Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe terminy przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji i terminów udzielenia dotacji.

 • W terminie od 1 kwietnia do 10 września dyrektor szkoły będzie przekazywać organowi prowadzącemu informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej w zakresie liczby uczniów oraz oddziałów.
 • Dotacja celowa będzie przekazywana od 6 maja do 15 października.
 • Gmina, na podstawie informacji ze szkół, będzie przekazywała wojewodzie wniosek o udzielenie dotacji celowej na podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne w terminie od 15 kwietnia do 15 września.
 • Dyrektor publicznej szkoły podstawowej na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego.
 • Jeżeli w wyniku zaktualizowania informacji wnioskowana kwota dotacji celowej zostanie zmniejszona, a dotacja celowa przekazana przez gminę przekracza kwotę wskazaną w zaktualizowanej informacji, szkoła w ciągu pięciu dni od dnia złożenia tej aktualizacji zwróci gminie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.
 • Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku składanego przez gminę do wojewody wnioskowana kwota dotacji celowej zmniejszy się, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, gmina w ciągu pięciu dni od dnia złożenia aktualizacji zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą gmina otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Uproszczono mechanizm wyliczania kosztów obsługi zadania. Będą one wynosić 1 proc. kwoty dotacji celowej przekazanej gminie (a nie jak do tej pory – wydatkowanej). Istotne jest przy tym, że gmina będzie mogła przekazać całość lub część środków otrzymanych na obsługę zadania szkołom prowadzonym przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. W tym przypadku dyrektor w ramach obsługi zadania będzie mógł zakupić artykuły biurowe: papier, przybory do pisania, toner itp. lub otrzymać refundację poniesionych kosztów obsługi administracyjnej oraz księgowej. Wydatki te należy klasyfikować w odpowiednich rozdziałach. 

Zmienia się sposób rozliczenia dotacji. Wykorzystanie środków z dotacji celowej będzie rozliczane z łącznej kwoty dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w danym roku budżetowym. Taki sposób ma zagwarantować elastyczność w procesie zapewnienia podręczników i materiałów, a także uprościć system rozliczania środków z dotacji. Szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej ma zostać określony w rozporządzeniu. Warto podsumować także informacje dotyczące refundacji ze środków dotacji celowej.

 • Jeśli ze względu na stopień zaawansowania znajomości języka obcego przez uczniów trzeba będzie im zapewnić podręczniki lub materiały edukacyjne inne pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej – kwota refundacji zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie przyznawana do wysokości 25 zł na ucznia, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania.
 • Jeśli zwiększy się liczba uczniów danej klasy w trakcie roku szkolnego, środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W takim przypadku kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów oraz odpowiednio kwot określonych w ustawie z uwzględnieniem wskaźników dotyczących niepełnosprawności uczniów.
 • Jeżeli w ciągu roku szkolnego zaistnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych – kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów oraz odpowiednio kwot określonych w ustawie z uwzględnieniem wskaźników dotyczących niepełnosprawności. 

Przy realizacji zadania należy zastosować odpowiednie procedury zamówień oraz wydatkowania dotacji. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, może więc przeprowadzić kontrolę zamówień dotyczących zakupu podręcznika oraz wydatkowania środków pochodzących z dotacji (środki z budżetu państwa). Taka kontrola może polegać na sprawdzeniu np.:

 • czy umowy dyrektora szkoły z podmiotami zewnętrznymi są zawierane zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez organ prowadzący;
 • czy umowa zawarta przez dyrektora szkoły nie ogranicza prawa nauczycieli do wyboru podręcznika;
 • czy umowy zawierane przez dyrektora szkoły z podmiotami zewnętrznymi nie zawierają elementów nieuczciwej konkurencji, np. oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi;
 • czy środki pochodzące z dotacji są wydatkowane zgodnie z zasadami.

Skutkiem ustalenia pokontrolnego, że wydatkowanie środków pochodzących z dotacji jest nieprawidłowe, może być nawet zastosowanie regulacji dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Mogą także zostać wyciągnięte konsekwencje przewidziane w prawie oświatowym, w tym odwołanie dyrektora ze stanowiska.