Informacje ogólne

 • Egzamin maturalny w „formule 2023" po raz pierwszy został przeprowadzony w 2023 r. dla absolwentów 4-letniego liceum. W 2024 r. odbędzie się po raz pierwszy dla absolwentów 5-letniego technikum.
 • Próg zdawalności matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynosi 30%, na poziomie rozszerzonym nie ma wskazanego progu zdawalności.
 • Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej z języka angielskiego.
 • Wszystkie zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności określonych w następujących wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej:
  • znajomość środków językowych,
  • rozumienie wypowiedzi,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • redagowanie wypowiedzi,
  • przetwarzanie wypowiedzi

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z języka angielskiego

 • Zmieniona długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym oraz 30 zamiast 25 minut na poziomie rozszerzonym; rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym oraz 1600–1800 wyrazów zamiast 1300–1600 na poziomie rozszerzonym.
 • Więcej zadań otwartych – oprócz wypowiedzi pisemnej co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie ze słuchu, co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie tekstów pisanych i co najmniej 1 zadanie sprawdzające znajomość środków językowych.
 • Nowe typy zadań, np. sety leksykalne.
 • W roku szkolnym 2023/2024 będzie obowiązywał następujący poziom egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi), na poziomie rozszerzonym – B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusze egzaminacyjne od 2023 r.

Od 2023 r. w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 10 do 12 zadań. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich zadaniach wyniesie 60 punktów.

Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Nowością będą zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu (co najmniej 1 zadanie), rozumienie tekstów pisanych (co najmniej 1 zadanie) i znajomość środków językowych (co najmniej 1 zadanie).

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania na dobieranie,
 • zadania prawda/fałsz.

Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zdania/tekst z lukami,
 • odpowiedzi na pytania,
 • transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie,
 • gramatykalizacja,
 • sety leksykalne.

Zasady oceniania

Zadania zamknięte

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w zadaniach zamkniętych będzie można otrzymać 1 punkt

Zadania otwarte

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać 1, 2 lub 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • W zadaniach za 2 lub 3 punkty będzie określony minimalny postęp, który musi zostać osiągnięty, aby zdający otrzymał kolejny punkt.

Za co uczeń nie otrzyma punktów na maturze?

 • Gdy do jednego polecenia zdający poda kilka odpowiedzi, z których jedna będzie poprawna, a inne – błędne, nie otrzyma punktów za żadną z nich.
 • W przypadku braku udzielenia odpowiedzi lub przeniesienia jej na kartę odpowiedzi zdający nie otrzyma punktu.
 • W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna – jeśli zdający udzieli odpowiedzi niepoprawnej gramatycznie lub/i ortograficznie, nie otrzyma punktu.
 • W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie tekstu lub rozumienie ze słuchu odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem i wskazywać, że zdający zrozumiał tekst. W innym wypadku nie zostanie przyznany punkt za daną odpowiedź.
 • W ocenie treści wypowiedzi pisemnej bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. Ilustruje to poniższa tabela:

Do ilu podpunktów
zdjący się odniósł?
Ile podpunktów rozwinął?
4 3 2 1 0
4 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3   3 pkt 3 pkt 2 kt 1 pkt
2     2 pkt 1 pkt 1 pkt
1       1 pkt 0 pkt
0         0 pkt
 • Wypowiedź pisemna jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:
  • nieczytelna LUB
  • całkowicie niezgodna z poleceniem LUB
  • niekomunikatywna dla odbiorcy LUB
  • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest uznana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
 • Wypowiedź pisemna napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane z arkusza egzaminacyjnego, lub od innego zdającego, jest powodem do unieważnienia części pisemnej egzaminu z języka obcego.

Wymagania egzaminacyjne w latach 2023 i 2024

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2024 roku zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi opublikowanymi m.in. w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. Wymagania te zostały okrojone w stosunku do obowiązującej podstawy programowej – część z nich zmodyfikowano lub usunięto.

Przewodnik maturalny

 

Zawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA TERAZ MATURA.

zobacz

Portal dlanauczyciela.pl

Wspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.

przejdź do portalu

Materiały CKE

Zobacz także