Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 roku

Poznaj kwoty dotacji na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w następujące materiały: 

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości:
    - 140 zł na ucznia w przypadku klasy IV;
    - 180 zł na ucznia w przypadku klas V i VI;
    - 250 zł na ucznia w przypadku klas VII i VIII;
  4. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia w przypadku klas IV–VIII.

Kwoty dotacji nadal będą powiększane o wskaźniki dotyczące niepełnosprawności uczniów.

Ponadto na podstawie art. 63 u.f.z.o. dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może ustalić w zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne, a także materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwotę dotacji celowej, w tym również dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. W tym przypadku różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów  ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej pokrywa organ prowadzący szkołę.

Sposób wydatkowania środków na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. ulega uelastycznieniu. Oznacza to, że dyrektor – w uzasadnionych przypadkach – będzie mógł przesunąć środki finansowe między odpowiednimi klasami i zwiększyć koszty zakupu dla jednego ucznia. Jednak takie przesunięcie może się odbywać wyłącznie w ramach kategorii produktów, tzn. nie wolno przesuwać środków przeznaczonych na zakup podręczników, aby nabyć zeszyty ćwiczeń, i analogicznie – środków przeznaczonych na zakup zeszytów ćwiczeń nie można wykorzystać w celu nabycia podręczników. Należy podkreślić, że o każdym takim przypadku dyrektor szkoły będzie musiał poinformować organ prowadzący, zaś jego decyzja musi zostać zakwalifikowana jako przypadek uzasadniony. Ustawa nie precyzuje definicji tego pojęcia, zważywszy jednak, że takie działanie stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, powinno być podejmowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach i poprzedzone pogłębioną analizą uzasadnienia planowanego przesunięcia. Efekt przeprowadzonej analizy powinien zaś znaleźć swoje odzwierciedlenie w informacji o podjętej decyzji skierowanej do organu prowadzącego.

Trzeba mieć na uwadze to, że zachwianie wskazanych norm może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podczas podejmowania decyzji o zwiększeniu środków finansowych na jednego ucznia kosztem innego należy wziąć także pod uwagę niezadowolenie rodziców uczniów, którzy będą mieli uszczuploną kwotę dotacji.

Najnowsze

Sytuacja kadry kierowniczej przekształcanych szkół

Zgodnie z art. 237 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono.