Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

  • Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
  • Elektroniczny system generowania wyników.
  • Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
  • Spersonalizowane opinie i rekomendacje.
zobacz więcej

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–7 szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2017/2018

TERMIN

ZDARZENIE

1 września 2017 r.

Rejestracja nauczycieli w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

13 września 2017 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy wstępnej w wersji elektronicznej.

10 października 2017 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu.

24 października 2017 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

maj 2018 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Przystąpienie do programu zapewnia arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

diagnoza PRZED EGZAMINEM

diagnoza PRZED EGZAMINEM

Program w formie próbnego egzaminu gimnazjalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

diagnoza PRZED MATURĄ

diagnoza PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

diagnoza
PRZED EGZAMINEM

diagnoza
PRZED MATURĄ

ZDARZENIE

1 października 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM oraz diagnozy PRZED MATURĄ w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

17 listopada–24 listopada 2017 r.

28 grudnia 2017–12 stycznia 2018 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy egzaminacyjnych w portalach dedykowanych odpowiednim poziomom kształcenia:
egzamin-diagnoza.nowaera.pl
matura-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać ze wskazanych stron na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

22 listopada 2017 r.

4 stycznia 2018 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

22–24 listopada 2017 r.

 

 

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM

22 listopada – część humanistyczna
                           godz. 9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
                           godz. 11.00 – z zakresu języka polskiego

23 listopada – część matematyczno-przyrodnicza
                           godz. 9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych
                           godz. 11.00 – z zakresu matematyki

24 listopada – jęz. angielski/jęz. niemiecki
                           godz. 9.00 – na poziomie podstawowym
                           godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części egzaminu próbnego zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 11.00.

 

4–12 stycznia 2018 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ

4 stycznia – godz. 9.00 język polski poziom podstawowy
                       godz. 14.00 biologia poziom rozszerzony

5 stycznia – godz. 9.00 matematyka poziom podstawowy
                       godz. 14.00 historia poziom rozszerzony

8 stycznia – godz. 9.00 język angielski lub język niemiecki poziom podstawowy
                       godz. 14.00 język angielski poziom rozszerzony

9 stycznia – godz. 9.00 język polski poziom rozszerzony
                       godz. 14.00 chemia poziom rozszerzony

10 stycznia – godz. 9.00 matematyka poziom rozszerzony
                         godz. 14.00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

11 stycznia – godz. 9.00 geografia poziom rozszerzony
                         godz. 14.00 fizyka poziom rozszerzony

12 stycznia – godz. 9.00 język niemiecki poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części egzaminu próbnego zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 15.00.

14 grudnia 2017 r. 

8 lutego 2018 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

29 grudnia 2017 r.

20 lutego 2018 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy.

Zobacz także