Jak złożyć zamówienie dotacyjne

Dotacja celowa na podręczniki 2022/2023

W 2022 r. szkoły podstawowe ponownie mogą otrzymać dotację celową na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów. Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dofinansowanie wynosi:

 1. na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 2. na materiały ćwiczeniowe: w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 3. na podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:
  a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII;
 4. materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Dotacja na podręczniki

Obecnie zakup podręczników w szkole podstawowej finansowany jest z budżetu państwa. Zasady finansowania określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z Ustawą kwoty dotacji na podręczniki są następujące:

 • Klasa 1: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 2: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 3: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 4: 168 zł
 • Klasa 5: 216 zł
 • Klasa 6: 216 zł
 • Klasa 7: 300 zł
 • Klasa 8: 300 zł

Dotacja na podręczniki do poszczególnych klas odnawiana jest co 3 lata. Każdego roku szkoły mogą jednak otrzymać dofinansowanie na zakup zeszytów ćwiczeń. Dotacja na materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł w klasach 1–3 oraz 25 zł w klasach 4–8. Kwoty dotacji są powiększane o wskaźniki dotyczące niepełnosprawności uczniów. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dyrektor szkoły składa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniom szkół podstawowych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności przysługują wyższe kwoty dotacji niż dla uczniów neurotypowych. Z budżetu państwa finansowany jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

Kwoty dotacji na podręczniki różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Poniżej podana jest maksymalna wysokość dotacji na dziecko dla trzech najczęściej występujących orzeczeń w roku 2022:

 • dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim: 249,48 zł w klasie III i 449,06 zł w klasie VI;
 • dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 178,20 zł w klasie III i 427,68 zł w klasie VI;
 • dla spektrum autyzmu i zespołu Aspergera: 249,48 zł w klasie III i 449,06 zł w klasie VI.

Analogicznie jak w przypadku pozostałych uczniów, dotacja na podręczniki do poszczególnych klas odnawiana jest co 3 lata, natomiast każdego roku szkoły mogą otrzymać dofinansowanie na zakup zeszytów ćwiczeń.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe wynosi:

 • dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim: 123,75 zł w klasach I-III i 61,88 zł w klasach IV-VIII;
 • dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 138,60 zł w klasach I-III i 69,30 zł w klasach IV-VIII;
 • dla spektrum autyzmu i zespołu Aspergera: 128,70 zł w klasach I-III i 64,35 zł w klasach IV-VIII.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dyrektor szkoły składa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem koniecznym dla otrzymania dotacji powiększonej o wskaźniki wynikające z niepełnosprawności, jest wypełnienie przez dyrektora osobnego wniosku – załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEiN z 25.03.2022 r.

Zobacz także