Pracuję z klasą

ORGANIZUJESZ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ?
SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA!


Znajdują się tu wszystkie niezbędne informacje dotyczące PODSTAWY PRAWNEJ. Szczególnej uwadze polecamy STUDIA PRZYPADKÓW opisane przez psychologa pod kątem diagnozy i planowania konkretnej pomocy.

Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie z dniem 8 maja 2013 r., określa nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:

  • wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazano, obok specjalistów dotychczas wymienionych, terapeutów pedagogicznych,

Czytaj dalej »

  • listę osób i instytucji, które mogą inicjować udzielanie przez przedszkole, szkołę i placówkę pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozszerzono o dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną,

  • wyjaśniono, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem;

  • uzupełniono również katalog form pomocy udzielanej przez szkoły (o warsztaty) oraz przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna (o możliwość organizowania zajęć rozwijających uzdolnienia);

  • wprowadzono również regulacje dotyczące szkół dla dorosłych (wśród form pomocy udzielanej przez te szkoły wskazano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, a także porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia),

  • uzupełniono o wychowawców grup wychowawczych katalog osób prowadzących zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne,

  • określono czynności, jakie nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

  • zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola lub placówki, którego obowiązkiem będzie współpraca z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną),

  • zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku zajęć (w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Wprowadzone zmiany, jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniają rekomendacje, prośby, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez osoby reprezentujące środowiska nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, partnerów społecznych, a także przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

Rozporządzenia MEN

Czytaj dalej »

Studia przypadków przygotowane przez psychologa

Studia przypadków to opis konkretnych sytuacji, w których nauczyciel powinien podjąć działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do każdego z dziewięciu opisanych w rozporządzeniu MEN obszarów wymagających wsparcia wypełniono również karty KIPU oraz PDW. Materiały te zostały przygotowane przez Panią Annę Tulczyńską* – psychologa, autorkę licznych artykułów publikowanych w poradnikach dla wychowawców i dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że przykłady z „życia wzięte” będą dla Państwa cenną inspiracją zarówno podczas diagnozowania problemów, jak i planowania pomocy dla uczniów.

Dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej »
• Niepełnosprawność
• Niedostosowanie społeczne »
• Szczególne uzdolnienia »
• Specyficzne trudności w uczeniu się »
• Zaburzenia komunikacji językowej »
• Choroba przewlekła »
• Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne »
• Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi »
• Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą »
Dla nauczycieli szkół podstawowych

Czytaj dalej »
• Niepełnosprawność
• Niedostosowanie społeczne »
• Szczególne uzdolnienia »
• Specyficzne trudności w uczeniu się »
• Zaburzenia komunikacji językowej »
• Choroba przewlekła »
• Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z sytuacji traumatycznych lub kryzysowych »
• Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny »
• Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą »

Anna Tulczyńska - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Ośrodku Promocji Talentów w Warszawie, a także w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Pomost”. Współpracowała także z poradnią MOP, Fundacją Dzieci Niczyje, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, fobii szkolnej, pracy z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub problemy wychowawcze. Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies