Regulamin konkursu „Projekt z klasą” – VI edycja

§ 1
Warunki konkursu

 • Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny prac konkursowych, zasady przyznawania nagród i procedurę reklamacyjną konkursu.
 • Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031950.
 • Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • Uczestniku /Opiekunie grupy konkursowej – jest nim nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, który w regulaminowym terminie zgłosi pracę konkursową. Opiekun zgłasza projekt do konkursu i koordynuje pracę grupy konkursowej. Ten sam nauczyciel może być opiekunem tylko jednej grupy konkursowej i zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Opiekun i grupa konkursowa muszą pochodzić z tego samego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Opiekun grupy konkursowej jest wyłącznym reprezentantem grupy konkursowej w kontaktach z Organizatorem.
  • pracy konkursowej - należy przez to rozumieć opis projektu edukacyjnego przygotowanego i realizowanego w rozumieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. 2007, Nr 83, Poz. 562 ze. zm.). Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: nazwa projektu, opis projektu, cele projektu, zastosowane metody pracy, korzyści dla ucznia, elementy unikatowe, miejsce i czas realizacji, sposób wykorzystania nagrody, zdjęcie grupy konkursowej lub inny symbol graficzny związany z grupą konkursową lub realizowanym projektem. Praca konkursowa może opisywać projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany. Warunkiem zakwalifikowania projektu do konkursu jest deklaracja wykorzystania nagrody do 24 czerwca 2016r. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który został już zrealizowany. Z tego samego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.
  • grupie konkursowej – należy przez to rozumieć grupę składającą się z dowolnej liczby uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich opiekuna przygotowujących pracę konkursową. Do grupy konkursowej może dołączyć drugi nauczyciel jako nauczyciel wspierający.
  • nauczycielu wspierającym - jest nim drugi nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej uczestniczący w realizacji konkursowego projektu
  • szkole – należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, z których została zgłoszona praca konkursowa. Zespół szkół nie jest w rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą
  • stronie konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową www.projektzklasa.pl przeznaczoną do obsługi konkursu
  • kwestionariuszu rejestracyjnym – jest to obowiązkowy kwestionariusz, który należy wypełnić w celu rejestracji na stronie konkursu
  • formularzu zgłoszeniowym – jest to obowiązkowy formularz przeznaczony do zamieszczenia pracy konkursowej na stronie www.projektzklasa.pl i zgłoszenia jej do konkursu
  • nagrodzie Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć 10 nagród pieniężnych (zwanych grantami) w wysokości po 2.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację zwycięskiego projektu, przyznawanych przez Komisję Konkursową
  • nagrodzie internautów – należy przez to rozumieć 10 nagród pieniężnych (zwanych grantami internautów) w wysokości 2.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego projektu, przyznawanych w drodze głosowania on-line
  • nagrodzie specjalnej – należy przez to rozumieć nagrodę, która może zostać dodatkowo przyznana przez Komisję Konkursową
  • regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie o nazwie „Projekt z klasą” wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2
Zasięg terytorialny i czas trwania konkursu

 • Konkurs jest ogólnopolski i obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 roku, a kończy w dniu 12 stycznia 2016 roku – datą ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu na stronie konkursu.

§ 3
Zasady prowadzenia konkursu

 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane większością głosów.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów.
  1. Etap pierwszy konkursu trwa od 1 października 2015 roku do 30 listopada 2015 roku. W pierwszym etapie Uczestnik konkursu zobowiązany jest zarejestrować się na stronie konkursu oraz zgłosić pracę konkursową.
   1. Rejestracja Uczestnika jest warunkiem obowiązkowym udziału w konkursie i musi poprzedzać zgłoszenie pracy konkursowej. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól w elektronicznym kwestionariuszu rejestracyjnym na stronie konkursu oraz zatwierdzeniu ich.
   2. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika obowiązkowych pól w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursu. Formularz umożliwiający wpisanie pracy konkursowej będzie udostępniony na stronie konkursu od dnia jego rozpoczęcia. Uczestnik może dokonywać zmian i korekt w wypełnionym formularzu.
    Za ostateczne zgłoszenie pracy uznaje się zaakceptowanie jej poprzez przycisk „Zgłoś do konkursu” w terminie nie później niż do 30 listopada 2015 roku. Po takim zgłoszeniu pracy konkursowej nie będzie już możliwości edytowania formularza w celu wprowadzenia zmian w treści.
   3. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który został już zakończony, ponieważ uniemożliwi to wykorzystanie nagrody zgodnie z jej przeznaczeniem. Grant pieniężny w każdym przypadku musi być wykorzystany na realizację zwycięskiego projektu.
   4. Praca konkursowa powinna zawierać wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, samodzielnie wykonane przez grupę konkursową materiały takie jak: teksty, zdjęcia, ilustracje itp.
   5. Zgłoszenia pracy konkursowej oraz wprowadzenia wszelkich zmian w jej opisie może dokonać wyłącznie Opiekun grupy konkursowej.
   6. Komisja Konkursowa podczas trwania konkursu w drodze decyzji może postanowić, że w konkursie nie będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe:
    a) nie spełniające warunków regulaminu,
    b) zgłoszone w inny sposób, niż zamieszczenie pracy konkursowej na stronie konkursu,
    c) co do których wystąpią roszczenia osób trzecich,
    d) zawierające treści reklamowe, obraźliwe lub w inny sposób niezwiązane z zakresem konkursu,
    e) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że oddano na nie głosy w sposób niezgodny z regulaminem głosowania.

