanie w życiu codziennym. Podczas realizacji projektu zostanie prześledzona od projektu do sklepu oraz sylwetki liderów syntezy ogniw i baterii, zaś uczestnicy będą mogli odtworzyć wybrane metody badawcze związane z elektrochemią ogniw i baterii. Dopełniającym celem projektu adresowanego do uczniów liceum jak i gimnazjum jest kształtowanie nie tylko wśród uczestników ale również ich najbliższego otoczenia postawy pozwalającej na „odczarowanie” nauk ścisłych takich jak fizyka i chemia ze zbioru wiedzy opartej wyłącznie na równaniach i wzorach wykorzystywanych do rozwiązywania zadań, a co za tym idzie wiedzy praktycznie nieużytecznej poza szkołą. Projekt jako jedyny pozwoli na bezpośredni kontakt ze współczesnymi metodami badawczymi poza uczelnią wyższą, a także da możliwość wzięcia udziału, w uważanych za spektakularne, zajęciach laboratoryjnych wykorzystujących wybrane metale szlachetne i półszlachetne stanowiące elektrody budowanych ogniw i akumulatorów. Wartym zaakcentowania jest, że uczniowie warszawskich szkół nie mają możliwości wykonywania doświadczeń tego typu poza specjalistycznymi placówkami akademickimi, a projekt umożliwi im takie postępowanie. Koordynator projektu jako współpracownik Laboratorium Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii UW zapewni możliwość współpracy laboratoryjnej z grupą naukowców Wydziału Chemii w tym prof. A. Czerwińskim – liderem grupy badawczej współczesnej elektrochemii celem preorientacji naukowej uczniów szczególnie zainteresowanych współczesnymi badaniami. Projekt pokaże również uczestnikom konkretne ścieżki autopromocji w świecie nauki i ewaluacji tego procesu według uznanych zasad business in science.

więcej »

Projekt 299

Bielcza biegnie po zdrowie

Zespół Szkół w Bielczy

Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć edukacyjno-warsztatowych, przedstawienia teatralnego, promującego zdrowy tryb życia i wspólnego biegu połączonego z piknikiem, podczas którego nastąpi wręczenie nagród. Gimnazjaliści wezmą udział w testach sprawności fizycznej, a następnie przez trzy miesiące będą pracowali nad poprawą swojej kondycji zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Udział w przedsięwzięciu umożliwi każdemu uczestnikowi poprawę stanu zdrowia, umiejętności ruchowych i poznanie własnych możliwości psychofizycznych. Ponadto każdy uczeń stanie przed możliwością podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny oraz zwiększenia wiary we własne siły. W maju cała społeczność szkolna zaangażuje się w tworzenie plakatów interaktywnych oraz prezentacji multimedialnych związanych ze zdrowym stylem życia (w języku polskim i angielskim). Zamykająca projekt, czerwcowa impreza pod hasłem ,,Bielcza biegnie po zdrowie”, będzie okazją do wspólnej aktywności fizycznej (bieg uczniów, nauczycieli i rodziców), zaprezentowania interaktywnej wystawy i przedstawienia teatralnego propagującego aktywny tryb życia oraz profilaktykę zdrowotną. Zaangażowanie rodziców jest związane z propagowaniem czynnych form wypoczynku wśród całych rodzin, umożliwi również wzmocnienie więzów ze środowiskiem szkolnym i integrację społeczności lokalnej.

więcej »

Projekt 444

Dzień Europejski w szkole

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy

Proszę wsiadać, drzwi zamykać... Zabieramy Państwa w podróż po Europie, która 1 V 2004r. otworzyła Polakom swoje drzwi. Od 10 lat jesteśmy pełnoprawnymi członkami UE, o czym w PRL-u nasi rodzice i dziadkowie mogli tylko pomarzyć. Z całą pewnością nikomu z nich nie przyszłoby wówczas do głowy, że kiedyś wystarczy tylko dowód w kieszeni, z którym za dwie godziny będzie można wylądować na lotnisku w Paryżu czy Londynie albo samochodem w parę godzin przejechać nowoczesną autostradą z Warszawy do Berlina bez kontroli celnej na granicy polsko-niemieckiej. Tak samo nieprawdopodobne wydać by się mogło jeszcze kilkanaście lat temu pozyskanie dotacji na założenie własnej działalności czy dofinansowanie gospodarstwa rolnego w celu jego modernizacji. To, co niegdyś niewyobrażalne, stało się faktem. Polska będąc członkiem UE, czerpie szereg korzyści z tego tytułu, a Polacy sprawują w niej najwyższe urzędy - są komisarzami, członkami Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, a już niebawem Donald Tusk zostanie szefem Rady Europy. Kto wie, może wśród autorów danego projektu edukacyjnego też znajdą się tacy, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim? Dlatego ważne jest propagowanie wśród młodzieży ogólnej wiedzy o tematyce unijnej, rozszerzanie zainteresowań na temat kultur innych narodów, promowanie integracji, prowadzenie działalności reklamującej działania UE oraz propagowanie informacji o instytucjach europejskich.

więcej »

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone