Wszystkie

Pokaż artykuły

 • reforma 2017

Zarządzanie majątkiem wygaszanego gimnazjum

Wygaszane gimnazjum posiada swój majątek. W związku z tym dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien pamiętać o obowiązku inwentaryzacji, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

 • aktualności
 • reforma 2017

Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 roku

Poznaj kwoty dotacji na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

 • aktualności
 • reforma 2017

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe terminy przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji i terminów udzielenia dotacji.

 • aktualności
 • reforma 2017

Akty normatywne, w których zapisano zmiany wprowadzone w związku z reformą edukacji

Najważniejsze dla dyrektorów szkół i nauczycieli akty prawne to te wprowadzające reformę (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), regulujące system oświaty (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz jej finansowanie (Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) wraz z przepisami wykonawczymi.

 • aktualności
 • reforma 2017

Wycofanie podręcznika z użytku szkolnego

Prawo oświatowe precyzuje, co zrobić ze starymi podręcznikami. Zgodnie z art. 104 podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gromadzi się i udostępnia w bibliotece szkolnej.

RODO – co oznacza w praktyce i co zmienia w działaniach szkoły

Nieco w cieniu reformy systemu oświaty, która ostatnio zaprzątała umysły dyrektorów szkół, dokonuje się aktualnie inna ważna zmiana prawa. Mowa o wprowadzeniu nowych przepisów o ochronie danych osobowych, które diametralnie zmieniają podejście do tego zagadnienia.

 • reforma 2017

Infolinie w kuratoriach oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło infolinie w kuratoriach oświaty w poszczególnych województwach.

 • reforma 2017

Sytuacja kadry kierowniczej przekształcanych szkół

Zgodnie z art. 237 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono.

 • reforma 2017

Sytuacja nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w przekształcanych szkołach

Do 15 maja dyrektor powinien pisemnie poinformować nauczycieli i innych pracowników szkoły o zmianach związanych z przekształceniami sieci szkolnej.

 • reforma 2017

Aktualizacja statutu szkoły

Zmiana aktów założycielskich przekształcających szkoły zgodnie z założeniami reformy, a także zmiana przepisów powodują konieczność zaktualizowania statutu szkoły.

 • reforma 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji zostały określone w przepisach zamieszczonych w 6 rozdziale ustawy z 14 grudnia 2016 r.

 • reforma 2017

Arkusz organizacyjny szkoły

Dyrektor odpowiada przede wszystkim za prawidłową organizację pracy szkoły. Terminy opracowywania arku sza organizacyjnego, w tym na rok szkolny 2017/2018, są podane w rozporządzeniu MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

 • reforma 2017

Kalendarz dyrektora szkoły

Poznaj najważniejsze terminy mające wpływ na pracę dyrektora szkoły.

Dotacja 2017. Działajmy z planem! [POBIERZ KALENDARIUM]

Pobierz plakat zbierający najważniejsze terminy i działania w roku szkolnym 2017/2018.