Pytania i odpowiedzi - zmiany w edukacji, nowa podstawa programowa, reforma programowa

Pytania i odpowiedzi


10 lipca 2008 roku MEN ogłosił projekt nowej podstawy programowej. Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiada, że jeżeli projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie uchwalony do końca 2008 roku, to zacznie on obowiązywać od 31 marca 2009 roku.


• zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a w szczególności poprawa efektów kształcenia w gimnazjum i liceum
• zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej i przyspieszenie obowiązku szkolnego
• podniesienie rangi nauczania języków obcych
• wprowadzenie modelu kształcenia lepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów.


Projektowane obecnie zmiany mają na celu obniżenie do 6 lat wieku, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego, z pozostawieniem dotychczasowych możliwości przyśpieszania i odraczania o jeden rok momentu rozpoczynania realizacji tego obowiązku. Wprowadzanie obniżonego wieku szkolnego będzie rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). W okresie tym rodzice sześcioletnich dzieci będą mogli — na swój pisemny wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej — odroczyć lub przyśpieszyć o jeden rok pójście dziecka do pierwszej klasy.


W pierwszej klasie będą dzieci z dwóch kolejnych roczników i będą realizowały jedną, zmienioną podstawę programową, uwzględniającą obecność dzieci młodszych, tak, aby można było wyrównać poziom wiedzy i umiejętności obu grup wiekowych.
Decyzję o łącznym lub rozdzielnym organizowaniu nauczania zróżnicowanej wiekowo grupy pierwszoklasistów ostatecznie podejmie dyrektor szkoły, kierując się między innymi liczbą uczniów i ich wcześniejszym doświadczeniem edukacyjnym oraz opinią wychowawcy klasy.


Proces wprowadzania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego został rozłożony na 2 lata. Od dnia 1 września 2009 roku dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że samorząd gminny będzie miał obowiązek zapewnienia bezpłatnej edukacji przedszkolnej tym 5-latkom, których rodzice będą sobie tego życzyć. Od dnia 1 września 2010 roku prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostanie przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.


Łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej – to założenie pozwoli wyrównać szanse edukacyjne już na wstępnym etapie nauki.
Nauczanie początkowe, bliższe edukacji przedszkolnej, będzie zindywidualizowane, połączone z zabawą i opieką. Pracownie klas pierwszych będą przypominać sale przedszkolne (z osobnym miejscem do zabawy i do nauki).
Edukacja wczesnoszkolna będzie realizowana w formie kształcenia zintegrowanego lub przedmiotowego. Wskazane jest, aby przynajmniej w pierwszej i drugiej klasie uczniowie mieli zajęcia zintegrowane. W klasie trzeciej można już wprowadzać naukę przedmiotową. To szkoła i nauczyciel będą decydować o zakresie nauczania zintegrowanego.


Projekt nowej podstawy programowej został sformułowany językiem efektów i jasno określa standardy wymagań egzaminacyjnych.
Podstawa programowa formułuje jasne wymagania wobec osiągnięć szkolnych uczniów kończących kolejne etapy kształcenia. Zadaniem szkół i systemu egzaminacyjnego jest sprawdzanie rzeczywistych osiągnięć uczniów z punktu widzenia wymagań podstawy programowej.


„Profil absolwenta szkoły” to zawarty w podstawie programowej zakres wiedzy i umiejętności, w które powinien być wyposażony przeciętny absolwent wskazanego etapu edukacyjnego.
I tak np.:

Uczeń po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej:
• wszechstronnie rozwija osobowość w relacji ze światem
• korzysta z informacji
• dostrzega i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe
• rozpoznaje i rozwiązuje problemy
• wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Absolwent szkoły podstawowej:
• aktywnie wykorzystuje informacje
• uczy się samodzielnie
• rozumuje i argumentuje
• planuje działania
• tworzy strategię rozwiązywania problemów
• posługuje się technologiami
• jest aktywny fizycznie.

Absolwent gimnazjum:
• potrafi dokonać wyboru drogi dalszej edukacji
• ma ukształtowane zainteresowania i system wartości
• uczestniczy w projektach społecznych
• zna dwa języki obce.


• nauczanie zintegrowane – 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia, wykorzystanych na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas I-III (dla uczniów słabszych będą to zajęcia uzupełniające wiedzę, dla uczniów zdolniejszych – pogłębiające wiedzę)
• klasy IV-VI – 4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia, wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas IV-VI (dla uczniów słabszych będą to zajęcia uzupełniające wiedzę, dla uczniów zdolniejszych – pogłębiające wiedzę)
• w gimnazjum uczniowie będą mieli do wyboru moduł artystyczny oraz techniczny w wymiarze 30 godzin rocznie, co dla części z nich będzie stanowiło ważny element preorientacji zawodowej; ponadto uczeń będzie mógł skorzystać z 30-godzinnych dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki, których celem będzie zwiększanie szans edukacyjnych oraz do specjalistycznej terapii, np. logopedycznej, zaleconej mu na podstawie odpowiedniej diagnozy.


Celem tego połączenia jest przede wszystkim uniknięcie powtórzeń treści programowych, a przez to bardziej racjonalne zagospodarowanie sześcioletniego cyklu nauki.
Uczeń gimnazjum ma za sobą pierwszy i drugi etap edukacji, na których uzyskał elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju osobistego. Trzeci – gimnazjalny – etap edukacyjny służy przede wszystkim poszerzeniu i uporządkowaniu tych wiadomości oraz wspieraniu ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dalszego kształcenia.


Od pierwszej klasy szkoły podstawowej jeden język obcy stanie się obowiązkowy i będzie realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
Przechodzący do gimnazjum uczeń powinien mieć, z jednej strony, możliwość kontynuacji wybranego wcześniej języka, z drugiej strony – powinien uczyć się w grupie osób o zbliżonym poziomie umiejętności.
Spełnienie tych warunków wymaga przyjęcia w gimnazjum odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Najefektywniejszy sposób polega na wydzieleniu zajęć językowych z typowego systemu klasowo-lekcyjnego. Oznacza to, że przydział do grupy językowej nie będzie tożsamy z przydziałem do klasy. Podstawowym narzędziem wstępnego pomiaru może być odpowiednio skonstruowany test różnicujący.


Oprócz tego, że umożliwią ocenę stopnia spełnienia przez ucznia wymagań zawartych w podstawie programowej, egzaminy zewnętrzne staną się podstawą do określenia:
• prognozy przyszłych osiągnięć edukacyjnych, pozwalającej podejmować racjonalne decyzje rekrutacyjne na progu szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej
• ewaluacji nauczania na poziomie całego systemu oświaty oraz elementów tego systemu (szkoła, program, podręczniki).


Profilowanie jest procesem wspierającym ucznia w dokonywaniu wyboru własnej drogi edukacji. Najważniejszymi aspektami profilowania są:
• w gimnazjum — rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, pomoc w wyborze profilu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
• w liceum — monitoring trafności wyboru danego profilu przez ucznia; pomoc w dokonaniu wyborów maturalnych i dookreśleniu drogi dalszego kształcenia.


W każdym gimnazjum powinien pracować przynajmniej jeden nauczyciel przeszkolony w zakresie doradztwa zawodowego. Takim szkolnym doradcą może zostać pedagog lub psycholog szkolny albo nauczyciel innej specjalności, któremu powierzono, jako dodatkowe, zadanie doradztwa.

Zadania doradcy zawodowego:
• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
• wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
• udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom
• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
• wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami
• współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami zapewniającymi profesjonalną pomoc doradczą.


Wynikiem tak dużej zmiany programowej jest konieczność dostosowania treści nauczania i metod pracy do wieku uczniów. Już w pierwszym roku reformy w pierwszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie będą wykorzystywać zupełnie nowe podręczniki. Przy czym MEN planuje poszerzenie programu tzw. wyprawki szkolnej i objęcie nim także pierwszych klas gimnazjum.


Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dn. 25.07.08 zakłada, że dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego.


Do podręczników zostaną wprowadzone wymagane i uzasadnione zmiany. Dokonaliśmy głębokiej analizy merytorycznej przedstawionych przez MEN podstaw programowych. Nowa podstawa potwierdza wartość wielu rozwiązań już stosowanych w podręcznikach Nowej Ery. Aktualna podstawa programowa dodatkowo mobilizuje nas do tego, aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna dla ucznia i nauczyciela oraz pozostała wyjątkową wśród ofert innych wydawnictw.

Pytania nauczycieli

      Jeżeli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, zapytaj nas o nie.
      Odpowiedź na Twoje pytanie zamieścimy niebawem.


