Nowy egzamin gimnazjalny | Rozwiązania przedmiotowe | Informacje ogólne

Rozwiązania przedmiotowe

Nowa Era cały czas monitoruje sytuację dotyczącą zmian w egzaminie gimnazjalnym. Będziemy ją na bieżąco uzupełniać w miarę pojawiania się nowych informacji i uszczegółowień ze strony MEN (np. na temat szczegółowych wytycznych dotyczących budowy arkusza czy modelu odpowiedzi). Wszystkie nowe informacje będziemy również rozsyłać za pomocą wydań specjalnych Biuletynów Internetowych z materiałami przydatnymi do przygotowania do nowego egzaminu.

Już teraz jednak proponujemy nauczycielom konkretną pomoc w ramach nauczanych przedmiotów i serii:


Portal www.diagnozawgimnazjum.pl zawieraja głównie testy diagnozujące sprawdzające nabyte przez uczniów wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie j. polskiego, historii i WOS-u.
Dowiedz się więcej...
 
Dodatek III+ – materiał do serii „Śladami przeszłości” do kl. III zawierający samouczki do doskonalenia umiejętności wymaganych na egzaminie gimnazjalnym (praca z mapą, tekstem źródłowym, ilustracją, danymi statystycznymi) oraz przykładowe testy w nowym stylu. Publikację będzie można wykorzystywać przez całą trzecią klasę w ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego (samodzielnie przez ucznia lub grupowo w klasie). Dodatek III+ będzie również – w obszarze pracy z mapą, statystyką, fotografią – zawierać odniesienia do WOS-u. Publikację tę planujemy również zaadaptować jako kolejną wkładkę do KN-u, przesłaną nauczycielom jesienią 2011 r. i uzupełnioną tam np. o pracę z karykaturą. 
 

Biologia
 • Sprawdziany semestralne przygotowane wg zaleceń CKE w KN „Puls życia 3” (wersja edytowalna na Płycie Nauczyciela).
 • Sekcje „Rozgrzewka przed egzaminem” w „Pulsie życia 3” i „Sprawdź się przed egzaminem” w „Świecie biologii 3”.
 • Test sprawdzający wiedzę uczniów po gimnazjum, przygotowany wg zaleceń CKE, na płycie DVD „Biblioteka pomysłów. Biologia”.
 • Informacje o zmianach w egzaminie gimnazjalnym wraz z zestawem przykładowych zadań w Biuletynie Internetowym nr 10.
Dowiedz się więcej o „Pulsie życia”
Dowiedz się więcej o „Świecie biologii”
 
Geografia
 • Artykuł o nowych typach zadań egzaminacyjnych i przykładowy 30-zadaniowy test przekrojowy wraz z kluczem odpowiedzi na płycie DVD „Biblioteka pomysłów. Geografia”.
 • Informacje o zmianach w egzaminie gimnazjalnym, „Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012” i zestaw przykładowych zadań w Biuletynie Internetowym nr 18.
Dowiedz się więcej...
 
Chemia

Część 3. zeszytu ćwiczeń „Chemia Nowej Ery”:
 • testy „Sprawdź, czy potrafisz…” przygotowane wg zaleceń CKE i sprawdzające wiedzę uczniów z trzech działów części 3. podręcznika,
 • test „Przed egzaminem” poprzedzony wstępem dotyczącym rozwiązywania zadań nowego typu.
Zobacz prezentację fragmentów publikacji z zadaniami nowego typu obowiązującymi na egzaminie gimnazjalnym
Dowiedz się więcej...

Część 3. Książki Nauczyciela „Chemia Nowej Ery”:
 • dział poświęcony nowemu egzaminowi gimnazjalnemu, w którym znajdują się:
  - wstęp przedstawiający zasady nowego egzaminu wraz z przykładowymi zadaniami i objaśnieniami, w jaki sposób je rozwiązywać,
  - dwa testy sprawdzające wiedzę z III etapu edukacyjnego zawierające zadania otwarte przygotowane wg nowych zasad.
Zobacz prezentację fragmentów publikacji z zadaniami nowego typu obowiązującymi na egzaminie gimnazjalnym
Dowiedz się więcej...

Płyta Nauczyciela (część 3., dołączona do KN „Chemia Nowej Ery”):
 • testy z Książki Nauczyciela w wersji PDF i WORD z kartotekami przygotowanymi wg zaleceń CKE, sprawdzające całość wiedzy z III etapu edukacyjnego,
 • sprawdziany (grupy A, B, C i D), w których zadania zamknięte (10 zadań na 15) zostały przygotowane na wzór zadań egzaminacyjnych,
 • „Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012”.
Pobierz test
Pobierz kartotekę do testu

Płyta Biblioteka Pomysłów. Chemia:
 • testy z kartotekami przygotowanymi wg zaleceń CKE (przyporządkowane wymagania szczegółowe i ogólne do każdego zadania),
 • „Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012”.
 

