Arkusz organizacyjny szkoły

Dyrektor odpowiada przede wszystkim za prawidłową organizację pracy szkoły. Terminy opracowywania arku sza organizacyjnego, w tym na rok szkolny 2017/2018, są podane w rozporządzeniu MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Zgodnie z § 17 ust. 4 tego rozporządzenia dyrektor powinien przekazać do organu prowadzącego opracowany przez siebie arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 (zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe) w terminie do 21 kwietnia 2017 r. Arkusz organizacji zostaje zatwierdzony przez organ prowadzący do 29 maja 2017 r., po wcześniej szym uzyskaniu opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arku sza organizacji, nie później jednak niż do 20 maja 2017 r. W przypadku szkoły, do której zostanie włączone gimna zjum, arkusz organizacji szkoły musi zostać opracowany przez jej dyrektora we współpracy z dyrektorem dotychcza sowego gimnazjum. Organ prowadzący do 31 marca br. Ma obowiązek podjęcia uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dyrektorzy poznają strukturę organizacyjną szkół po przekształceniu.

W przypadku wprowadzenia zmian do 30 września do już zatwierdzonego arkusza organ prowadzący szkołę zatwier dza nowe zmiany nie później niż w ciągu 7 dni. Opinie za kładowych organizacji związkowych i organu sprawujące go nadzór pedagogiczny także są wydawane w terminie do 4 dni od dnia otrzymania zmian arkusza.

Przystępując do sporządzania arkusza organizacyjnego, dyrektor musi sprawdzić, które oddziały będą realizowały dotychczasową, a które nową podstawę programową, aby móc zastosować odpowiedni plan nauczania.

Istotną zmianą dla szkoły jest stopniowe wprowadzanie nowej podstawy programowej i nowych ramowych planów nauczania. W okresie przejściowym, w latach 2017/2018 i 2018/2019, w szkole będą obowiązywały stare i nowe podstawy programowe oraz ramowe plany nauczania. Nową podstawę programową stosuje się od roku szkolnego 2017/2018 w przedszkolach, w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkole pierwszego stopnia, szko łach specjalnych przysposabiających do pracy oraz szkołach policealnych.

Nowe ramowe plany nauczania nie będą wymagały okreś lania szkolnych planów nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje tygodniowy rozkład zajęć. Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przezna czone na zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Organ prowadzący szkołę na wnio sek jej dyrektora może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału. Następnym krokiem będzie określenie liczby uczniów w szkole. Po zaplanowa niu klas i ich liczebności, a także określeniu, jakie plany nauczania będą one realizowały, dyrektor może przystąpić do ustalenia dokładnej liczby godzin, biorąc pod uwagę wytyczne organu prowadzącego. Następnie należy ustalić liczbę etatów pracowników pedagogicznych, w tym etaty specjalistów. W przypadku szkoły, do której zostanie włą czone gimnazjum, arkusz organizacyjny opracowu je dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum. Wszystkie zapisy arkusza obaj dyrektorzy muszą wspólnie uzgadniać, obaj muszą także złożyć na nich swoje podpisy, a następnie nadać bieg sprawom.