Wszystkie

Pokaż artykuły

 • eduone

Myślenie wizualne i sketchnoting w szkole

Sketchnoting to metoda notowania, która od kilku lat podbija serca nauczycieli i uczniów. Sketchnoting w szkole pozwala na szybsze i łatwiejsze przyswajanie wiedzy, może być stosowany już na wczesnych etapach edukacyjnych i – co najważniejsze – wcale nie wymaga ogromnych nakładów pieniężnych.

 • eduone

Introwertyk w szkole. Jak pracować z uczniami introwertycznymi

W każdej klasie znajdziemy uczniów, którzy tęsknią za ciszą, spokojem, małą liczbą kontaktów społecznych. Introwertyk w szkole może mieć problemy z wykonywaniem niektórych zadań, odnalezieniem się w grupie, regulacją emocji i samoakceptacją. Czasem wystarczy niewielka zmiana podejścia nauczyciela, by pomóc introwertykowi w szkole.

 • eduone

Sztuka notowania

Sztuka robienia dobrych notatek nie jest taka prosta do opanowania, jak to się może wydawać na pierwszy rzut oka. Jednak nauka z ich pomocą może być nie tylko prostsza, lecz także bardziej efektywna. Istnieją metody (jak chociażby metoda Cornella czy fiszki), które z jednej strony mogą ułatwić naukę, a z drugiej – pomóc opanować samą sztukę notowania.

 • eduone

Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać u uczniów

Edukacja stoi przed wyzwaniem wyposażenia człowieka w kompetencje kluczowe, które pozwolą mu elastycznie dostosowywać się do szybko zmieniającego się świata. Tempo zmian powoduje, że człowiek uczy się przez całe życie. Kompetencje kluczowe rozwijane w szkole powinny zaspokajać indywidualne potrzeby człowieka, pozwalać na samorealizację i rozwój osobisty młodego człowieka oraz integrację ze środowiskiem, a także umożliwiać mu odnalezienie się na rynku pracy. Szkoła powinna więc sprostać zróżnicowanym potrzebom osób uczących się i stwarzać im warunki do nabywania kompetencji kluczowych.

 • eduone

Działania proekologiczne w szkole – co można zrobić, aby szkoła była bardziej ekologiczna

Działania proekologiczne w szkole to nieodzowny element edukacji XXI wieku. Warto je realizować od najwcześniejszych etapów edukacyjnych na różnych płaszczyznach. Ciekawe akcje ekologiczne mogą objąć każdy przedmiot, a właściwie zrealizowane pomogą ukształtować w uczniach poczucie wspólnoty z naturą i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 • eduone

Do czego uczniom służą komórki? Metody regulacji emocji w szkole

Każdy nauczyciel zna dobrze ten widok: głowy pochylone nad ekranami telefonów komórkowych. Dlaczego dzieci i młodzież „siedzą” w komórkach? Czy rozumiemy, jak to pomaga w regulacji emocji? I czy potrafimy dać coś w zamian?

 • eduone

Szkoła bez ocen – jak zacząć pozytywną zmianę w placówce oświatowej?

Czy szkoła bez ocen jest w ogóle możliwa? Jeżeli ocenę traktujemy w ujęciu tradycyjnym, to mamy na myśli nadanie stopnia za osiągnięcia edukacyjne ucznia. Zwykle ocena w szkole wyrażona jest stopniem o określonej wartości. Ocena ma wyrażać poziom opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów, służy porównywaniu osiągnięć, a także pełni funkcję informacyjną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • eduone

Grywalizacja w edukacji

Współczesny system edukacji coraz częściej opiera się nie tylko na metodach, które podają wiedzę, lecz także na takich, które aktywizują ucznia. Nauczyciel z kolei jest już nie tym, kto ją przekazuje, ale tym, kto animuje i organizuje różnorodne działania ucznia. Pomocne w tym procesie mogą okazać się wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Na czym polega i co daje grywalizacja w edukacji?

 • eduone

AI w edukacji – zagrożenia i korzyści

W XXI wieku nikt już nie ma złudzeń, że będzie omnibusem. Błyskawiczny rozwój wiedzy sprawia, że nie sposób za nią nadążyć ani nawet kontrolować tempa zmian. Czy w tej sytuacji nauka w szkole powinna przebiegać według tych samych zasad? Jak może na edukację wpłynąć AI – sztuczna inteligencja? Jakie są zagrożenia, a jakie korzyści związane z jej stosowaniem?

