Javascript is required

6 rzeczy, które warto wiedzieć o rekrutacji w 2024 roku

06.03.2024

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się

Oto 6 rzeczy, które warto wiedzieć o zasadach naboru, przeliczaniu punktów i szansach na dostanie się do wymarzonej szkoły.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2024 roku, tak jak w poprzednich latach, nie ma jednego kalendarium i dokładnie takich samych zasad dla całego kraju.  Poszczególne kuratoria ustalają harmonogramy dla województw. Choć etapy naboru wszędzie są takie same i przypadają na podobny okres czasu, to jednak terminy pomiędzy województwami mogą się różnić. Warto sprawdzić ważne terminy dla swojego województwa, korzystając z przygotowanego przez nas harmonogramu.

Szkoła średnia - od rekrutacji aż po dobrze zdaną maturę!
Sprawdź, jaką pomoc przygotowali dla Ciebie eksperci Nowej Ery!
  

 

 1. Jakie są najważniejsze daty rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej? 
  • W większości województw rekrutacja rusza między 13 a 16 maja. Wtedy uczniowie wraz z rodzicami lub opiekunami mogą zacząć składać wnioski do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mają na to czas prawie do końca roku szkolego - ale, uwaga, są od tej zasady wyjątki. Mniej czasu mają uczniowie, który będą zdawać dodatkowe testy (próby sprawności fizycznej, sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji i predyspozycji językowych). Oni swoje wnioski muszą złożyć do ostatnich dni maja, w województwie łódzkim mają na to czas między 22 kwietnia a 21 maja, w kujawsko-pomorskim i lubelskim do 14 czerwca.
  • Między 14 a 16 maja (a w terminie dodatkowym między 10 a 12 czerwca) uczniowie klas ósmych zdają ezgaminy. Ich wyniki zostają podane do wiadomości 3 lipca. 
  • Egzaminy dodatkowe do klas dwujęzycznych (sprawdziany predyspozycji i kompetencji językowych), do klas i szkół sportowych (próby sprawności fizycznej), do klas i szkół artystycznych itp. (sprawdziany uzdolnień kierunkowych) itp. w większości województw odbędą się w pierwszej połowie czerwca. Dokładne daty wyznaczają dyrektorzy szkół. 
 2. Co można zrobić online?
  Większość kandydatów może korzystać z elektronicznych systemów naboru, w których układa się listę preferencji, czyli listę wybranych oddziałów i szkół. Do szkoły pierwszego wyboru należy przesłać wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dodatkowymi zaświadczeniami (jeśli kandydat je posiada - chodzi o sytuacje, w których można poświadczyć problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą). Należy sprawdzić na stronie szkoły pierwszego wyboru, jak dostarczyć do niej wymagane dokumenty (zwykle szkoły mają do tego celu utworzony odrębny adres poczty elektronicznej).
  Niestety w jednostkach samorządu terytorialnego, które nie zdecydowały się na skorzystanie z systemu elektronicznego, wnioski wypełnia się w tradycyjny sposób. O to, czy wniosek można przesłać  drogą elektroniczną, najlepiej zapytać w szkole.
  Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości poprzez system elektroniczny oraz wywieszone w postaci wydrukowanych list w szkołach. 

 3. Na jakich zasadach kandydat zostaje zakwalifikowany do szkoły?
  O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki uzyskane z egzaminu klas ósmych, oceny ze świadectwa, dodatkowe osiągnięcia (tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego lub turnieju, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.), osiągnięcia w ramach działalności społecznej (np. udokumentowana działalność ucznia jako wolontariusza). Dodatkowe punkty można zdobyć za świadectwo z wyróżnieniem.

  Wszystkie uzyskane punkty to ogólny wynik uzyskany przez ucznia. Z tym wynikiem podchodzi on do naboru i stara się o miejsce w wybranej klasie.

 4. Jak traktować progi punktowe?
  Na stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych publikowane są informacje o tym, jakie były w ubiegłych latach progi punktowe do poszczególnych klas. To znaczy: ile punktów rekrutacyjnych miał kandydat, który z najgorszym wynikiem dostał się do danej klasy. Jeśli próg w ubiegłym roku wynosił np. 120, oznacza to, że przyjęci kandydaci mieli 120 lub więcej punktów, a ci poniżej progu 120 punktów musieli szukać miejsca w innych klasach lub szkołach.

