Egzamin ósmoklasisty: geografia

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Czas trwania: 90 min.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 20 do 30 zadań, w tym zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdobywa się 34 punkty. Około 50% punktów za zadania zamknięte i około 50% punktów za zadania otwarte.

TYPY ZADAŃ

TYPY ZADAŃ

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW UŻYTYCH W POLECENIACH

Zadania zamknięte

 • wyboru wielokrotnego
 • dokończ, wybierz
 • prawda-fałsz
 • oceń, wybierz
 • na dobieranie
 • uzupełnij, zaznacz

Zadania otwarte

 • z luką
 • uzupełnij, zapisz
 • krótkiej odpowiedzi
 • oblicz, opisz, wyjaśnij, uzasadnij, podaj, przedstaw, sformułuj zależność, sformułuj prawidłowość, sformułuj wniosek
 • Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, odnoszących się np. do zróżnicowanych materiałów źródłowych, w tym: tekstów, map, zdjęć i danych statystycznych. Wiązka zadań może zawierać od dwóch do czterech zadań, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. 

CO SPRAWDZA EGZAMIN
Zadania egzaminacyjne są zróżnicowane według umiejętności geograficznych, takich jak:

 • korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych,
 • interpretowanie map różnej treści,
 • określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień,
 • ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata,
 • formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego.
  Około 50% zadań dotyczy geografii Polski, a pozostałe 50% odnosi się do geografii fizycznej. 

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY?

 • Za rozwiązanie zadania zamkniętego można otrzymać od 0 do 1 punktu lub od 0 do 2 punktów (w zależności od przewidzianej dla zadania maksymalnej liczby punktów), zgodnie z poniższymi zasadami: 1 pkt – odpowiedź poprawna, 0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi; 2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna, 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać od 0 do 2 punktów. Schemat oceniania do każdego zadania jest opracowywany odrębnie.

Webinaria

Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Grzegorza Natanka.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także