Kształcenie, wychowanie i opieka nad uczniami z Ukrainy: ułatwienia w kolejnych obszarach

W dniu 11 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Nowelizacji towarzyszy list Ministra do kuratorów, dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządu – bo to ich znowelizowane rozporządzenia dotyczą najbardziej.  

Wynotowaliśmy dla Was najważniejsze zmiany: 

  • Brak konieczności klasyfikacji rocznej uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego, jeśli w opinii rady pedagogicznej nie znają oni języka polskiego w stopniu wystarczającym do korzystania z nauki. 
  • Zamiast świadectwa szkolnego - zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego dla nieklasyfikowanych uczniów oddziałów przygotowawczych.  
  • Większe limity dot. obowiązkowego podziału na grupy (ponad 30 uczniów dla obowiązkowych zajęć z informatyki, języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego oraz 34 uczniów dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zawodowego). 
  • Możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego. 
  • Maksymalna liczba uczniów na dodatkowych zajęciach z języka polskiego to teraz 15, a minimalna tygodniową liczba godzin zajęć to 6. 
  • Możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, lecz posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych (za zgodą kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru). 
  • Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, w tym także na dowożenie uczniów i wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią znowelizowanego rozporządzenia tutaj: Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 795  
List MEiN towarzyszący nowelizacji rozporządzenia przeczytacie tutaj: Ułatwienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – rozporządzenie MEiN - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)