Jakie materiały dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy: wytyczne MEiN 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało list zawierający wytyczne dotyczące zakupu i wykorzystania materiałów dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich placówkach oświatowych w klasach regularnych oraz w oddziałach przygotowawczych. Streszczamy najważniejsze informacje z tego dokumentu, które pomogą dyrektorom placówek zaopatrzyć się w brakujące podręczniki, a nauczycielom – zorganizować proces dydaktyczny dla uczniów ukraińskich.  

Jeśli uczeń zna język polski i uczy się w klasie z polskimi rówieśnikami 

Możliwe jest zapewnienie przez dyrektorów szkół podstawowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – cudzoziemców. Jeśli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów danej klasy w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących publikacji jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Skorzystanie z tego rozwiązania rekomenduje się, gdy uczeń zna język polski i zasadne jest zapewnienie mu dostępu do podręczników w języku polskim.  

Jeśli uczeń nie zna języka polskiego i uczy się w oddziale przygotowawczym 

W sytuacji, gdy uczeń nie zna języka polskiego, zakup kompletu podręczników w języku polskim wydaje się niecelowy. Takiemu uczniowi należy zapewnić dostęp do materiałów edukacyjnych dostosowanych dla jego potrzeb i możliwości (np. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej) oraz materiałów ćwiczeniowych.  Należy także umożliwić mu naukę języka polskiego w wymiarze co najmniej 6 godzin tygodniowo oraz zajęcia wspierające adaptację i przygotowanie do dalszej nauki. Zakup potrzebnych materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów z klas przygotowawczych można finansować z dotacji celowej na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.  

Dostępne materiały edukacyjne dla uczniów w oddziałach przygotowawczych  

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (www.zpe.gov.pl) powstała strona „Szkoła dla Was”. W zakładce „Oddziały przygotowawcze” umieszczono materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym. Zasoby są na bieżąco uzupełniane i rozbudowywane, a dostęp do nich jest bezpłatny.  Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdą tam kilkanaście tysięcy e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów. Dostęp do tych materiałów jest dostępny z poziomu komputera, smartfona, można też je pobierać lub drukować.  

Jeśli uczeń realizuje obowiązek szkolny w ukraińskim systemie oświaty  

Szkoły w Ukrainie pracują w trybie zdalnym, a na stronie internetowej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych dostępne są cyfrowe wersje podręczników do wszystkich klas (IXI) oraz inne materiały dydaktyczne, w tym słowniki (również ukraińsko-polski). W celu umożliwienia lub ułatwienia uczniom ukraińskim udziału w lekcjach online w systemie ukraińskim, szkoły w Polsce mogą udostępnić im pomieszczenia – pod warunkiem, że nie zakłóci to funkcjonowania danej placówki.  

Ukraińskie materiały dydaktyczne dostępne są tutaj: