Rozporządzenie MEN wprowadza kształcenie na odległość

fot. picjumbo.com, Pexels

W piątek 20 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające w polskich placówkach oświatowych kształcenie na odległość. Obecnie termin obowiązywania takiego modelu kształcenia zamyka się w datach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Poniżej zebraliśmy dla Was najważniejsze punkty i założenia tego dokumentu.

Organizacja pracy placówek

Omawiane rozporządzenie – w przeciwieństwie do poprzedniego z dnia 11 marca – określa zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarza możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Szczegółowe decyzje organizacji nauki zdalnej pozostawiono Dyrektorom placówek, którzy są zobowiązani do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. W sytuacji gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym powinien określić inny sposób ich realizowania i poinformować o tym odpowiednie kuratorium oświaty. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizji publicznej i Polskiego Radia, a także udostępnionych przez wydawców publikacji edukacyjnych, z których korzysta szkoła. Co ważne, nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nacisk na bezpieczeństwo uczniów

Dużą uwagę w rozporządzeniu położono na aspekt bezpieczeństwa uczniów – zarówno w kontekście bezpieczeństwa korzystania z sieci internetowej, jak i bezpieczeństwa psychofizycznego. Ministerstwo zaleca, aby obciążenie dzieci i młodzieży zadaniami i zajęciami było równomierne w każdym dniu, aby zajęcia były zróżnicowane i uwzględniały możliwości uczniów. Ustalając tygodniowy rozkład materiału dla poszczególnych klas, należy wziąć to pod uwagę. Organizując kształcenie na odległość, Dyrektor musi również pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, a dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien być zgodny z zaleceniami medycznymi odnośnie do czasu korzystania z urządzeń elektronicznych (komputer, telewizor, telefon), wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej, w tym dostępności wyżej wymienionych urządzeń, łącz internetowych itp.
Po stronie Dyrekcji placówki jest też określenie formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Wytyczne regulujące pracę i wynagrodzenie nauczycieli

Ważną częścią rozporządzenia z dnia 20 marca są ustalenia regulujące pracę Nauczycieli. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych MEN ogranicza obowiązek świadczenia pracy na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Co do zasady, Nauczyciele powinni realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć realizowanych zdalnie leży w gestii Dyrektora placówki. Nauczyciele mają otrzymywać wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień, przy czym za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciele mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Natomiast w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Więcej szczegółowych informacji i interpretacji dot. treści rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 znajduje się na stronie Ministerstwa.

Pełny tekst:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

możecie także pobrać poniżej w pliku PDF.