Diagnoza przedmiotowa i przed egzaminem

Aby dobrze wystartować z nauką, trzeba ustalić punkt, w którym znajdują się uczniowie, a następnie monitorować ich postępy i osiąganie kolejnych wyznaczonych celów. Do tego służy przedmiotowa diagnoza z Nową Erą. Ułatwia nie tylko badanie postępów uczniów w zakresie treści kształcenia zawartych w programach opracowanych do podręczników Nowej Ery, ale też wspomaga cykliczne monitorowanie realizacji podstawy programowej i system ewaluacji pracy szkoły. Jest zatem wszechstronnym narzędziem, rodzajem „kompasu”, który pomaga ustalić kierunki pracy i utrzymać właściwy kurs.

Miarodajne narzędzia to wartościowa informacja zwrotna

Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą oparta jest o zestaw miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. Wyniki diagnoz pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności, tak aby jak najcelniej utrafić w jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Zobacz, co dokładnie oferuje diagnoza przedmiotowa z Nowa Erą:

 • Testy z różnymi formami i typami zadań, które pomagają sprawdzić umiejętności złożone uczniów szkół podstawowych.
 • Profesjonalne analizy wyników badań.
 • Czytelne raporty z analizy wyników ucznia i klasy na tle wyników ogólnopolskich zaprezentowane w formie opisów, wykresów i tabel.
 • Spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności przez konkretnego ucznia.
 • Rekomendacje uwzględniające kierunki dalszej pracy z uczniem w kontekście jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
 • Raporty o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów pomiędzy kolejnymi cyklami diagnozy (wrześniową i majową).

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 SP w roku szkolnym 2023/2024

Zapisz te terminy i poinformuj o nich uczniów:

 • 12 września 2023 à udostępnienie arkuszy przedmiotowych oraz materiałów dla nauczyciela do diagnozy wstępnej w wersji elektronicznej w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.
 • 8 października 2023 à zakończenie wpisywania wyników uczniów w portalu diagnostycznymprzedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.
 • 25 października 2023 à prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

Diagnoza ósmoklasisty wpływa na jego sukces w przygotowaniach do egzaminów

Diagnoza przed egzaminem ósmoklasisty pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wymaganych na końcowym etapie edukacji i w dużym stopniu może ukierunkować ich tryb przygotowań do egzaminów. To nieoceniona pomoc i informacja w tym stresującym dla nich momencie edukacji. Dzięki dobrej diagnozie można ten stres przemienić w produktywny czas służący optymalnemu przygotowani się do egzaminacyjnych wyzwań, a przecież sukces ucznia to także sukces szkoły!  W ramach diagnozy przed egzaminem ósmoklasisty oferujemy:

 • Arkusze egzaminacyjne z zasadami oceniania przygotowane według zaleceń CKE.
 • Praktyczny system pobierania arkuszy oraz wprowadzania wyników.
 • Raporty dla dyrektora z wynikami szkoły na tle osiągnięć ogólnopolskich.
 • Raporty dla nauczyciela z wynikami klasy.

Więcej o dostępnych rodzajach diagnoz dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich terminach dowiesz się tutaj: Diagnoza Nowej Ery | NOWA ERA