  Mogło się zdarzyć, że np. dwoje uczniów miało wymagany wynik (120 pkt), ale tylko jeden dostał się do wybranej klasy. Dzieje się tak, kiedy kończy się limit miejsc w klasie - np. jest 30 miejsc, a ponad 30 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z czego ci najsłabsi mają dokładnie tyle samo punktów. Wtedy trzeba wybrać, kogo przyjąć, a kogo nie. Decydują wówczas dodatkowe kryteria wymienione w punkcie 2. 

  Progi punktowe z ubiegłych lat należy traktować jako podpowiedź, ale nie pewnik. Warto wiedzieć, jakie są progi punktowe do poszczególnych klas w kilku szkołach, które najbardziej interesują kandydata i składać wnioski do takich szkół, które miały w ubiegłych latach różne wyniki. Jeśli uczeń będzie aplikować jedynie do klas o wysokich progach, może się nigdzie nie dostać, nawet jeśli ma sporą pulę punktów. Lepiej do listy preferencji na dalszych miejscach dorzucić także klasy z niższymi progami.

  W ubiegłym 2023 roku o miejscach w szkołach średnich starało się wyjątkowo dużo uczniów (ponad 500 tys., a nie - jak zwykle - ok. 350 tys.). Konkurencja była duża, wzrosły więc także progi punktowe. Czy w tym roku będzie łatwiej? Niekoniecznie. Wiele szkół zmniejsza liczbę pierwszych klas w stosunku do zeszłorocznej oferty.
 5. Jak zwiększyć szanse dziecka na dostanie się do dobrej szkoły?
  Niemal do ostatniej rady pedagogicznej można aktywnie poprawiać swoje szanse w naborze do wymarzonej szkoły. Jak? Starać się o jak najwyższe oceny z przedmiotów, które są punktowane do wybranej klasy (na stronie internetowej szkoły średniej publikowane są informacje, punkty z których przedmiotów są brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału).

  Jest o co zawalczyć. Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Zatem poprawienie się z czwórki na piątkę daje 3 punkty, które mogą przesądzić o tym, czy kandydat dostanie się do wymarzonej klasy, czy nie.
  Dodatkowo – aż 7 punktów można uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem, więc poprawienie ogólnej średniej ocen może być bardzo cenne.
  Oczywiście ósmoklasiści przechodzą jeszcze egzaminy kończące naukę w szkole podstawowej. Nie można ich nie zdać, ale im lepszy osiągnie się wynik, tym większa pula punktów kandydata. Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

 6. Kiedy będą wyniki rekrutacji?
  Wyniki rekrutacji poznamy między 11 a 19 lipca. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do wybranych klas muszą potwierdzić wolę uczenia się w danym oddziale. Należy to zrobić w terminie odpowiednim dla swojego województwa poprzez złożenie w nowej szkole oryginału świadectwa ukończenia ósmej klasy i wyniku egzaminu ośmioklasisty. Osoby, które nie potwierdzą woli, zostaną skreślone z listy. Dopiero po zakończeniu "potwierdzania woli" szkoły opublikują ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  Wkrótce po rozstrzygnięciu, kto dostał się do szkoły, a kto nie, rusza drugi etap rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca. Ma ona właściwie taki sam przebieg, jak pierwszy etap, tylko na wszystkie czynności jest mniej czasu. W rekrutacji uzupełniającej także odbywają się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, także są publikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i także trzeba potwierdzić wolę uczenia się w placówce, do której przydzielił kandydata system. 
  Kiedy tylko uczeń dostanie się do wymarzonej klasy i potwierdzi wolę uczęszczania do niej, może już odetchnąć z ulgą. Od razu można w łatwy sposób skompletować wszystkie potrzebne podręczniki w sklepie edukacyjnym Nowej Ery, gdzie dostępne są publikacje wszystkich wydawnictw. Dzięki specjalnej wyszukiwarce można znaleźć swoją klasę i listę podręczników wymaganych przez dyrekcję nowej szkoły, a potem jednym kliknięciem umieścić ją w koszyku. Zakupów warto dokonać jak najwcześniej, by w nowy rok szkolny ruszyć z kompletem książek i kart pracy.

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się