Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy: najważniejsze informacje

Tworzenie oddziałów przygotowawczych to pomysł MEiN na wdrożenie uczniów z Ukrainy w polski system edukacji. Na stronie ministerstwa pojawiły się już wytyczne dotyczące tworzenia takich oddziałów. Podsumowujemy najważniejsze zawarte tam informacje.  

Oddział przygotowawczy czy klasa polska? 

"Jeśli dziecko ukraińskie przynajmniej rozumie język polski, to wtedy rzeczywiście nie ma większych problemów w klasie wśród Polaków. Jeśli nie rozumie w ogóle języka polskiego, to lepiej dla tego dziecka jest stworzyć oddział przygotowawczy – czy to szkolny, czy międzyszkolny, czy międzygminny. Ten oddział przygotowawczy jest mniej stresujący dla dzieci ukraińskich, a przecież chodzi o to, aby tego stresu było jak najmniej (…)" – powiedział minister edukacji w dniu 17 marca. Był to komentarz do uchwalonej w dniu 12 marca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Znalazły się w niej między innymi przepisy mające na celu ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że na dzień pisania tego artykułu (21 marca 2022) takich uczniów zapisanych do polskich szkół jest już niemal 100 000.  

Oddziały przygotowawcze w 5 krokach 
  • Dla kogo: dla uczniów, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, ale nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w regularnych klasach; którzy dotychczas pobierali naukę w w systemach oświaty innych państw; którzy wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego. Do oddziałów przygotowawczych mogą być zapisywani obywatele innych krajów lub obywatele polscy spełniający powyższe uwarunkowania.  
  • Jak utworzyć: szkolny oddział przygotowawczy jest tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego; dopuszczone jest także tworzenie międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych i międzygminnych oddziałów przygotowawczych, gdy jest to uzasadnione warunkami demograficznymi. 
  • Liczba uczniów: nie może przekraczać 25 na oddział; można łączyć klasy I-III, IV-VI i VII-VIII SP, I-II oraz III-IV LO, I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia, III-V technikum. 
  • Organizacja zajęć: Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, zaś nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo. 
  • Subwencja dla samorządów: stawka na dziecko w klasie przygotowawczej wynosi o 40% więcej w stosunku do stawki na dziecko w klasie regularnej. Subwencje na klasy przygotowawcze rozliczane będą co miesiąc.  

Więcej informacji o tworzeniu oddziałów przygotowawczych – wraz z odniesieniem do stosownej podstawy prawnej – znajdziecie tutaj: Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)