W dniu 31 sierpnia 2021 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących do 3 września!

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego

20 sierpnia MEiN opublikował wzory wniosków o udział w programie. Na naszej stronie znajdziesz wyłącznie oficjalne i potwierdzone informacje na podstawie obowiązującej wersji przepisów. UWAGA! Poniższe wzory są aktualne na dzień 25 sierpnia, czyli datę ponownej aktualizacji wniosków przez MEiN. Zmiany najnowszej wersji wzorów B2 precyzują zapis w pkt 11 części I wniosku.  

 • Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą).
 • Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
 • Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
 • Przykładowy wypełniony wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie  na zakup interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali w roku 2021.

Ważne daty

W dniu 1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu Aktywna tablica. Prezentujemy harmonogram ubiegania się o dofinansowanie. 

Beneficjenci programu i kwoty wsparcia finansowego

O dofinansowanie w określonej kwocie z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii mogą ubiegać się:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w 2020 r.

 • szkoły podstawowe, kształcące uczniów z SPE, które nie otrzymały wsparcia finansowego w pierwszej edycji programu na lata 2017−2019

LUB

 • szkoły podstawowe, kształcące uczniów z SPE, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017−2019

Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych,
które można zakupić w ramach dofinansowania

W ramach nowej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021−2024

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe mogą się ubiegać owsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:
  • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
  • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym wirtualnych laboratoriów,
  • laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
  • zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
  • tablicy interaktywnej:
   – tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
   – tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
  • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.
 2. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, kształcące uczniów z SPE mogą się ubiegać owsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
  • laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
  • zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
  • pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
   – psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
   – 
   procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących z zaburzeniami uwagi i koncentracji, w tym z ADHD, ADD, autyzmem
   – dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami
   – 
   dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
   – dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
  • specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wymienionych powyżej
  • komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa powyżej.

Poznaj sposoby wykorzystania interaktywnych monitorów dotykowych

Wykorzystanie interaktywnych monitorów Samsung przyczynia się do pozytywnej zmiany sposobów nauczania lub uczenia się:

 • wparcia pracy zespołowej w klasie oraz w sytuacji nauki w trybie hybrydowym, dzięki kompatybilności z aplikacjami do wideokonferencji, np. MS Teams
 • angażowania uczniów, w tym pracujących zdalnie, w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania w formie prezentacji)
 • pracy ze zróżnicowanymi materiałami źródłowymi, m.in. podręcznikami w wersji elektronicznej oraz plikami tekstowymi, graficznymi i wideo stanowiącymi tło lub uzupełnienie zagadnień omawianych na lekcji
 • dostosowania treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym dla uczniów z SPE oraz uczących się zdalnie
 • udostępniania wszystkim uczestnikom spotkań notatek/konspektów z lekcji, wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych, informacji z zebrań z rodzicami, zapisanych w czasie rzeczywistym, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej
 • prowadzenia wideokonsultacji międzyszkolnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną.
W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub dostosowane do potrzeb placówki pakiety programów terapeutycznych, narzędzi i sprzętu do terapii.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie "pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

 

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi dotyczącymi obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki filmom:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Film szkoleniowy do lekcji biologii

Film szkoleniowy do lekcji chemii

Film szkoleniowy do lekcji geografii

Film szkoleniowy do lekcji fizyki

Film szkoleniowy do lekcji matematyki

Film szkoleniowy do lekcji języka polskiego

Film szkoleniowy do lekcji informatyki (Edukacja wczesnoszkolna)

Film szkoleniowy do lekcji przyrody

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form