Kalendarz dyrektora szkoły

Poznaj najważniejsze terminy mające wpływ na pracę dyrektora szkoły.

  • Do 31 marca 2017 r. organ prowadzący (rada) musi podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego na mocy ustawy Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Uchwała stanowi akt założycielski szkoły, która powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum.
  •  
  • Do 15 kwietnia 2017 organ prowadzący podaje terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także może określić wzory wniosków na rok szkolny 2017/2018 (wójt, burmistrz, prezydent).
  • Do 15 kwietnia 2017 organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz określa wzór dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (uchwałę w sprawie kryteriów oraz wzory dokumentów uchwala rada jednostki samorządu terytorialnego).
  • Do 15 maja 2017 dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nimi stosunku pracy.
  • Od 1 września 2017 r. rozpoczyna się przekształcanie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie.
  • Do 30 listopada 2017 organ prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową, dokonując zmian w akcie założycielskim.
  • Do 30 listopada 2017 r. organ prowadzący gimnazjum (przy przekształceniu lub włączeniu z dniem 1 września 2017 r.) w drodze uchwały stwierdza zakończenie jego działalności.

Najnowsze

Sytuacja kadry kierowniczej przekształcanych szkół

Zgodnie z art. 237 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono.