Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Za nami kolejny rok szkolny, w którym kształcenie odbywało się głównie w formie zdalnej. Ten sposób pracy wymagał od nauczycieli dodatkowych nakładów pracy, a od uczniów – większej samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Aby efektywnie kontynuować naukę, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie potrzebują informacji zwrotnej o tym, które obszary wymagają doskonalenia. Warto skorzystać z arkuszy diagnozy przedmiotowej, aby uzyskać rzetelny obraz stanu wiedzy naszych podopiecznych.

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 • testy pomagające sprawdzić umiejętności uczniów szkół podstawowych,
 • profesjonalnie wykonane analizy wyników badań oraz przejrzyste,
 • czytelne raporty z wynikami każdego ucznia oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich,
 • spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
 • rekomendacje zawierające kierunki dalszej pracy z uczniem.

Jeśli pierwszy raz bierzesz udział w diagnozie przedmiotowej:

 1. pobierz kod aktywacyjny zapisany w profilu użytkownika w portalu dlanauczyciela.pl:

 2. użyj go przy pierwszej rejestracji w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl/register/create
 3. załóż konto nowego użytkownika, podając adres e-mail i hasło
 4. zaloguj się w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl/login
 5. załóż klasę w celu pobrania arkuszy diagnozy przedmiotowej.

 Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

 

TERMIN

ZDARZENIE

8 września 2021 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy początkowej w wersji elektronicznej.

17 października 2021 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu diagnostycznym.

3 listopada 2021 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym.

Diagnoza PRZED...

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej na zakończenie I, II i III etapu edukacyjnego. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2021/2022


SZKOŁA PODSTAWOWA
 

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów klas trzecich zaplanowano na maj 2022 r. 

 

diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2021 r. – 15 listopada 2021 r. 

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

15 listopada 2021 r. 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

9 listopada 2021 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 16 – 18 listopada 2021 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY:

 język polski  16 listopada 2021 r., godz. 9.00

 matematyka  17 listopada 2021 r., godz. 9.00

 język angielski/język niemiecki  18 listopada 2021 r., godz. 9.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 9.00.

19 grudnia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

13 stycznia 2022 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

diagnoza PRZED MATURĄ

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2021 r. - 4 stycznia 2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

4 stycznia 2022 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

30 grudnia 2021 r. 

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl.

Arkusze będą udostępniane sukcesywnie:

 • 30.12.2021 - j.polski PP, biologia PR,
 • 3.01.2022 - matemtyka PP, historia PR,
 • 4.01.2022 - j.angielski PP i PR, j.niemiecki PP i PR, j.polski PR, chemia PR,
 • 10.01.2022 - matematyka PR, WOS PR, geografia PR, fizyka PR.

W celu pobrania testów należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

5–14 stycznia 2022 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ:

5 stycznia 2022 r. 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR - godz. 14.00

10 stycznia 2022 r. 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR - godz. 14.00 

11 stycznia 2022 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR/Język niemiecki PR - godz. 14.00

12 stycznia 2022 r.

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

13 stycznia 2022 r. 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

14 stycznia 2022 r. 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00
 •  

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 11 stycznia [godz. 14:00].

6 lutego 2022 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

22 lutego 2022 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Uczestnictwo w próbnych egzaminach oferownych przez wydawnictwo wymaga zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Nową Erą. Raz zawarta umowa obowiązuje do jej odwołania. 

Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Zobacz także