Fizyka

W podręczniku cz. 4 do serii „To jest fizyka” w dziale „Przed egzaminem” znajdują się materiały ułatwiające przygotowanie się do egzaminu:
 • krótkie przypomnienie niezbędnych wiadomości z poszczególnych działów,
 • przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz zadania otwarte i zamknięte do samodzielnego rozwiązania,
 • poglądowe ilustracje, wykresy, opisy doświadczeń.

W zeszycie ćwiczeń cz. 4 do serii „To jest fizyka”
w dziale „Przed egzaminem” znajdują się:
 • zadania nawiązujące do sytuacji z życia codziennego, zadania ćwiczące umiejętność opracowywania danych pomiarowych i wykonywania doświadczeń,
 • ciekawe ilustracje, zdjęcia, wykresy, schematy doświadczeń.

W podręczniku cz. 4 do serii „Spotkania z fizyką”
w dziale „Przed egzaminem” znajdują się materiały ułatwiające przygotowanie się do egzaminu:
 • szczegółowe przypomnienie niezbędnych wiadomości z poszczególnych działów,
 • liczne zadania z rozwiązaniami oraz zadania do samodzielnego rozwiązania – zamknięte i otwarte,
 • zadania kształcące umiejętność logicznego rozumowania i łączenia sytuacji z życia codziennego ze zjawiskami fizycznymi,
 • liczne poglądowe zdjęcia, wykresy i czytelne ilustracje.

W zeszycie ćwiczeń cz. 4 do serii „Spotkania z fizyką”
w dziale „Przed egzaminem” znajdują się:
 • etapy wykonywania 14 doświadczeń obowiązkowych zgodnie z wymaganiami przekrojowymi i doświadczalnymi podanymi w podstawie programowej,
 • zadania pokazujące w sposób praktyczny wiedzę fizyczną przedstawione w sposób ciekawy i bliski życiu codziennemu,
 • liczne poglądowe zdjęcia, wykresy i czytelne ilustracje.

Zarówno w serii „Spotkania z fizyką”, jak i w serii „To jest fizyka” pojawiają się (we wszystkich częściach podręcznika i zeszytu ćwiczeń) elementy, które mają za zadanie pomóc w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego już od pierwszej klasy. Dodatkowo przygotowywany jest nowy zbiór zadań z zadaniami dostosowanymi do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego.

W części 4 KN do serii „Spotkania z fizyką”
znajdują się materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego:
 • testy sprawdzające wiedzę z III etapu edukacyjnego, przygotowane według nowych zasad CKE, na wzór zadań egzaminacyjnych,  
 • powtórzeniowe karty pracy wraz z odpowiedziami i uwagami metodycznymi  dla nauczyciela, zgodne z wymaganiami szczegółowymi i przekrojowymi zawartymi w podstawie programowej,
 • doświadczenia nawiązujące do doświadczeń obowiązkowych.

Na płycie Nauczyciela
(cz. 4, dołączona do KN do serii „Spotkania z fizyką”) znajdują się:
 • testy zamieszczone w KN; w wersji PDF i do edycji z kartotekami przygotowanymi wg zaleceń CKE (przyporządkowane wymagania szczegółowe i ogólne do każdego zadania); sprawdzające całość wiedzy z III etapu edukacyjnego,
 • dodatkowe trzy testy dla ucznia (każdy test zawiera trzy grupy) sprawdzające wiedzę z III etapu edukacyjnego, przygotowane wg nowych zasad w wersji PDF i do edycji z kartotekami przygotowanymi wg zaleceń CKE (przyporządkowane wymagania szczegółowe i ogólne do każdego zadania),
 • powtórzeniowe karty pracy wraz z uwagami metodycznymi (w wersji PDF),
 • doświadczenia nawiązujące do doświadczeń obowiązkowych (w wersji PDF).

W części 4 KN do serii „To jest fizyka”
znajdują się materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego:
 • testy sprawdzające wiedzę z III etapu edukacyjnego, przygotowane według nowych zasad CKE, na wzór zadań egzaminacyjnych, 
 • powtórzeniowe karty pracy wraz z odpowiedziami i uwagami metodycznymi  dla nauczyciela, zgodne z wymaganiami szczegółowymi i przekrojowymi zawartymi w podstawie programowej,
 • doświadczenia nawiązujące do doświadczeń obowiązkowych.

Na płycie Nauczyciela
(cz. 4, dołączona do KN do serii „To jest fizyka”) znajdują się:
 • testy sprawdzające zamieszczone w KN; w wersji PDF i do edycji z kartotekami przygotowanymi wg zaleceń CKE (przyporządkowane wymagania szczegółowe i ogólne do każdego zadania); sprawdzające całość wiedzy z III etapu edukacyjnego,
 • powtórzeniowe karty pracy wraz z uwagami metodycznymi (w wersji PDF),
 • doświadczenia nawiązujące do doświadczeń obowiązkowych (w wersji PDF).

Matematyka

Seria „Policzmy to razem” zawiera wiele elementów przygotowujących ucznia do egzaminu gimnazjalnego już od pierwszej klasy.

 • W podręcznikach:
  Przed egzaminem – zestawy zadań powtórzeniowych po każdym dziale, takich jak na egzaminie gimnazjalnym (zadania zamknięte i otwarte)
   
 • W zbiorach zadań:
  To było na egzaminie – starannie wybrane zadania egzaminacyjne, wykorzystane do utrwalenia wiadomości z każdego działu
   
 • W zeszytach ćwiczeń:
  „Uzupełnij i zapamiętaj” oraz „Sprawdź, czy potrafisz” na perforowanych stronach – doskonałe powtórzenie najważniejszych wiadomości z każdego działu i utrwalenie kluczowych umiejętności, do wypełnienia przez ucznia
   
 • W podręczniku do 3. klasy:
  „Powtórzmy to razem” – obszerny dział powtórzeniowy przed egzaminem gimnazjalnym, zawierający dużą liczbę przykładów, zadań oraz zestawy zadań „Sprawdź się przed egzaminem” po każdym z kilkunastu tematów
   
 • W Książkach Nauczyciela:
  semestralne lub roczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia, złożone z zadań zamkniętych i otwartych, w dwóch grupach, z rozwiązaniami i odpowiedziami
 • Testy gimnazjalne zgodne z nową formułą egzaminu – publikacja w przygotowaniu
Dowiedz się więcej...
 

Ekspert egzaminacyjny na www.egzamin2012.nowaera.pl – portal egzaminacyjny, w którym nauczyciele będą mogli:

 • zadać pytanie ekspertowi –pytania online i odpowiedzi na nie, porady naszych autorów i redaktorów
 • znaleźć wszystkie potrzebne dokumenty w jednym miejscu – podstawa programowa, informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozporządzenia z komentarzem i interpretacją, ważne linki i aktualności
 • znaleźć kompletne arkusze egzaminacyjne z  odpowiedziami i komentarzem – wszystkie tematy egzaminacyjne wraz z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności językowe, propozycje strategii i technik egzaminacyjnych, kryteria oceniania
Dowiedz się więcej...

Warsztaty – tematem warsztatów są zmiany w nowym egzaminie gimnazjalnym.
Dowiedz się więcej...
 
Samplery i repetytoria
 • Język niemiecki – Sampler (jeden rozdział) Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium z przewodnikiem po egzaminie
 • Język angielski – Sampler (zbiór ćwiczeń i komentarzy) interpretujący temat nowego egzaminu gimnazjalnego w kontekście podręcznika English Explorer
 
Nowe publikacje

- Język niemiecki – nowe tytuły:

Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium

 • publikacja do klasy 3,
 • bezpieczny wybór – połączenie podręcznika (podział na jednostki lekcyjne) i repetytorium (wszystkie 15 tematów egzaminacyjnych) pozwala na pracę zarówno z uczniami zdającymi egzamin, jak i tymi, którzy go nie zdają,
 • po każdym rozdziale skrócone arkusze egzaminacyjne na poziom podstawowy i rozszerzony.
Dowiedz się więcej...

Das ist Deutsch! Kompakt
 • podręcznik przystosowany do pracy przy dwóch godzinach języka niemieckiego tygodniowo,
 • idealnie dopasowana ilość materiału,
 • dzięki sekcji Keine Angst vor dem Test uczniowie przygotowują się do egzaminu na poziomie podstawowym,
 • wygoda – podręcznik połączony z ćwiczeniami
Dowiedz się więcej...

- Język angielski – zaktualizowane publikacje

English Explorer
podział zadań na podstawę i rozszerzenie,
oznaczenia zadań występujących na poziomie rozszerzonym piktogramem Exam +,
inny wygląd części Exam Booster (w częściach 3 i 4 English Explorer Exam Booster mają postać pełnych testów przewidzianych na 60 min.).
Dowiedz się więcej...

Zobacz prezentację o zmianach w egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego.
Zobacz prezentację o zmianach w egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego.
 
Więcej informacji u Konsultantów Metodycznych Nowej Ery oraz na www.jezyki.nowaera.pl

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies