Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekt gimnazjalny
Projekty przedmiotowe
Projekty interdyscyplinarne

Aktywnie lepiej

Jeszcze do lat osiemdziesiątych XX wieku najbardziej popularne wśród metod nauczania było
tzw. nauczanie frontalne. Współcześnie jest ono coraz częściej krytykowane i uznawane za mało atrakcyjne. Szybkie tempo zmian cywilizacyjnych pociąga za sobą konieczność rozwijania w uczniach takich cech, jak: komunikatywność, otwartość na świat i ludzi, przedsiębiorczość, przejawianie inicjatywy, kreatywność, a także umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, współpracowania z innymi i rozwiązywania konfliktów. Za pomocą metod aktywnych nie można oczywiście zdobyć tzw. twardej, encyklopedycznej wiedzy, czyli zbioru informacji o pewnych faktach. Jednakże w życiu taka wiedza okazuje się mało przydatna. Bardziej liczy się umiejętność odszukiwania potrzebnych w danym momencie informacji, a następnie wykorzystywania ich w różnych sytuacjach. Właśnie tę zdolność nabywają uczniowie, kiedy biorą udział w projekcie. Ponadto dzięki uczestniczeniu w działaniach tego typu łączą życie szkolne z rzeczywistością zewnętrzną. Zaprezentowane poniżej zestawienie pomaga poznać różnice pomiędzy dwoma typami nauczania i uczenia się oraz uświadomić, co powinni robić nauczyciele, aby zachęcić uczniów do aktywnej współpracy ze sobą.

Frontalne metody nauczania Aktywne metody nauczania
Nauczyciel: Uczniowie: Nauczyciel: Uczniowie:
• zachowuje dyscyplinę,
• ocenia wiedzę uczniów,
• sprawdza wykonanie zadań,
• wyznacza uczniów
do odpowiedzi,
• przydziela wszystkie zadania,
• określa wymagania,
• zadaje pytania,
• decyduje, kiedy uczeń może zabrać głos,
• zadaje prace domowe,
• kontroluje całą klasę,
• ustanawia kryteria
i procedury oceniania,
• określa zasady
i wymagania wobec
zachowania uczniów.
• słuchają nauczyciela,
• notują i przepisują
z tablicy przekazywane
wiadomości,
• kopiują treść
podręcznika
do zeszytów,
• otrzymują wiedzę,
• odpowiadają na pytania nauczyciela,
• wykonują zadane
ćwiczenia,
• pozostają
w gotowości do odpowiedzi.
• dzieli klasę na grupy,
• motywuje do nieprzymuszonej
aktywności,
• tworzy zadania wspólnie z uczniami,
• zachęca uczniów do dzielenia się pomysłami,
• koordynuje ocenianie,
• uczestniczy
w realizacji
zadań jako członek
grupy,
• zachęca uczniów do wyrażania własnej opinii,
• pozwala uczniom
przyjmować
odpowiedzialność,
zarówno grupową,
jak i indywidualną
za wykonanie zadania,
• negocjuje
z uczniami procedury i kryteria
oceniania.
• wybierają zadania,
• wyrażają opinie, poglądy i uczucia swoje oraz grupy,
• dostosowują swoją pracę do wysiłków całej grupy,
• przyjmują odpowiedzialność
za wykonanie zadania,
• są odpowiedzialni za zdobywanie wiedzy,
• samodzielnie zgłaszają się do wykonania zadań,
• inicjują niektóre działania,
• biorą udział
w ustanowieniu
reguł zachowania
i postępowania,
• uczestniczą
w stworzeniu
kryteriów i procedur
oceniania,
• konsultują się ze sobą podczas wspólnego
wykonywania
przydzielonych zadań.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone