Egzamin ósmoklasisty: fizyka

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Czas trwania: 90 min.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 20 do 30 zadań, w tym zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdobywa się 34 punkty – ok. 50% punktów za zadania zamknięte i ok. 50% punktów za zadania otwarte.


TYPY ZADAŃ

TYPY ZADAŃ

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW UŻYTYCH W POLECENIACH

Zadania zamknięte

 • wielokrotnego wyboru
 • wybierz
 • prawda-fałsz
 • oceń, wybierz
 • na dobieranie
 • wybierz, zaznacz

Zadania otwarte

 • z luką
 • dokończ zdanie, zapisz
 • krótkiej odpowiedzi
 • narysuj, oblicz, zapisz obliczenia, ustal i zapisz, wyjaśnij, napisz, uzasadnij, wyznacz
 • Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach. Wiązka zadań może zawierać od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście, takim jak opisane zjawisko fizyczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp. Wiązka zadań może się składać z zadań zamkniętych i zadań otwartych.


CO SPRAWDZA EGZAMIN

 • Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności takich jak:
  • wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości,
  • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,
  • planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników,
  • posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

 • Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych fizyki:
  • mechanika,
  • zjawiska cieplne i właściwości materii,
  • elektryczność i magnetyzm,
  • drgania, fale i optyka.

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY

 • Za rozwiązanie zadania zamkniętego można otrzymać od 0 do 1 punktu lub od 0 do 2 punktów (w zależności od przewidzianej dla zadania maksymalnej liczby punktów), zgodnie z poniższymi zasadami: 1 pkt – odpowiedź poprawna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi ALBO 2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna, 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna, 0 pkt – odpowiedź całkowicie niepoprawna lub brak odpowiedzi.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać 1, 2 lub 3 punkty. Schemat oceniania do każdego zadania jest opracowywany odrębnie.
 • Rozwiązanie zadania otwartego, w którym trzeba obliczyć jakąś wielkość fizyczną, musi pokazywać kolejne kroki postępowania. Oznacza to, że należy przedstawić m.in. niezbędne zależności lub prawa fizyczne, które umożliwiają rozwiązanie zadania. Obliczenia muszą wynikać z przedstawionych zależności. Wyniki obliczeń w zadaniach rachunkowych muszą być zapisane z określoną dokładnością wraz z właściwymi jednostkami, zgodnie z poleceniem w zadaniu.

Webinaria

Specyfika egzaminu ósmoklasisty z fizyki w świetle informatora CKE

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Jadwigę Bendo.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także