Spotkanie 1. Projekt edukacyjny

Drodzy Państwo! Pozwólcie, że przedstawię mistrza wśród najbardziej interaktywnych metod nauczania. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest PROJEKT!


Mrs. Poppy radzi:

Angielski to (nowa) podstawa! Czyli jak się nie dać zmianom?

Spotkanie pierwsze. Projekt edukacyjny – moja miłość!

Drodzy Państwo! Pozwólcie, że przedstawię mistrza wśród najbardziej interaktywnych metod nauczania. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest PROJEKT:

P – jak Praktyczne podejście, Planowe działanie, Przetwarzanie (informacji)

R – jak Rozwijanie kompetencji przyszłości i Rozwiązywanie problemów

O – jak Oryginalność i Otwartość

J – jak Język obcy

 jak (Nowa) Era nauczania

– jak Kreatywność i (efektywna) Komunikacja

– jak (zróżnicowane) Techniki pracy oraz Teamwork (czyli praca w zespole)

Maria Montessori mówiła: „Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela jest bycie zdolnym, by powiedzieć: te dzieci pracują, jak gdybym nie istniała”. Dobrze przeprowadzony projekt to zobrazowanie tych słów, a pomysły na temat zadania i sposoby jego przeprowadzenia znajdziemy w każdym rozdziale podręczników wydawnictwa Nowa Era dla szkoły podstawowej –Hello Explorer, Junior Explorer i Teen Explorer.

Jak pokochać pracę metodą projektu na etapie klas 1–3
…i czy to możliwe?

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że kreatywność i produktywność językowa jest znacznie ograniczona przez wąski zakres środków językowych, którymi dysponują uczniowie. Bądźmy sobą i pozwólmy naszym uczniom zaprzyjaźnić i oswajać się z językiem. Ma on przecież przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju dziecka, a nie być celem samym w sobie. Jak to zrobić?

  • Wspierajmy uczniów w próbach mówienia, pozwalajmy na błędy
  • Rozbudzajmy pozytywne nastawienie do nauki języka obcego
  • Budujmy postawę otwartości i tolerancji wobec wielokulturowości otoczenia
  • Wspierajmy ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
  •  

O czym zatem warto pamiętać? Oto 5 wskazówek od nauczycieli praktyków:

1. Przeprowadzajcie krótkoterminowe „miniprojekty” (np. obejmujące jedną lub dwie jednostki lekcyjne). Dobrym pomysłem jest włączanie rodziców w etap planowania (np. przygotowanie niezbędnych materiałów, znalezienie informacji czy potrzebnych obrazków)

2. Umożliwiajcie dzieciom pracę w ruchu, w parach lub małych grupach, w poczuciu bezpieczeństwa i współpracy oraz wiary we własne możliwości, dajcie im przestrzeń na kreatywność i oryginalność. Niech będzie kolorowo i różnorodnie. Wykorzystajcie przestrzeń w klasie – podłoga i ściany – a nie tylko ławki – mogą służyć za miejsce pracy

3. Poruszajcie tematy bliskie i znajome dzieciom, najlepiej, aby w temacie projektu było słowo „moje” – np. moje ulubione potrawy, zwierzęta, zabawy, pory roku, moja szkoła, mój dom i rodzina

4. Nie zapominajcie o multisensoryczności dzieci – niech królują obraz, ruch, dźwięk oraz techniki wspierające potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów (rysowanie, malowanie, wyklejanie, śpiewanie) z jednoczesnym różnicowaniem form wykonania (plakat, film, fotografia, origami, figurki z modeliny/plasteliny, wycinanki)

5. Umożliwiajcie obcowanie z materiałami autentycznymi na zajęciach – z pomocą przychodzą tu nowoczesne technologie – film, tablica interaktywna, multibooki, płyty CD czy internet oraz własna inicjatywa i umiejętność „zbieractwa” (wycinki z gazet, autentyczne mapki, menu czy programy telewizyjne)

Młodzi gniewni? To dobrze! – Metoda projektu w klasach IV–VIII


Na tym etapie edukacyjnym praca projektowa Anchorjest niezwykle pomocna, gdyż pozostaje świadomą formą wyrażania własnego zdania, realizowania pasji czy prezentowania hobby i zainteresowań. Na tym etapie zwróćmy uwagę, aby:

