Sytuacja placówek oświatowych w okresie walki z pandemią koronawirusa

Jakie zmiany w funkcjonowaniu czekają placówki oświatowe w okresie walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19? Co powinni wiedzieć Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie? Poniżej zebraliśmy linki do rządowych serwisów oraz innych stron z istotnymi informacjami. Uwaga! Strony ulegają ciągłym aktualizacjom, warto więc regularnie je odwiedzać, aby być na bieżąco.

Zamknięcie placówek oświatowych
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 25 marca 2020 r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • Od 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi pracują normalnie.
 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
 • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole, realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkołę.

Jakie placówki nadal pracują?
Decyzja o zawieszeniu zajęć nie dotyczy pewnej liczby placówek specjalistycznych. Te pracują normalnym trybem. Są to:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
 • przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społeczne
 • szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale dziecka w zajęciach decyduje rodzic.

Najczęściej pojawiające się pytania
Nietypowa sytuacja, w jakiej znaleźli się Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, rodzi wiele pytań. Przytaczamy odpowiedzi na najczęstsze z nich:

 • Jak rozumieć pojęcie gotowości nauczyciela do pracy?
  Do kompetencji dyrektora placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy. Nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy).
 • Czy dyrektorzy szkół i pracownicy niepedagogiczni są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy?
  Nie, pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę. Dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy. Obowiązani do świadczenia pracy są również dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, jednak w tym okresie nie prowadzą oni zajęć dydaktycznych.
 • Co z rekrutacją do przedszkoli?
  Odbywa się ona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Zarówno w przypadku rekrutacji elektronicznej, jak i przeprowadzanej w sposób tradycyjny, wszystkie dotychczas ustalone procedury są nadal aktualne. W sytuacji, gdy całe przedszkole lub szkoła są poddane kwarantannie, a nie jest prowadzona rekrutacja elektroniczna, rodzic powinien sprawdzić informacje zawarte na stronie internetowej przedszkola/szkoły lub urzędu gminy/miasta, a w dalszej kolejności skontaktować się z tym urzędem.
 • Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?
  Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Aby uzyskać ten zasiłek, należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie ZUS.

Więcej pytań i wyjaśnień dotyczących nietypowych sytuacji znajdziecie Państwo w Serwisie RP.

Aby zapewnić Państwu dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, zebraliśmy najważniejsze wytyczne MEN dotyczące dydaktyki w czasie zagrożenia epidemicznego: