Kształcenie na odległość: MEN publikuje poradnik dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla szkół dotyczący organizacji kształcenia na odległość. Fot. Gettyimages

W środę, 25 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało liczący 52 strony poradnik dla szkół dotyczący organizacji kształcenia na odległość. Stanowi on praktyczne uzupełnienie do rozporządzenia z dnia 20 marca wprowadzającego obowiązek realizacji takiego kształcenia przez placówki oświatowe.

Zakres i treść Poradnika

Poradnik jest podzielony na części odpowiadające poszczególnym etapom edukacji. Odrębne fragmenty zostały poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. Ostatnia część informatora to z kolei informacje o e-narzędziach i e-materiałach, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej z uczniami. Znajduje się tam lista stron www oferujących bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych.

Wytyczne z podziałem na etap edukacji (wybór)

PRZEDSZKOLE

W przypadku dzieci przedszkolnych szczególnie ważna jest rola edukacyjno-wychowawcza rodziców. MEN zaleca, aby czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, wykorzystać na rozwijanie samodzielności, do częstych rozmów z dziećmi i wzbogacania ich słownictwa,  na wspólne czytanie. Z kolei nauczyciel wychowania przedszkolnego może udostępnić rodzicom:

 • propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów,
 • konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy, adekwatną do realizowanego programu,
 • opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci,
 • linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych, a także programów, zabaw on-line.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukację wczesnoszkolną powinny charakteryzować: spokój i systematyczność procesu nauki, wielokierunkowość i dostosowanie tempa pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia. MEN zaleca, aby przekazywać rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub innej formy komunikacji:

 • propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
 • propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, powiązaną z treściami realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
 • linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych, a także programów, zabaw on-line;
 • zestaw ćwiczeń i zadań dla uczniów – przemyślanych, zgodnych z założeniami i treściami realizowanego w danej klasie programu nauczania, zgodnych z potrzebami rozwojowymi uczniów;
 • cyfrową wersję podręcznika danej klasy (jeżeli to możliwe).

WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZE SPE

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)  są najczęściej objęci zajęciami o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym i rewalidacyjnym. Aby uniknąć przerwy w realizacji tych zajęć, która mogłaby mieć negatywny wpływ na proces rewalidacji, nauczyciel może korzystać z dostępnych zasobów cyfrowych, w tym medialnych, umożliwiających i wspierających realizację programu nauczania. MEN zaleca, aby Nauczyciel:

 • przedstawiał propozycje projektów do przeprowadzenia w domu – projekty takie powinny zawierać jak największą liczbę czynności praktycznych oraz ograniczoną do minimum liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy,
 • przygotowywał i przekazywanie rodzicom uczniów zadania z instrukcją wykonania oraz listą potrzebnych materiałów,
 • w miarę możliwości utrzymywał osobisty kontakt z uczniem,
 • brał uwagę higienę pracy i naturalne potrzeby dziecka.

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, EGZAMIN MATURALNY oraz egzaminy próbne)

W przypadku przygotowań do egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego równie ważna jest aktywność i zaangażowanie Uczniów, jak i Nauczycieli prowadzących i koordynujących proces nauki. MEN rekomenduje, aby nauczyciele wspomagali Uczniów:

 • organizując spotkania on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia telekonferencyjnego,
 • zakładając grupę na platformie edukacyjnej,
 • prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę,
 • omawiając z uczniami zadania i przykładowe rozwiązania zadań dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • wykorzystując te zadania jako bazę do przygotowania własnych materiałów oraz do utrwalania i powtórek materiału,
 • tworząc własne miniarkusze egzaminacyjne albo ćwiczeniowe.

Wybór materiałów a jakość nauczania

Dyrektorzy i Nauczyciele organizujący pracę zdalną w swoich placówkach stoją nie tylko przed decyzjami stricte technicznymi dotyczącymi wyboru platformy komunikacji z Uczniami. Dużym wyzwaniem jest też przedarcie się przez mnogość dostępnych materiałów cyfrowych i wyselekcjonowanie tych, które będą odpowiednie dla danej grupy czy klasy.  Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być kontynuowanie pracy według wybranej wcześniej metody i z użyciem wybranego wcześniej podręcznika. To baza, która zapewnia ciągłość procesu dydaktycznego, daje Uczniom i Nauczycielowi poczucie stabilności, a przede wszystkim – gwarantuje zachowanie jakości nauczania i pewność uzyskania określonych efektów w określonym czasie. Dlatego Nauczyciele pracujący z rozwiązaniami Nowej Ery mogą liczyć na pełną cyfrową dostępność naszych podręczników, skorelowanych z nimi fragmentów zeszytów ćwiczeń i szeregu publikacji towarzyszących dla każdego poziomu i etapu edukacji. Rządowy poradnik, który omawiamy powyżej, odsyła między innymi do naszej strony NAUKA ZDALNA. To dobry adres dla wszystkich Dyrektorów, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców szukających sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych na ten trudny, wymagający czas.

UWAGA! W treści poradnika znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji i wytycznych na temat omawianych wyżej etapów edukacji, a także tych, których tu nie omawiamy, między innymi: wczesnego wspomagania rozwoju, przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, prowadzenia kształcenia zawodowego czy bezpieczeństwa pracy z komputerem i w internecie. Link do pobrania Poradnika znajduje się poniżej.

„Poradnik dla szkół: Kształcenie na odległość” możecie pobrać poniżej w formacie PDF.