 • eduone

Agresja w szkole. Jak zapobiegać agresywnym zachowaniom

Przeciwdziałanie agresji w szkole to trudne wyzwanie. Warto uzmysłowić sobie, co składa się na agresywne zachowania, by stopniowo eliminować zagrożenia, a także by zrozumieć, że agresja jest częścią życia i nie da się jej całkiem wyeliminować.

 • eduone

IPET – co każdy nauczyciel wiedzieć o nim powinien

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, to jeden z najważniejszych dokumentów w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyznacza kierunki pracy z uczniem tak, aby zapewnić mu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości, na bazie jego mocnych stron, uzdolnień i predyspozycji.

 • eduone

Stres przed egzaminem ósmoklasisty – jak wspierać uczniów w szkole

Właściwie nie można go uniknąć. Pojawia się w sytuacji, w której trzeba stawić czoło zagrożeniu, i jest naturalną reakcją organizmu, a jednak zdarza się, że działa paraliżująco i uniemożliwia jakiekolwiek działanie. Stres przed egzaminem ósmoklasisty może wpłynąć na jego wyniki. Jak wspierać uczniów w szkole? Rozmawiać z nimi o ich obawach i wskazywać metody radzenia sobie ze stresem, by podczas egzaminu mogli go pokonać.

 • eduone

Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Gdy rozpoczyna się pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu, warto wiedzieć, że autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które w klasyfikacji ICD-10 ma wiele podtypów. Zwykle mówi się, że dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności z rozumieniem społecznych zasad i norm, a także z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych czy z rozumieniem mowy. W ich zachowaniu możemy dostrzegać powtarzalności lub uporczywe zainteresowania. Możemy także obserwować wybiórczość pokarmową lub zaburzenia integracji sensorycznej.

 • eduone

Dotacje dla szkół – skąd czerpać fundusze

Obecnie duża część działań w szkołach – czy są to zajęcia dodatkowe, czy zakup doposażenia – jest możliwa właśnie dzięki zdobywaniu finansowania z zewnątrz. Dotacje dla szkół można uzyskiwać z wielu źródeł, a wiedza o tym, gdzie szukać informacji, pomoże nauczycielom i dyrektorom w realizacji celów.

 • eduone

Jak zorganizować wycieczkę szkolną

Wiosenne i przedwakacyjne miesiące to bardzo dobry czas na zorganizowanie zarówno kilkudniowych zielonych szkół, jak i jednodniowych wypraw poza mury szkoły. Jak zorganizować wycieczkę szkolną oraz o jakich formalnościach i obowiązkach organizatora należy pamiętać?

 • eduone

Wspieranie uczniów zdających egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Dla uczniów to pierwszy ważny sprawdzian mający wpływ na ich przyszłość. Wielu z nich zastanawia się, czy sobie poradzą. W okresie intensywnej nauki wspieranie uczniów zdających egzamin ósmoklasisty ma ogromne znaczenie. Ważne jest motywowanie ich do systematycznej pracy, ale i wskazywanie, jak zorganizować naukę, by była bardziej efektywna, i jak znaleźć czas także na odpoczynek. Warto towarzyszyć im w tym trudnym czasie i pokazać, jak mogą sobie pomóc.

 • eduone

Współpraca wychowawcy z samorządem klasowym

O samorządzie uczniowskim napisano już wiele, gdyż jego działalność jest niezwykle ważnym elementem życia szkoły. Współpraca wychowawcy z samorządem klasowym jest równie ważna i wymaga odpowiedniej uwagi i właściwego zaangażowania, jeśli chcemy stworzyć sprawnie działający zespół. W tym przypadku zadania wychowawcy klasy są bardzo różnorodne.

 • eduone

Superwizja w szkole

Superwizja jest pojęciem, które stosunkowo od niedawna pojawia się w zestawieniu ze szkołą. Do niedawna zarezerwowane było w procesie terapeutycznym, coachingu czy w pracy socjalnej. Jednak efekty pracy superwizyjnej w innych grupach zawodowych oraz zmiany, które zachodzą w oświacie, wdrażają tę formę rozwoju również w odniesieniu do nauczycieli.

 • eduone

Jak powinna wyglądać godzina wychowawcza i czego na niej unikać

Godzina wychowawcza w planie lekcji wydaje się samotną wyspą: pośród wszystkich konkretnych lekcji pełnych wiedzy 45 minut na… właściwie na co? Jak powinna wyglądać godzina wychowawcza? O czym można rozmawiać na lekcjach wychowawczych? I jak uniknąć powszechnych błędów, które zmieniają ważną lekcję w przykry obowiązek?

nauczycielka tłumaczy coś uczniom podczas lekcji
 • eduone

Relaks dla głosu, czyli jak dbać o głos nauczyciela

Głos w pracy nauczyciela to niewątpliwie główne narzędzie komunikacji. W prowadzeniu lekcji czy interakcjach z uczniami to jego ton, natężenie i sposób operowania nim są bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem. Jak dbać o głos nauczyciela, by służył nie tylko przez kilka godzin lekcyjnych dziennie czy tygodniowo, lecz także przez lata?

 • eduone

Widmo powtórek przed egzaminami – nowa energia kontra rutyna!

Klasa maturalna, 8 klasa szkoły podstawowej – czy towarzyszy ci widmo ciągłego powtarzania, stresu uczniowsko-nauczycielskiego, mistrzostwa w planowaniu i rozpisywaniu rozkładu materiału oraz gimnastyki logistyczno-umysłowej? Często najtrudniejsza decyzja dotycząca organizacji pracy podczas finałowego roku przed egzaminem dotyczy wyboru materiałów, z którymi będziemy intensywnie pracować. No właśnie: podręcznik czy repetytorium? A może połączenie tychże plus dodatkowe materiały?

 • eduone

Skuteczna komunikacja w zespole nauczycielskim

Efektywna komunikacja to podstawa funkcjonowania społecznego. Pozwala sprawniej przekazywać informacje, daje gwarancję zrozumienia intencji nadawcy i zapobiega powstawaniu konfliktów. Skuteczna komunikacja w zespole nauczycielskim, a także na płaszczyźnie dyrektor–nauczyciel–uczeń–rodzice wpływa na jakość relacji poszczególnych grup, efektywność współpracy i budowanie ogólnego klimatu szkoły.

dwie dorosłe osoby podczas rozmowy
 • eduone

Jak przygotować się do indywidualnych spotkań z rodzicami

Wraz ze zmianami, które zachodzą zarówno w systemie edukacji, jak i w społeczeństwie, zmienia się rola wychowawcy. Wychowawca to o wiele więcej niż osoba sprawująca kontrolę nad klasą. To przewodnik, autorytet, ale też opiekun o szerokim wachlarzu kompetencji, w tym interpersonalnych. Mimo to wielu pedagogów nie wie, jak rozmawiać z opiekunami na trudne tematy w sposób efektywny ani jak przygotować się do indywidualnych spotkań z rodzicami.

uścisk dłoni
 • eduone

Mediacje w szkole – jak rozwiązywać konflikty bez przemocy

Mediacje w szkole mogą być jedną z bardziej skutecznych form rozwiązywania konfliktów zarówno między samymi uczniami, jak i m.in. na linii uczeń–nauczyciel czy nauczyciel–rodzic. Choć nie jest to najłatwiejszy sposób radzenia sobie z problemami, to właściwie przeprowadzony proces może przynieść długotrwałe efekty. Co szkolna społeczność powinna więc wiedzieć na temat mediacji w szkole?

 • eduone

Klasy integracyjne

Klasy integracyjne jako sposób organizacji nauczania uczniów z niepełnosprawnościami funkcjonuje w polskim systemie oświaty od lat 90. XX wieku. Tworzenie pierwszych szkół integracyjnych czy szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi było odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i próbą zapewnienia im pełnych praw w zakresie dostępu do edukacji w placówkach ogólnodostępnych.

 • eduone

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Dystansowanie się od obowiązków, wszechogarniające zmęczenie, coraz większe poczucie krzywdy, a także coraz większy stres to tylko niektóre objawy wypalenia zawodowego. Dotyczy ono wielu grup zawodowych tzw. podwyższonego ryzyka. Jedną z nich są pedagodzy. Jak rozpoznać wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela? Jakie są jego przyczyny i jak sobie z nim radzić?

 • eduone

Mapa marzeń – jak ją stworzyć z uczniami

Mapa marzeń to narzędzie, które pomaga wyznaczać cele i wizualizować marzenia w formie graficznej. Zachęcamy do zorganizowania warsztatów mapowania pragnień wraz z uczniami w szkole! To nie tylko dobra zabawa, lecz także szansa na uruchomienie sprawczości. Umiejętne wizualizowanie marzeń i celów ma wielką moc!

 • eduone

Powtarzanie na ekranie, czyli skuteczna lekcja powtórkowa online

Czy zdalne powtarzanie materiału ma sens? Zapraszamy do lektury artykułu o tym, jak zorganizować skuteczną lekcję powtórzeniową, aby maksymalnie zaangażować uczniów i sprawić, by jak najlepiej przyswoili, usystematyzowali i zapamiętali materiał. Wszystkie pomysły możesz wykorzystać zarówno w klasie, jak i na lekcji online.

 • eduone

Emocje w pracy nauczyciela – jak sobie z nimi radzić?

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym króluje nauka. To tygiel emocji. Zarówno tych, które wyrażają uczniowie, jak i tych, które bardzo często tłumią w sobie nauczyciele. A przecież inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela ma ogromne znaczenie. Można śmiało powiedzieć, że jest kluczem do sukcesu w porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami oraz do zdrowego podejścia do wykonywanego zawodu. Jak rozumieć własne emocje i jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela?

 • eduone

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

Niemal każdy dyrektor szkoły, wychowawca klasy czy nauczyciel zastanawiał się, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Staramy się ich pozyskać i zachęcić do wspólnych działań na rzecz konkretnego ucznia i społeczności szkolnej.

 • eduone

Rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców w pracy szkoły

Jaka jest rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców we współczesnej szkole? Czy uczniowie i rodzice mają realny wpływ na to, co się dzieje w szkole? Wiemy, że rodzice i uczniowie powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Dążymy do zaangażowania ich w działania podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli. Rola, jaką odgrywają w danej placówce, zależy od wypracowanych zasad współpracy i poczucia odpowiedzialności za szkołę. Ważne, żeby szkoła inicjowała i wspierała działania rodziców i uczniów, zapewniała możliwość czynnego udziału w sprawach, które dotyczą całej społeczności szkolnej i lokalnej. Wpłynie to z pewnością na pełniejsze utożsamianie się uczniów i rodziców ze szkołą.

 • eduone

Lekcja wychowawcza online – 5 pomysłów na zdalne godziny wychowawcze

Godzina (lekcja) wychowawcza powinna odgrywać niezwykle ważną rolę zarówno w życiu nauczyciela, jak i jego klasowych wychowanków. To wspólny czas, który warto wykorzystać na integrację, wymianę informacji, ustalanie planów, docieranie się jako grupa. Jej wartość jest taka sama – niezależnie czy spotykamy się na żywo w klasie, czy przenosimy w krainę online.

 • eduone

Jak efektywnie odpoczywać

Po kilku godzinach w szkole chcesz aktywnie spędzić czas z rodziną, jednak brak ci energii, a drzemka jedynie nasila zmęczenie. Odnosisz wrażenie, że wszystko cię denerwuje, trudno ci się skupić, szybko tracisz cierpliwość, małe problemy urastają do rangi ogromnych. Co jest nie tak? Pora się zatrzymać i zadbać o wieloaspektowy, efektywny odpoczynek.

 • eduone

Organizowanie warunków do prawidłowego wdrażania podstawy programowej w pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Organizowanie warunków do prawidłowego wdrażania podstawy programowej w pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych to zadanie wielopłaszczyznowe i złożone. Aby każde dziecko, które uczy się w szkole, mogło osiągnąć sukces edukacyjny, potrzebne są niewątpliwie umiejętność diagnozowania potrzeb ucznia, znajomość podstawy programowej, krytyczna ocena programów nauczania oraz właściwa organizacja pracy na lekcji.

 • eduone

Edukacja STEAM – kreatywna metoda nauczania

Klasyczna edukacja z wkuwaniem regułek i dat, odrabianiem prac domowych do późnych godzin nocnych czy słuchaniem monotonnych wykładów na lekcjach jest dla współczesnego ucznia coraz mniej, jeśli w ogóle, atrakcyjna. W świecie, w którym postęp jest bardzo dynamiczny, coraz bardziej sprawdzają się metody wykorzystujące zarówno kreatywność, jak i nowe technologie. Takim rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw nauczycielom, ale przede wszystkim – uczniom – jest edukacja STEAM. Co dokładnie oznacza i na czym bazuje ta metoda pracy?

 • eduone

Odwrócona klasa jako nowoczesna metoda aktywizująca – jak odnieść sukces na lekcji?

Jeśli szukacie odpowiedzi na to pytanie, a wasze przemyślenia krążą wokół nauczyciela, który zna nowoczesne metody nauczania, umie indywidualizować pracę w zespole, swobodnie używa nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych, potrafi intensyfikować trudność, rozumie specyfikę grupy i posiada umiejętność wychodzenia poza schematy – to koniecznie poznajcie metodę odwróconego nauczania / odwróconej lekcji (ang. Flipped Classroom)!