Nauczyciel to jedna z najważniejszych postaci w życiu dziecka. Dobry nauczyciel może rozbudzić ciekawość świata, rozniecić pasję, poszerzyć horyzonty, ale także dodać dziecku pewności i wiary w siebie. Szczególnie dla uczniów borykających się z problemami edukacyjnymi czy emocjonalnymi, dla dzieci pozbawionych odpowiedniego wsparcia w rodzinie, kontakt z mądrym pedagogiem może się stać szansą na dobre życie.

Nauczanie to zawód wyjątkowy: trudny, odpowiedzialny, ale też dający ogromną satysfakcję. Jednak by wykonywać go dobrze, trzeba się nieustannie kształcić. Szczególnie w czasach tak szybkich zmian społecznych, technologicznych i naukowych, gdy dzieci i młodzież stykają się z coraz to nowymi trendami i zagrożeniami, nauczyciel powinien stale pogłębiać swoją wiedzę z zakresu wychowania, metodyki i wspierania uczniów ze szczególnymi trudnościami.

W sklepie edukacyjnym Nowej ery znajdziecie bogatą ofertę poradników dla nauczycieli i wychowawców. Mogą z nich korzystać zarówno nauczyciele przedmiotowi, jak i pedagodzy oraz terapeuci. Warto pamiętać, że statystycznie rzecz biorąc do każdej klasy trafia przynajmniej jedna osoba ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych, a szkoła ma ustawowy obowiązek wspierania wszystkich uczniów, którym nauka przychodzi z trudnością.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które pomagają w codziennej pracy z uczniami, a także dają konkretne narzędzia do radzenia sobie z problemami wychowawczymi.

Edukacja nauczyciela

Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą

Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą

Wskazówki dla nauczyciela.

Autorzy: Paul Dix

Praktyczne wskazówki, jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy.

Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów i nawiązać z nimi pozytywne relacje.

przejdź do sklepu
Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym

Autorzy: Bolesław Niemierko

Ocenianie osiągnięć uczniów jest najtrudniejszym zadaniem nauczyciela.

Oczekiwania co do jakości oceniania w szkole są bardzo wysokie. Uczniowie, ich rodzice, władze szkolne i opinia publiczna chcą wierzyć, że nauczyciel uznaje wartość wszystkich swoich obowiązków, potrafi zdobyć pełną informację o wynikach nauczania i skutecznie unika jakichkolwiek uprzedzeń wobec uczniów. Niełatwo sprostać tym oczekiwaniom.

przejdź do sklepu
Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały

Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały

Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały

Autorzy: Faber Adele, Mazlish Elaine

Autorki bestsellerowej serii Jak mówić.. tym razem opowiadają o problemach związanych z problemami wychowawczymi typowymi dla buntowniczego okresu dorastania i o sposobach ich rozwiązywania.

przejdź do sklepu
Jak mówić, żeby dzieci się uczyły

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły

Autorzy: Adele Faber, Elaine Mazlish

Autorki bestsellerowego „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” tym razem udzielają rad związanych z nauką – jak wspólnie pomagać dzieciom w rozwiązywaniu problemów, jak motywować do nauki i osiągania sukcesów w szkole. Autorki na podstawie konkretnych przykładów podpowiadają rodzicom i nauczycielom, jak wspólnie pokonywać trudności związane z nauką i jak radzić sobie z uczuciami, które w niej przeszkadzają.

przejdź do sklepu
O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju

O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju

Pedagogiczna baśń o rywalizacji

Autorzy: Joanna Danilewska

Zgodnie z definicją gatunkową, baśń uruchamia – zarówno po stronie autora (czyli, na ogół, pewnej ludzkiej zbiorowości), jak i odbiorcy – wielorakie pokłady świadomości, w tym magiczne i archetypiczne. Nie wchodząc zbytnio w zawiłości genologiczne, warto jednak odnotować irracjonalizm rządzący baśnią – dlaczego zatem Danilewska wybrała właśnie baśń, skoro jej książka jest z założenia naukowa?

przejdź do sklepu
Kategorie (nie)obecne w edukacji

Kategorie (nie)obecne w edukacji

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
przejdź do sklepu
Multimedia w kształceniu

Multimedia w kształceniu

Autorzy: Józef Bednarek

Książka wypełnia swoistą lukę pomiędzy tradycyjną dydaktyką, stającą się coraz bardziej innowacyjną i multimedialną (technologia kształcenia) a dynamicznie rozwijającą się informatyką i jej zastosowaniami w edukacji. Powstała na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, zwłaszcza uczelni humanistycznych (pedagogicznych) i informatycznych. Jest adresowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów i pedagogów, a także innych osób przygotowujących i organizujących tradycyjne kształcenie, jak i edukację na odległość, w której korzysta się z najnowszych rozwiązań technologicznych. Adresatami jej mogą być także osoby doskonalące swoje kwalifikacje ogólne i specjalistyczne z wykorzystaniem najnowszych aplikacji multimedialnych. Jest ona kierowana także do uczniów (studentów) i dorosłych (rodziców), wzbogacających swą wiedzę o najnowszych elektronicznych źródłach informacyjnych, jak również poszukujących informacji przydatnych nie tylko w szkole (uczelni), ale również w pracy zawodowej i wypoczynku.

przejdź do sklepu
Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji

Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji

Autorzy: Zbigniew Meger
przejdź do sklepu
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście – jak pyta D. Klus-Stańska – zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważne, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych...

przejdź do sklepu
Nowe media, technologie i trendy w edukacji

Nowe media, technologie i trendy w edukacji

W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego

Autorzy: Monika Frania
przejdź do sklepu

 

Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także cały obszar wychowania, wspierania w rozwoju, rozniecania pasji i ciekawości świata, zaufania do siebie i ludzi wokół. Jak to robić dziś, w coraz szybciej zmieniającym się świecie? Jak docierać do dzieci i młodzieży, przekazując im wartości, informacje i wzory postaw? W naszej ofercie znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Autyzm a wczesna interwencja

Autyzm a wczesna interwencja

Rzeczowe pytania, zyciowe odpowiedzi

Autorzy: James Ball

W niniejszej książce autor odpowiada na trzy podstawowe pytania zadawane przez rodziców dzieci z autyzmem:
Co powinienem najpierw wiedzieć?
Co powinienem najpierw zrobić?
Jaki program terapii jest odpowiedni dla mojego dziecka?

przejdź do sklepu
Mutyzm wybiórczy Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów

Mutyzm wybiórczy Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów

Autorzy: Maria Bystrzanowska

Książka w przystępny sposób przybliża Czytelnikom problem mutyzmu wybiórczego. W kolejnych rozdziałach omawia istotę zaburzenia, proces diagnostyczny i terapeutyczny [...].

[…] wszystkie refleksje Autorki wypływają wprost z jej doświadczeń, a właściwa narracja wzbogacona jest przykładami różnych przypadków terapeutycznych, fragmentami wypowiedzi pacjentów i ich rodziców, tekstami z blogów. Wiele wniosków i spostrzeżeń Maria Bystrzanowska popiera badaniami sondażowymi (np. zrealizowanymi wśród 100 rodziców dzieci z mutyzmem).

przejdź do sklepu
Nie gryzę nie biję nie krzyczę

Nie gryzę nie biję nie krzyczę

Jak zachowywać się pozytywnie w stosunku do osób z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Autorzy: Bo Hejlskov Elvén

Gryzienie, bicie, krzyk oraz inne trudne zachowania osób niepełnosprawnych lub nietypowych rozwojowo są często powodowane przez ich otoczenie, które stawia im nierealistyczne wymagania.

Bo Hejlskov Elvén pokazuje, że właściwe rozpoznanie problemu i jego źródeł może doprowadzić do pozytywnej zmiany w zachowaniu.

przejdź do sklepu
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań

Autorzy: Kazimierz Słupek

Książka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych.

przejdź do sklepu
Diagnoza interdyscyplinarna

Diagnoza interdyscyplinarna

Wybrane problemy

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być identyfikacja zdolności poznawczych oraz określenie możliwości rozwojowych, a także wskazanie przyczyn zachowań odbiegających od normy i utrudniających jednostce funkcjonowanie w przestrzeni edukacyjnej i społecznej.

Natomiast diagnoza interdyscyplinarna, która jest efektem końcowym (wynikiem) tego procesu, powinna mieć na uwadze szerokie poznanie jednostki, osadzone wielokontekstowo i ujmowane z różnych perspektyw, oraz uwzględniać analizę zebranych danych, będąc warunkiem koniecznym najlepszego i optymalnego wykorzystania potencjału oraz ilorazu rozwojowego jednostki.
przejdź do sklepu
Jak pomóc dziecku z dysleksją

Jak pomóc dziecku z dysleksją

Ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Część 2

Autorzy: Anna Radwańska

Poradnik zawiera ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli i rodziców do wykorzystania podczas pracy z uczniem, aby stymulować jego rozwój i pozwolić osiągnąć sukces edukacyjny. Docelowa grupa uczniów 4–6 klasa szkoły podstawowej.

przejdź do sklepu
Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją

Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją

Autorzy: Leokadia Wiatrowska

Skala występowania zjawiska dysleksji (ryzyka dysleksji) ujawniona przez naukę, jak również praktykę pedagogiczną skłania wielu badaczy do poszukiwania nowszych, innych i skuteczniejszych sposobów pracy z dzieckiem, aby pomóc mu w wysiłkach edukacyjnych związanych z nauką czytania i pisania. Także ta książka jest wskazaniem nowej metody pracy z uczniem rozpoczynającym swoją szkolną karierę. Aby owa nauka okazała się jak najmniej bolesna, można zastosować tę metodę w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uczynić z nauki przyjemną zabawę połączoną z twórczą działalnością.

przejdź do sklepu
Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki

Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku z pewnością zainteresuje i będzie pomocny studentom logopedii, logopedom praktykom oraz tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z osobami z zaburzeniami mowy i/lub prowadzą badania naukowe z tego zakresu.

przejdź do sklepu
Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz teoretyczno-metodologicznej.

przejdź do sklepu
Samoregulacja w szkole.

Samoregulacja w szkole.

Spokój, koncentracja i nauka

Autorzy: Stuart Shanker

Czy możemy pomóc dzieciom wzmocnić zdolności do samoregulacji, aby czas spędzany w szkole był optymalny dla ich rozwoju?

Stuart Shanker, ekspert od samoregulacji, przekonuje, że nauczyciele mają niezwykłą moc pomagania uczniom w nauce tej umiejętności. W książce objaśnia pięć obszarów samoregulacji – czym są, jak działają, jak przejawiają się w szkole oraz co możemy zrobić, żeby wzmocnić uczniów w każdym z nich.

przejdź do sklepu
Sztuka samodzielnej nauki

Sztuka samodzielnej nauki

Jak zdobyć dowolną umiejętność w krótszym czasie i jak pokierować własną edukacją

Autorzy: Peter Hollins

Tradycyjne metody nauki, które niemal każdy z nas miał możliwość wypróbować w praktyce, mają wady. Lekcjom w szkole często towarzyszą przymus i poczucie mordęgi. Do tego uczeń czy nawet student może wybierać treści kształcenia w ograniczonym stopniu: udział młodego człowieka w opracowaniu własnego programu nauczania dopiero całkiem niedawno stał się nieco większy. Rozwój technologii sprawił, że informacje są wyjątkowo łatwo dostępne. Źródła wiedzy mamy na wyciągnięcie ręki. Jednak łatwo się przekonać, że samodzielna nauka wymaga wielkiej motywacji i zaangażowania. Co więcej, samouk musi sam kierować procesem własnej nauki.

Ta książka jest zwięzłym, praktycznym przewodnikiem dla każdego, kto chce z powodzeniem samodzielnie uczyć się różnych rzeczy. Dzięki niej szybko zrozumiesz, jakie są warunki powodzenia samodzielnej nauki i jak się do niej dobrze przygotować. Przyswoisz sobie zasady tzw. piramidy sukcesu w nauce: pewności siebie, zarządzania sobą i nauki. Nauczysz się skutecznych technik automotywacji. Zaczniesz w odpowiedni sposób podchodzić do koncentracji i uwagi podczas czytania. Poznasz techniki tworzenia realistycznych planów i harmonogramów związanych z uczeniem się nowych rzeczy i z pracą. Zrozumiesz, jak ważne dla skutecznej i efektywnej nauki jest nastawienie na rozwój - wszystko zaczyna być możliwe dopiero w momencie, gdy stwierdzisz, że dasz sobie radę!

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • czym się różni nauka zinstytucjonalizowana od samodzielnej
 • które zasady samodzielnej nauki są najważniejsze
 • jak stosować najlepsze techniki interakcji z informacjami
 • jaką metodę szybkiego czytania zastosować, aby zapamiętać więcej
 • jak wykształcić umiejętności i nawyki pomocne w samouczeniu się

Zainspiruj się, zaciekaw i otwórz na nowe możliwości - ucz się samodzielnie!


O autorze
Peter Hollins jest badaczem i psychologiem zgłębiającym meandry natury człowieka. Po latach praktykowania i pracy z setkami ludzi pochodzących z różnych środowisk postanowił poświęcić się pisaniu, dzięki czemu może pomóc milionom czytelników w poprawie jakości ich życia. Napisał kilka znakomicie przyjętych książek. Mieszka w Seattle w stanie Waszyngton.

Techniki samorozwoju

Techniki samorozwoju

czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej

Autorzy: Natalia Minge, Krzysztof Minge

Czy wiesz, że wyniki pracy i nauki tylko w pewnym stopniu zależą od inteligencji? Osoba, która posiada ogromne możliwości, ale nie wie, jak z nich korzystać, będzie uzyskiwała znacznie gorsze rezultaty niż ktoś przeciętny. Sięgając po ten poradnik, zyskasz wiedzę na temat tego, jak stale rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał, aby zachować sprawność umysłową na długie lata.

Dzięki książce autorstwa doświadczonych psychologów dowiesz się, w jaki sposób koncentrować się lepiej i dzięki temu oszczędzać czas. Poznasz metody szybkiego czytania m.in. skanowanie slalomowe lub po przekątnej. Odkryjesz 16 skutecznych, przydatnych w życiu codziennym technik uczenia się, np. rymowanki liczbowe, rzymski pokój czy akronimy. Dowiesz się, do czego służą mapy myśli i jak je samodzielnie tworzyć. Poznasz techniki wspierające kreatywność, szczególnie przydatne, gdy poszukujesz twórczych rozwiązań problemów.

Lektura poradnika, dzięki licznym wskazówkom, poradom i ponad 150 ćwiczeniom, pomoże ci w pełni wykorzystać niezwykłe możliwości twojego mózgu. Przekonasz się również, że ludzka pamięć właściwie nie ma ograniczeń – trzeba tylko nauczyć się z niej właściwie korzystać!

Dzięki poradnikowi dowiesz się m.in.:

 • jak poszerzyć pole widzenia i dzięki temu czytać szybciej?
 • na czym polega metoda haków – jedna z technik zapamiętywania?
 • w jaki sposób żonglowanie wpływa na rozwój umysłu?
 • po co ci szczęśliwy długopis na egzaminie?
 • jak uczyć się słówek w języku obcym metodą wyzwalaczy?
przejdź do sklepu
Jak się uczyć

Jak się uczyć

Autorzy: Ron Fry

Program, który pomógł milionom uczniów i studentów uczyć się mądrze i skutecznie.
Jak się uczyć przedstawia rewolucyjny system nauki bogato ilustrowany przykładami – dzięki niemu wszyscy, którzy chcą zdobywać wiedzę, poradzą sobie na każdym etapie kształcenia.
Jeśli jesteś uczniem starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum/technikum.
Jeśli jesteś studentem.
Jeśli starasz się o stypendium lub chcesz podjąć naukę za granicą.
Jeśli po latach przerwy chcesz wrócić do nauki ta książka jest dla ciebie!

Dzięki niej poznasz dogłębnie podstawowe elementy procesu uczenia się - czyli czytanie, pisanie, zarządzanie czasem, pamięć i umiejętność zdawania testów i egzaminów – po to, żeby niczego nie przegapić w procesie zdobywania wiedzy. Znajdziesz tu wskazówki, jak najlepiej przygotować sobie warunki sprzyjające nauce, jak wyróżniać się w klasie czy grupie, jak prowadzić poszukiwania online i wiele innych.
Jak się uczyć:

 • Pomaga uczniom i studentom w każdym wieku – od szkoły podstawowej aż do uzyskania dyplomu, nawet tym, którzy po długiej przerwie wracają do nauki.
 • Wpaja umiejętności, które będą przydatne również poza szkołą czy uczelnią i w późniejszym życiu.
 • Zawiera wskazówki, jak pomagać w nauce młodszym dzieciom, zwalczać zmęczenie i znudzenie w trakcie nauki, najwięcej skorzystać z zajęć klasowych i wiele innych.
przejdź do sklepu
Jak uczyć się skutecznie jakie to proste

Jak uczyć się skutecznie jakie to proste

Autorzy: Carol Vorderman

Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego zdesperowanego rodzica, ucznia i studenta. Jej nowatorskie pod względem graficznym barwne schematy i ilustracje z precyzyjnymi wskazówkami postępowania sprawią, że zrozumienie technik przyswajania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nieoceniony przewodnik – omawiający najistotniejsze problemy związane z organizacją pracy, układaniem harmonogramów, motywacją, stylami uczenia się, metodami powtarzania materiału, egzaminami i radzeniem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzieciom we wspólnej pracy nad polepszeniem efektów nauki.

Jak uczyć się skutecznie na pewno podbuduje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że najtrudniejsze elementy uczenia się staną się proste, zrozumiałe i łatwe do opanowania.

przejdź do sklepu
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Autorzy: Bronisław Urban

Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.

przejdź do sklepu
Opresja w szkole

Opresja w szkole

Autorzy: Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek

Przemoc, przymus, agresja, nękanie, wykluczanie, mobbing, bullying, prześladowanie, dyskryminacja, opresja to terminy znane nam z rzeczywistości społecznej, niestety także szkolnej. Autorki tej pracy jako specjalistki analizujące społeczność uczniów gimnazjów obiektywnie referują skalę problemu, opierając się na swoich doświadczeniach badawczych.

przejdź do sklepu

 

W każdej klasie można spotkać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrzebują od nauczyciela większego wsparcia i specjalnych metod nauczania, a od pedagogów pomocy w wyrównywaniu i kompensowaniu deficytów. W tym dziale można znaleźć pomoce do pracy z takimi uczniami.

Zobacz także