    Uczestnik, którego praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora w wiadomości e-mail.
   7. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że:

    a) nadesłana praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.)

    b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób

    c) udziela licencji na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz.83 ze zm.). Licencja ma charakter licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie ze zgłoszonej do konkursu „Projekt z klasą” pracy konkursowej (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz.83 ze zm.) na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z pracy konkursowej; publikowania oraz publicznego udostępnienia w sposób pozwalający każdemu na dostęp do pracy konkursowej w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie; wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji; Organizator może udzielić dalszej licencji osobom trzecim.

    d) wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznienie informacji stanowiących dane osobowe na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) Zgoda dotyczy wszystkich osób uczestniczących w projekcie i jest udzielana wydawnictwu „Nowa Era” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, oraz jej spółkom zależnym, w celach marketingowych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione dane osobowe są chronione zgodnie z w/w i ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych. Nowa Era Sp. z o.o. ma prawo powierzyć ww. dane osobowe przedsiębiorcom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych oznacza podanie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej lub w innej formie) danych o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

    e) osoby uwidocznione na zdjęciach, ilustracjach lub innych materiałach pracy konkursowej, wyrażają zgodę na nieodpłatne publikacje swojego wizerunku oraz w zakresie określonym w pkt 1.7.d.

    f) oświadcza, że uzyskał zgodę Dyrektora swojej szkoły na udział w konkursie jako reprezentant szkoły.
  2. Etap drugi konkursu trwa od dnia 2 grudnia 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku i polega na wyłonieniu zwycięskich prac konkursowych.
   1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoni 10, które w najwyższym stopniu, łącznie, będą spełniały następujące kryteria:
    − kreatywne i ambitne założenia projektu,
    − interesująca i oryginalna tematyka pracy konkursowej,
    − wpływ projektu na otoczenie (szkoła, lokalna społeczność)
    − zastosowanie różnorodnych metod pracy,
    − korzyści dla ucznia
    − elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej
    − precyzyjny opis projektu

    Dodatkowym czynnikiem, który może zaważyć na decyzji Komisji Konkursowej o przyznaniu grantu może być materiał (plik graficzny, foto-relacja, prezentacja, filmik), w którym grupa konkursowa w ciekawy sposób prezentuje swój pomysł na projekt.

    Za każdy z dziesięciu wybranych projektów konkursowych zostanie wydana nagroda „Komisji konkursowej” – grant pieniężny w wysokości po 2.000,00 zł.
   2. Internauci spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wyłonią w głosowaniu internetowym trwającym od dnia 2 grudnia 2015 roku do 16 grudnia 2015 roku, 10 zwycięskich. Za każdy z dziesięciu wybranych przez Internautów projektów konkursowych (o największej liczbie zebranych głosów) zostanie wydana nagroda Internautów – grant pieniężny w wysokości po 2.000,00 zł.
    1. W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu aplikację, która umożliwi głosowanie na prace konkursowe. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę aplikację.
    2. Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie, który zostanie zamieszczony na stronie konkursu www.projektzklasa.pl nie później niż do 2 grudnia 2015r.
   3. Nagroda Komisji Konkursowej i nagroda Internautów mogą się łączyć. Jeden projekt może zdobyć obie nagrody.
   4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
   5. Każda szkoła, z której zostanie zgłoszona przynajmniej jedna praca konkursowa, otrzyma tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2016r.” wraz z certyfikatem.
   6. Każdy Opiekun grupy konkursowej otrzyma tytuł : „Dobry PROJEKTant edukacji”
   7. Spośród trzech szkół, które zgłoszą najwięcej prac konkursowych Komisja Konkursowa wybierze jedną, która otrzyma tytuł „Najlepiej zaPROJEKTowanej szkoły 2016r.” oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Organizatora konkursu. Dokonując wyboru „Najlepiej zaPROJEKTowanej szkoły 2016r.” Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w jakim stopniu wszystkie zgłoszone przez szkołę projekty spełniają kryteria określone w §3 pkt 2.1 niniejszego Regulaminu
    1. W przypadku, kiedy gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna należy do zespołu szkół, prace konkursowe będą traktowane jako zgłoszone przez odrębne jednostki edukacyjne i ich liczba nie będzie się sumowała.

§ 4
Ogłaszanie wyników

 • Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wyłoni 10 zwycięskich prac konkursowych za które Organizator wyda nagrody Komisji Konkursowej, oraz ostatecznie zatwierdzi listę 10 zwycięskich prac konkursowych, które zdobyły nagrodę internautów.
 • Laureaci konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz pocztą e-mail. Dodatkowo Komisja Konkursowa ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 12 stycznia 2016 roku.

§ 5
Wydawanie wygranych nagród

 1. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane przez Organizatora na rzecz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe.
  1. Przekazanie nagród w postaci grantów odbędzie się w formie przelewu na numer rachunku bankowego szkoły, z której został zgłoszony zwycięski projekt, Rady Rodziców tej szkoły lub inny rachunek wskazany przez Dyrektora tej szkoły po wcześniejszym przyjęciu nagrody w postaci grantu przez szkołę. W każdym przypadku tytuł przelewu będzie wskazywał, iż jest to nagroda za konkurs „Projekt z klasą” z przeznaczeniem na realizację zwycięskiego projektu.
  2. Przekazanie nagrody specjalnej odbędzie się po wcześniejszym powiadomieniu przez Organizatora i uzgodnieniu terminu przekazania z Dyrektorem szkoły i Uczestnikiem konkursu.
 2. Dyplomy uczestnictwa w konkursie dla wszystkich członków zwycięskich grup konkursowych zostaną wręczone osobiście Opiekunowi grupy konkursowej lub wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu.
 3. Wydanie oraz wysłanie nagród i dyplomów uczestnictwa w konkursie nastąpi po przekazaniu uprawnionemu pracownikowi Organizatora lub przesłaniu na adres Organizatora konkursu pisemnego oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz oświadczenia, że nagroda zostanie przeznaczona na cele wskazane w projekcie pracy konkursowej.
 4. Wydanie nagrody specjalnej nastąpi po podpisaniu przez Dyrektora zwycięskiej szkoły protokołu przekazania nagrody.
 5. Przyznane nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie zostaną wydane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w regulaminie.
 6. Jeżeli Uczestnik nie wyda lub nie wyśle w wyznaczonych terminach oświadczeń wskazanych w regulaminie to nagroda wedle uznania Organizatora nie zostanie przyznana w ogóle i przepadnie lub Komisja Konkursowa przyzna nagrodę innemu uczestnikowi.
 7. Uprawnienie do nagrody Komisji Konkursowej i nagrody Internautów nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci.
 8. Każdy Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Organizatora konkursu informacji o wykorzystaniu grantu pieniężnego w realizacji projektu konkursowego (np. sprawozdanie, reportaż, fotorelację itp.) do dnia 30 czerwca 2016r.

§ 6
Reklamacje

 • Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wydawania nagród mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników konkursu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 • Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora konkursu.
 • Reklamacje złożone przez inną osobę niż Uczestnik, w formie innej niż pisemna lub po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji, Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 • Decyzje Komisji konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7
Postanowienia końcowe

 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac konkursowych w trakcie zamieszczania ich na stronie konkursu, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady prawne prac konkursowych.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania osób trzecich, zmierzające do pozyskania większej ilości głosów.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a także do prezentowania ich w prasie, radiu, telewizji, na stronie internetowej Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania zysku przez Organizatora.
 • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem jest Organizator konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) na cele realizacji konkursu.
 • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do przerwania lub przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięskich prac konkursowych.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu.
 • Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku i jest dostępny na stronie konkursu www.projektzklasa.pl
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone