Informacje ogólne

 • Egzamin maturalny w „formule 2023” po raz pierwszy zostanie przeprowadzony:
  • w 2023 roku dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  • w 2024 roku dla absolwentów 5-letniego technikum.
 • Do 30 września uczeń składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklarację tę uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
 • Do 7 lutego uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli uczeń nie złoży ostatecznej deklaracji, to automatycznie jego wstępna deklaracja zostanie uznana za ostateczną.
 • W latach 2023 i 2024 na egzaminie maturalnym z historii nie będzie obowiązywał próg zdawalności.
 • Egzamin maturalny w latach 2023 i 2024 będzie sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w Wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.
 • W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i z formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również wykorzystania umiejętności złożonych, uwzględniających chronologię, analizę i interpretację historyczną oraz tworzenie narracji.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z historii

 • Większa liczba punktów do zdobycia – 60 (było 50).
 • Możliwość pojawienia się barwnych fotografii i map w treści zadań .
 • Nowa formuła zadania rozszerzonej odpowiedzi (wypracowania).

 

Do 2022

Od 2023

Tematy

 • 5 tematów do wyboru
 • tematy zróżnicowane według epok oraz obszarów historii
 • część tematów z materiałem źródłowym
 • 3 tematy do wyboru
 • tematy zróżnicowane pod względem epok historycznych (mogą dotyczyć jednej epoki lub przekrojowo kilku epok) oraz problematyki
 • tematy zawierające tezę, wobec której trzeba zająć stanowisko i je uargumentować, uwzg

Sposób
oceniania

Przy ocenianiu wypracowania egzaminator patrzył na pracę jako całość i – w zależności od stopnia realizacji tematu – kwalifikował wypowiedź na jeden z czterech poziomów, a następnie przyznawał punkty z zakresu określonego dla każdego poziomu.

Szczegółowe kryteria obejmują narrację historyczną, czyli funkcjonalność wykorzystania wiedzy historycznej w odniesieniu do elementów tematu (maksymalnie 12 p.), oraz spójność wypowiedzi, czyli spełnienie kryterium minimalnej liczby słów oraz logicznego uporządkowania (maksymalnie 3 p.).

Długość
wypracowania

Nie określono

minimum 300 słów

Maksymalna
liczba punktów

12

15

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusze egzaminacyjne od 2023 r.

 • Egzamin będzie trwać 180 minut.
 • Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będzie równa 60.

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba punktów Udział w wyniku sumarycznym
Zamknięte (ok. 20%) 6–9 45 ok. 75%
Otwarte krótkiej odpowiedzi (ok. 80%) 14-17
Otwarte rozszerzonej
odpowiedz
1 15 ok. 25%
RAZEM 29-36 60 100%

Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania typu prawda–fałsz
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi w formie jednego
  wyrazu lub kilku
 • zadania krótkiej odpowiedzi wymagające napisania krótkiego tekstu
 • zadania sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła historycznego
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi wymagające napisania wypowiedzi argumentacyjnej na zadany temat


Zasady oceniania

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego będzie można otrzymać 1 lub 2 p. Maksymalną liczbę punktów otrzyma zdający, którego odpowiedź będzie pełna i poprawna.

ZADANIA OTWARTE

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać 1, 2 lub 3 p.
 • Za rozwiązania zadań otwartych będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • Schemat oceniania będzie opracowywany odrębnie do każdego zadania.

ZADANIE OTWARTE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI – WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA

 • Za napisanie wypowiedzi argumentacyjnej będzie można otrzymać maksymalnie 15 p. W tej części arkusza zdający będą mieli za zadanie napisać rozszerzoną wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Tematy będą zróżnicowane pod względem epok historycznych oraz problematyki.
 • Tematy każdorazowo będą zawierać tezę, wobec której zdający będą musieli zająć stanowisko i je uargumentować, uwzględniając w swojej argumentacji różnorodne aspekty lub przykłady określone w temacie. Kluczową umiejętnością sprawdzaną w tej części arkusza będzie umiejętność tworzenia narracji historycznej z funkcjonalnym wykorzystaniem wiedzy.
 • Wypowiedź argumentacyjna będzie musiała liczyć co najmniej 300 słów. W przypadku niespełnienia tego minimum nie będą przyznawane punkty za część formalną (spójność wypowiedzi).

Wymagania egzaminacyjne w latach 2023 i 2024

Zmiany wymagań egzaminacyjnych, obowiązujące na maturze w roku 2023 i 2024, będą dotyczyły wyłącznie wymagań szczegółowych na etapie szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym.

Mając na uwadze fakt, że aktualna podstawa programowa oraz praktyka nauczania historii w szkołach jest skoncentrowana na dziejach cywilizacji zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, z wymagań zostały usunięte te treści, które dotyczyły dziejów innych obszarów cywilizacyjnych, pojawiające się jedynie epizodycznie albo w związku z wydarzeniami i procesami zachodzącymi w przywołanym kręgu Polski i Zachodu.

Nie pominięto istotnych obszarów, epok i zagadnień, których brak mógłby zaburzyć rozumienie procesów historycznych, jednak zostały usunięte zapisy dotyczące szczegółowej faktografii. Wykreślono również zapisy, które wymagały synchronizacji najważniejszych wydarzeń z historii Polski z wydarzeniami europejskimi, ponieważ m.in. opanowanie tzw. myślenia historycznego, przy braku interakcji między nauczycielami a uczniami (w związku z sytuacją zdalnego nauczania) i ograniczeniu przygotowań do indywidualnej pracy uczniów, sprowadzałoby się do pamięciowego przyswojenia tych powiązań.

Ze względu na opisane powyżej przesłanki zostały usunięte także zapisy tych wymagań, które sprawdzały znajomość historii historiografii, np. umiejętność analizy i interpretacji konkretnych tekstów lub poglądów ich autorów.

Warto również nadmienić, że szereg usuniętych z podstawy programowej wymagań szczegółowych miał charakter ocenny, tzn. odnosił się do subiektywnych spostrzeżeń ucznia. Ma to w procesie lekcyjnym niezwykłą wartość, ale w sytuacji egzaminu maturalnego jest trudne do zweryfikowania. Z zakresu wymagań wyeliminowano również te, które mają charakter zbyt szczegółowej, tzn. nazbyt faktograficznej, opowieści o przeszłości. Stąd zostały usunięte te wymagania, które koncentrowały się na szczegółowym przebiegu wojen czy innych konfliktów. Nadal jednak podczas nauki trzeba uwzględniać znajomość przyczyn i następstw wydarzeń.

Na egzaminie maturalnym uczniowie nie spotkają się zatem z zadaniami, które będą zmuszać ich do synchronizacji wydarzeń z dziejów powszechnych oraz historii Polski, nie będą sprawdzani ze znajomości szczegółowego przebiegu wojen, a także nie będą konfrontowani z konkretnymi (zapisanymi w podstawie programowej) tekstami źródłowymi. Zadaniem maturzystów będzie głównie to, by funkcjonalnie wykorzystali swoją wiedzę historyczną i umiejętnie – ze znajomością istoty rzeczy – odpowiadali na sproblematyzowane pytania. Warto przy tym pamiętać, że w wypracowaniu maturalnym umiejętność synchronizacji różnych wydarzeń i ich aspektów jest konieczna.

Przewodnik maturalny

 

Zawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA Teraz matura.

zobacz

Portal dlanauczyciela.pl

Wspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.

przejdź do portalu

Materiały CKE

Zobacz także