1. Dobrze zaplanować pracę – wydłużyć czas organizacji i przeprowadzenia wszystkich etapów projektu. Na poziomie klas IV–VI mogą to być projekty rozłożone na kilka jednostek lekcyjnych, natomiast w klasach VII–VIII można podjąć się większych przedsięwzięć, np. zorganizować projekt semestralny – ważne, aby uczniowie wybrali działania, które będą zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami. Nie narzucajmy decyzji i nie sterujmy nimi. Projekt będzie większą frajdą, jeśli pozwolimy uczniom na swobodę przekazu

2. Różnicować formy pracy – w klasach IV–VI wytwory manualne są nadal bardzo ważne (powstają „produkty” pracy projektowej), natomiast wśród młodzieży z klas VII–VIII dobrze jest położyć nacisk na kształtowanie umiejętności cyfrowych i używanie komputerów i internetu

3. Zachęcać do swobodnej komunikacji podczas zajęć oraz różnych rodzajów interakcji (zarówno w mowie, jak i w piśmie – poprzez prace plastyczne, ale również portfolio, wirtualne wywiady, artykuły czy eseje problemowe), które pokazują przydatność posługiwania się językiem obcym do realizacji własnych celów komunikacyjnych – tym sposobem na pierwszym miejscu staje nadrzędny cel podstawy programowej (a o to nam przecież chodzi!)

4. Różnicować tematy z wykorzystaniem materiałów autentycznych/źródłowych oraz z uwzględnieniem zakresu środków językowych, którymi dysponują uczniowie na tym etapie kształcenia, a także z jednoczesnym dążeniem do coraz wyższego stopnia poprawności językowej

5. Kształtować postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur – sprzyja temu promowanie nauczania interkulturowego, organizacja wydarzeń wewnątrz- i pozaszkolnych, udział w imprezach (np. o zasięgu powiatowym) i konkursach językowych czy angażowanie się w europejskie programy współpracy typu eTwinning oraz promowanie znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia społecznego

6. Poszerzać różnorodność technik służących uczeniu się – stosowania projektów z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych, m.in. Uczenie się poprzez nauczanie (LdL) czy Odwrócona lekcja/klasa (Flipped Classroom)

7. Organizować projekty międzyprzedmiotowe z naciskiem na CLIL(Content and Language Integrated Learning) i dwutorowość nauczania, łączenie treści z kilku przedmiotów, podczas których uczniowie spotykają sytuacje edukacyjne sprzyjające rozwijaniu ich pasji i zainteresowań oraz opowiadaniu o nich.

KU PAMIĘCI! – zamiast zakończenia
 

Prezentacja efektów pracy i ich ocena to moment kulminacyjny każdego projektu. Warto przemyśleć formę promocji i ekspozycji prac uczniów w szkole, tak aby efekty ich pracy były widoczne w środowisku klasowym, szkolnym, ale również w mediach lokalnych oraz na portalach społecznościowych.

Może to być np. zorganizowanie wydarzenia w szkole – Dnia Projektów Językowych, Festiwalu Talentów Językowych czy Dnia Języków Obcych – podczas którego zaprezentowane zostaną wytwory uczniów (np. wystawy prac dzieci, prezentacja projektu na zebraniu z rodzicami lub imprezie klasowej, albumy ze zdjęciami czy portfolio z dokumentacją projektową). Z pomocą przychodzi też wydawnictwo Nowa Era z działaniami konkursowymi dla nauczycieli i uczniów… so stay tuned!!!

Specjalnie na to spotkanie przygotowaliśmy autentyczne materiały National Geographic, które pomogą wam przygotować wasze zadania projektowe!

Pobierz materiały

Zobacz 1 odcinek Mrs Poppy radzi: Project edukacyjny!

 

 

 

 

MRS POPPY, CZYLI KIM JEST JUSTYNA MAK?
Nauczycielka, trener i coach językowy; zafascynowana narzędziami, które usprawniają proces nauczania/uczenia się i świadomie wspierają w rozwoju; autorka innowacji pedagogicznych oraz szkolna koordynatorka wielu TIK-owych projektów i programów.