Aby zadać pytanie, musisz się zalogować >>

Czy reforma programowa spowoduje umniejszenie ilości godzin geografii, biologii, fizyki i chemii? Obecnie ich liczba jest już skąpa (4 tygodniowo z podziałem na trzyletni cykl kształcenia). Niestety materiały zawarte na stronach MEN nie są przedstawione (dodał: Beata Kowalczyk)
odp:
Odpowiedz na część pytania dotyczącą chemii:
Zgodnie z założeniami poprzedniej reformy, nauczyciel miał do dyspozycji 128 godzin chemii w cyklu nauczania. Obecnie było planowane 120 godzin chemii (w projekcie rozporządzenia ds. planów nauczania (jeszcze nie podpisanym) - 130 godzin).

Z podstawy programowej zostały usunięte niektóre tematy (obniżono wymagania, wypadł m.in. dział Surowce i tworzywa, promieniotwórczość, tworzywa sztuczne) w związku z tym, realnego czasu, na realizacje treści zawartych w podstawie programowej jest więcej.

Pozdrawiam
Edyta Ładna

Odpowiedz na część pytania dotyczącą fizyki:
Zgodnie z założeniami poprzedniej reformy, nauczyciel miał 120 godzin fizyki w cyklu kształcenia. Obecnie było planowane 120 godzin chemii (w projekcie rozporządzenia ds. planów nauczania (jeszcze nie podpisanym) - 130 godzin).

Z podstawy programowej zostały usunięte niektóre działy i zagadnienia(astronomia i elementy kosmologii, cała fizyka współczesna, ruchy krzywoliniowe, zasada zachowania pędu, natura światła, urządzenia do przekazywania informacji)a niektóre zostały dodane (zjawisko napięcia powierzchniowego, prawo Pascala, prawo Archimedesa) w związku z tym, realnego czasu, na realizacje treści zawartych w podstawie programowej jest więcej.

Z założenia reformy wynika, że mamy zaplanować czas na wykonywanie doświadczeń przez uczniów (co najmniej tych zapisanych w podstawie).

Pozdrawiam
Dorota Brzozowiec-Dek

Odpowiedź:
Uczeń gimnazjum podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane przynajmniej: 120 godzin geografii, 120 godzin biologii, 120 godzin chemii, 120 godzin fizyki
(za: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/poradnik_gimnazja_i_licea)

Każdy uczeń liceum podczas trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane przynajmniej: 30 godz. geografii, a jeśli wybierze program rozszerzony - dodatkowo 240 godz., analogicznie z biologią, fizyka i chemią
(za: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/poradnik_gimnazja_i_licea)

Pozdrawiam
Jarosław Michalecki

Czy dyrektor szkoły może narzucić nauczycielowi wybór podręcznika, np. w mojej szkole jest czterech nauczycieli, którzy od września rozpoczną pracę w kl. I, troje z nich wybrało podręczniki jednego wydawnictwa, a ja chce wybrać podręcznik Nowej Ery. (dodał: Anna Kamyszek)
odp:
W dołączonym dokumencie wordowym znajduje się zbiorcze zestawienie fragmentów dotyczących wyboru podręcznika w ustawie obowiązującej, z widocznymi zmianami wynikającymi z projektu ustawy, która wkrótce ma wejść w życie. Ustawa została zawetowana przez prezydenta, ale najprawdopodobniej sejm to veto odrzuci, co oznacza, że dyrektor po uzyskaniu odpowiedniej opinii od rady pedagogicznej lub rady rodziców może nie uwzględnić rekomendacji nauczyciela.

Pobierz plik »

Pozdrawiam
Marzanna Polit

W jaki sposób będzie wygladał nabór na poszczególne rodzaje zajęć ( chodzi o zajęcia nadobowiązkowe typu zajęcia techniczne?) (dodał: Ksenia Jakubowska)
odp:
Zajęcia techniczne w gimnazjum nie są zajęciami nadobowiązkowymi! Są jak najbardziej obowiązkowe, a ich fakultatywny charakter wynika jedynie z modułowej budowy tego przedmiotu w nowej podstawie programowej. Przypominamy „zajęcia techniczne” zastępują dawny przedmiot „technika i wychowanie komunikacyjne”. Podstawa programowa przewiduje realizację tego przedmiotu w postaci dwu modułów po 30 godzin każdy. Wyboru dokonuje nauczyciel wspólnie z uczniami, stosownie do zainteresowań uczniów i możliwości realizacji danej tematyki w szkole (np. z pracownią techniczną lub bez) lub najbliższym środowisku (np. pracownia rzemiosła regionalnego). Nasze wydawnictwo przygotowało serię (w tym podręczniki z ćwiczeniami, dwa programu nauczania, książka nauczyciela, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej) dostosowaną do nowej podstawy programowej – „Technika w praktyce” . Nawet bez szkolnej pracowni! Proponujemy do wyboru uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół: zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne, elektryczno-elektroniczne, żywieniowe i krawieckie. Można zatem swobodnie wybrać dwa z czterech proponowanych zajęć. Ważne jest także to, że to pierwszy i jedyny przedmiot w gimnazjum o budowie modułowej, a dobry wybór ułatwi gimnazjalistom świadome korzystanie z bloków i modułów na kolejnym etapie edukacji – w liceum.

Witam!Jak będzie wyglądała siatka godzin biologii w gimnazjum od września 2009 roku? (dodał: Anna Kopycińska)
odp:
Zgodnie z założeniami poprzedniej reformy, nauczyciel miał do dyspozycji 120 godzin biologii w cyklu nauczania, czyli przez 3 lata nauki w gimnazjum. Obecnie ma do dyspozycji 130 godzin biologii w cyklu nauczania. Zostało to określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r.
Siatki godzin mogą być różne, ułożone tak, aby suma godzin biologii w cyklu kształcenia wynosiła właśnie 130. Siatki godzin ustala dyrektor szkoły.

Czy program "Szkoła na miarę" będzie dostosowany do nowego rozporządzenia o dopuszczaniu programów nauczania(jeszcze projekt )? I kiedy, ponieważ mam problemy z zatwierdzeniem obecnej wersji. (dodał: A. Kamyszek)
odp:
W okresie promocyjnym Nowa Era prezentowała niepełną wersję programu „Szkoła na miarę”.
Jednocześnie informujemy, że nauczyciele, którzy we wrześniu 2009 roku rozpoczną pracę z pakietem „Raz, dwa, trzy – teraz my” lub „Nowe Już w szkole” otrzymają program nauczania „Szkoła na miarę” w pełnej wersji, zgodnej z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, który:
1) Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
2) Zawiera:
a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego
c) Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości, indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
d) Opis założonych osiągnięć ucznia
e) Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
3) Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Z poważaniem redakcja

1.Czy program Szkoła na miarę zawiera treści zgodne z przepisami prawa w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi?
2.Czy zachowana jest minimalna ilość godzin w cyklu edukacyjnym na edukację:
- muzyczną - 95
- plastyczną – 95
(dodał: Ewa Janczak)
odp:
Odpowiedź na pytanie 1:
Program „Szkoła na miarę” jest zgodny z wymaganiami MEN i jest podstawą do realizacji celów edukacji wczesnoszkolnej z dwoma pakietami Nowej Ery: „Nowe Już w szkole” oraz „Raz, dwa, trzy – teraz my”, które zgodnie z wymaganiami MEN zawierają treści zgodne z przepisami prawa, z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Punkt dotyczący tej zgodności jest  zawarty w opiniach recenzentów i tylko pakiet spełniający ten wymóg może być dopuszczony do użytku szkolnego.

Odpowiedź na pytanie 2:
Tak, w programie „Szkoła na miarę” zachowana jest minimalna ilość godzin w cyklu edukacyjnym w podziale na każdą edukację. W celu ułatwienia organizacji pracy nauczycielom korzystającym z tego programu Nowa Era przygotowała informację o godzinach poświęconych na realizację każdej edukacji w rozliczeniu tygodniowym. Informacja ta jest przygotowana z podziałem na oba  pakiety: „Raz, dwa, trzy, teraz My!” oraz „Nowe Już w szkole”.
Z poważaniem redakcja

Proszę o odpowiedż, czy określenie "nie zaleca się stosowania podręczników w tzw "0" oznacza,że nauczyciel może dokonać wyboru podręcznika do pracy z dziećmi? Serdecznie dziękuję. (dodał: Marzanna Kacprzak)
odp:
W edukacji przedszkolnej nie funkcjonuje termin „podręcznik”, lecz narzędzia i pomoce dydaktyczne. Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciel decyduje o wyborze pomocy i narzędzi dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu nauczania oraz zgodnych z indywidualnymi potrzebami i możliwościami swoich podopiecznych. W nowej podstawie programowej wyraźnie zaleca się takie zagospodarowanie czasu w przedszkolu, aby dzieci najwyżej jedną piątą czasu spędzały na różnego typu zajęciach dydaktycznych. Zaleca się zabawę i różnorodną działalność dziecka jako podstawę pracy. Jednocześnie warto pamiętać, że nowa podstawa programowa napisana została jako dokument docelowy, czyli zakładający obecność 5-, a nie 6-latka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. W dodatku określa ona tylko minimum programowe. Obecnie w okresie przejściowym w klasach „0” mamy 6-latki, które pracowały w przedszkolu zgodnie z założeniami starej podstawy programowej, wykorzystując karty pracy, wycinanki, kolorowanki, papierowe składanki, książki do czytania. Nauczyciel powinien wykorzystywać takie pomoce dydaktyczne, które zagwarantują dobre przygotowanie 6-latka do szkoły. Korzystanie z pakietu edukacyjnego ułatwia nauczycielowi realizację tego zadania.  
Z poważaniem redakcja

Witam, chciałabym zapytać o numer dopuszczenia programu nauczania "Słowa na czasie" dla klasy I gimnazjum? (dodał: Daria Urbańska)
odp: W związku z reformą edukacji od roku 2009 nowe programy nauczania nie posiadają numerów dopuszczenia. Programy nauczania do użytku szkolnego dopuszcza dyrektor każdej szkoły.

Witam! Przygotowuję się do pracy z nową podstawą programową z historii w gimnazjum. Od dyrektora otrzymałam informację, że muszę zapisać tematy w języku umiejętności. Jak sobie z tym poradzić? Wydaje mi się to nie zawsze możliwe. (dodał: Marzena Pawlik)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Witam! Jaki jest numer dopuszczenia nowego programu z chemii w gimnazjum? (dodał: Marta P.)
odp: W związku z reformą edukacji od roku 2009 nowe programy nauczania nie posiadają numerów dopuszczenia. Programy nauczania do użytku szkolnego dopuszcza dyrektor każdej szkoły.

Witam. Czy w III klasie gimnazjum będę mógł uczyć historii w roku szkolnym 2010-2011 z podręcznika "Przez Wieki" Nowej Ery Nr.160/04, czy będę musiał zmienić podręcznik. Z poważaniem Zbigniew Konieczny (dodał: Zbigniew Konieczny)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Ile godzin należy przeznaczyć na poszczególne edukacje w klasach I-III szkoły podstawowej? (dodał: Zofia Brożyna)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

jak długo trzeba czekać na odpowiedź na zadane pytanie? pytanie zadałam w lipcu i ciągle pisze,że odpowiedź zostanie udzielona wkrótce. (dodał: Z. Brożyna)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

czy dyrekcja może zmniejszyć liczbę godzin j. niemieckiego, który wg starej podstawy programowej był obowiązkowy w klasach IV-VI, na następny rok dostałam przydział 3 godziny w klasie VI w klasie V dyrekcja dokonała zmiany na angielski pomimo,ze angielski (dodał: Ewa Wudarczyk)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Jaka będzie siatka godzin historii w szkole podstawowej od września 2012 r.? (dodał: Krystyna Drzyzga)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Jaka będzie siatka godzin dla kl. II w szkole podstawowej od września 2012 r.? (dodał: Jadwiga K.)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Witam! Proszę o informację dotyczącą siatki godzin z muzyki i plastyki od września 2012 r. Dziękuję!!! (dodał: Małgorzata Jasińska)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Dlaczego przy rejestracji trzeba podać nazwę szkoły? Po co? (dodał: Justyna Romanowska)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Jaka będzie siatka godzin z wychowania technicznego w szkole podstawowej od 1.09.2012? (dodał: Jan Kowalski)
Odpowiedź zamieścimy wkrótce

Jaka będzie siatka godzin z przyrody w 2012r? (dodał: A. Liska)
Odpowiedź zamieścimy wkrótceNajnowsze publikacje
Nasza cena: 49,50 złNasza cena: 31,50 złNasza cena: 33,30 złNasza cena: 35,10 złNasza cena: 25,20 złNasza cena: 9,90 złNasza cena: 32,40 złNasza cena: 18,50 złNasza cena: 18,00 złNasza cena: 25,20 zł

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

eduBudzik nakręcamy edukację

Sanoma Learning Lab

Campus

Muzeum historyczne Warszawy

eduQrsor Egzamin gimnazjalny skuteczne przygotowanie wraz z zeszytami ćwiczeń i podręcznikami

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Magazyn dla dzieci Świerszczyk

Pracuję z klasą Skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami wychowawczymi

Konkurs Ojczyzy Polszczyzny

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Krok w przedsiębiorczość Pase instytucja wspierająca łączy nas jakość
Strona główna  | Mam staż  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt  | Mapa strony  | Nasze księgarnie
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum biuletynów  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies