Sytuacja kadry kierowniczej przekształcanych szkół

Zgodnie z art. 237 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono.

Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.

Zgodnie z art. 238 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowej szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum, z dniem włączenia staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora.

Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.