Pracuję z klasą

   Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2012/2013 „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”, w którym
szczególną uwagę należy skupić na wychowaniu uczniów i zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa.
Chcemy, aby program „Pracuję z klasą” był dla Państwa jak najbardziej pomocny w realizowaniu tych celów.
Dlatego zachęcamy do korzystania z nowo powstałej ścieżki wsparcia w całości dedykowanej
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Organizujesz pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Skorzystaj z naszego wsparcia!

   Znajdą tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące PODSTAWY PRAWNEJ oraz wzory zalecanych DOKUMENTÓW. Szczególnej uwadze polecamy STUDIA PRZYPADKÓW z wypełnionymi arkuszami KIPU i PDW. Są to wymienione w Rozporządzeniu obszary wymagające wsparcia, opisane przez psychologa pod kątem diagnozy i planowania konkretnej pomocy.

Organizacja Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów działania.

Czytaj dalej »
• Na czym polega pomoc psychologiczno pedagogiczna »
Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności
 2. z niedostosowania społecznego
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. ze szczególnych uzdolnień
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się
 6. z zaburzeń komunikacji językowej
 7. z choroby przewlekłej
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 9. z niepowodzeń edukacyjnych
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego , w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
• Jakie są formy pomocy »
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 1. klas terapeutycznych – dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy edukacyjnej; klasa może liczyć max 15 uczniów; objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych; wykorzystuje się aktywne metody pracy; liczba uczestników max 8; czas trwania zajęć 45 min;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników max 8; czas trwania zajęć 45 min;
 4. zajęć specjalistycznych:
    - korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników max 5; czas trwania zajęć 60 min;
    - logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników max 4; czas trwania zajęć 60 min;
    - socjoterapeutycznych (oraz innych o charakterze terapeutycznym) – dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników max 10; czas trwania zajęć 60 min;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej – organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
  Uwaga! Nauka w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu przewidywanych w podstawie programowej osiągnięć edukacyjnych lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
• Jakie są zadania Dyrektora szkoły »
Zadaniem Dyrektora szkoły jest:
 1. zapoznanie Rady Pedagogicznej ze zmianami w zakresie pomocy psychologicznej;
 2. powołanie Zespołu, wyznaczenie Koordynatora
 3. opracowanie procedury organizacji Zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi:
    - posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologicznej, w tym poradni psychologicznej
    - nieposiadającemu orzeczenia lub opinii, u którego nauczyciel lub specjalista stwierdził – ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne – potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 4. na podstawie zaleceń Zespołu ustalenie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiaru godzin oraz pisemne poinformowanie rodziców
• Jakie są zadania Koordynatora »
Koordynator pracy zespołu:
 1. ustala termin i miejsce spotkania, powiadamia dyrektora oraz członków Zespołu
 2. w imieniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów pracujących z uczniem wnioskuje do dyrektora o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 3. komplementuje dokumentację ucznia (opinia/orzeczenie poradni, dane z obserwacji i pomiarów pedagogicznych itp.)
 4. przygotowuje druk Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz dostępną w szkole dokumentację ucznia
 5. prowadzi spotkanie: przedstawia sprawę, udziela uczestnikom głosu, wyznacza osobę, która dokonuje stosownych zapisów w KIPU, Planie Działań Wspierających lub Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, pilnuje złożenia podpisów itp…
 6. po każdym spotkaniu przedstawia KIPU dyrektorowi,
 7. ewentualnie zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami dyrektora – przechowuje w/dokumentację do następnego spotkania
• Jakie są zadania Zespołu »
Do zadań członków zespołu należy:
 1. ustalenie zakresu , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
 2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – a w przypadku ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie – także z uwzględnieniem zaleceń tam zawartych,
 3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,
 4. założenie i prowadzenie Karty Indywidulanych Potrzeb Ucznia
 5. opracowanie dla ucznia Planu Działań Wspierających – a dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
 6. określenie działań wspierających rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb – zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 7. dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, która dotyczy:
  - danej formy pomocy – po jej zakończeniu
  - danej formy pomocy – przed upływem okresu jej udzielania, ustalonego przez dyrektora – gdy taki wniosek złożą rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne, a także wychowawca w przypadku klasy terapeutycznej,
  - pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki na kolejny rok szkolny,
 8. dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
• Co zawiera Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia »
Krata Indywidualnych Potrzeb Ucznia zawiera:
 1. imię (imiona) i nazwisko ucznia
 2. nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza
 3. informację dotyczącą:
    - orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,
  - potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych
 4. zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
 5. zalecane przez zespół formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
 7. ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. terminy spotkań zespołu
 9. podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu
• Co zawiera Plan Działań Wspierających »
Plan Działań Wspierających tworzony przez Zespół zawiera:
 1. cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. metody pracy z uczniem
 4. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 5. działania wspierające rodziców ucznia
 6. w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
• Jakie są zadania pedagoga i psychologa »
Do zadań pedagoga i psychologa należą:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
• Jakie są zadania logopedy »
Do zadań logopedy należą:
 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia
• Jakie są zadania doradcy zawodowego »
Do zadań doradcy zawodowego należą:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu i kształcenia kariery zawodowej
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
 3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
• Kto udziela wsparcia merytorycznego »
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozporządzenia MEN

Od 1 września 2011 roku zmieniła się organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj znajdziecie Państwo treść rozporządzeń regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj dalej »

Przydatne dokumenty – karty KIPU i PDW

Tutaj możecie Państwo skorzystać z proponowanych przez MEN wzorów dokumentów: Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia KIPU oraz Planu Działań Wspierających PDW.

Czytaj dalej »

Studia przypadków przygotowane przez psychologa

Studia przypadków to opis konkretnych sytuacji, w których nauczyciel powinien podjąć działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do każdego z dziewięciu opisanych w rozporządzeniu MEN obszarów wymagających wsparcia wypełniono również karty KIPU oraz PDW. Materiały te zostały przygotowane przez Panią Annę Tulczyńską* – psychologa, autorkę licznych artykułów publikowanych w poradnikach dla wychowawców i dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że przykłady z „życia wzięte” będą dla Państwa cenną inspiracją zarówno podczas diagnozowania problemów, jak i planowania pomocy dla uczniów.

Dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej »
• Niepełnosprawność
• Niedostosowanie społeczne »
• Szczególne uzdolnienia »
• Specyficzne trudności w uczeniu się »
• Zaburzenia komunikacji językowej »
• Choroba przewlekła »
• Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne »
• Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi »
• Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą »
Dla nauczycieli szkół podstawowych

Czytaj dalej »
• Niepełnosprawność
• Niedostosowanie społeczne »
• Szczególne uzdolnienia »
• Specyficzne trudności w uczeniu się »
• Zaburzenia komunikacji językowej »
• Choroba przewlekła »
• Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z sytuacji traumatycznych lub kryzysowych »
• Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny »
• Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą »

Anna Tulczyńska - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Ośrodku Promocji Talentów w Warszawie, a także w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Pomost”. Współpracowała także z poradnią MOP, Fundacją Dzieci Niczyje, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, fobii szkolnej, pracy z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub problemy wychowawcze. Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

 
Strona główna  | Mam staż  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt  | Mapa strony  | Nasze księgarnie
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum biuletynów  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies