Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego

Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą napisało 40 procent uczniów

Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą napisało 40 procent uczniów trzecich klas gimnazjów. Najlepiej im poszedł język angielski na poziomie podstawowym, wiedza o społeczeństwie i język polski.

Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego stanowią ważne źródło informacji w ocenie poziomu osiągnięć uczniów przed przystąpieniem do egzaminu powszechnego, tym bardziej że w tegorocznej próbie z Nową Erą wzięło udział tak wielu uczniów. Odniesienie wyniku indywidualnego do pokazanych na skalach wyników tak dużej populacji piszących daje rzetelny obraz opanowania sprawdzanych umiejętności.

Jak zatem wypadli uczniowie na próbnym egzaminie gimnazjalnym z Nową Erą? Z jakimi umiejętnościami dobrze sobie radzą? Nad czym muszą jeszcze popracować, by w kwietniu uzyskać lepszy wynik z obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego?

Język polski

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 55,16%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym typu prawda – fałsz sprawdzającym wyszukiwanie w wypowiedzi potrzebnych informacji. Zadanie polegało na ocenie prawdziwości stwierdzeń dotyczących przyjaźni w odniesieniu do tekstu nieliterackiego.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie zamknięte typu wielokrotnego wyboru, które również sprawdzało wyszukiwanie w wypowiedzi potrzebnych informacji, ale dotyczyło wyjaśnienia przyczyny błędnego użycia związku frazeologicznego.

Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 51,06%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność analizy i interpretacji tekstu źródłowego. Zadanie polegało na przeanalizowaniu konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. i określeniu państwa, którego polityczne ambicje były przyczyną wybuchu I wojny światowej.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające umiejętność z zakresu chronologii historycznej. Poprawne rozwiązanie zadania wymagało od ucznia umiejscowienia wojen prowadzonych przez Juliusza Cezara w okresie republikańskiego Rzymu.

Wiedza o społeczeństwie

Średni poziom wykonania zadań z wiedzy o społeczeństwie w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 59,50%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność wykorzystania informacji. Zadanie polegało na analizie elementów graficznych plakatu i określeniu jego przesłania. Zadanie to było najłatwiejsze w całym teście.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie także sprawdzające umiejętność wykorzystania informacji. Uczniowie mieli ocenić prawdziwość stwierdzeń dotyczących misji pokojowej ONZ na Cyprze na podstawie tekstu informacyjnego.

Matematyka

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 33,97%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym typu wielokrotnego wyboru sprawdzającym użycie i tworzenie strategii. Zadanie polegało na ułożeniu i rozwiązaniu równania dotyczącego obliczeń procentowych. 

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie dotyczące geometrii przestrzennej. Problemem dla uczniów było obliczenie objętości graniastosłupów. Trudne okazały się również pozostałe zadania z geometrii przestrzennej.

Przedmioty przyrodnicze

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 44,64%.

Biologia

Średni poziom wykonania zadań w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 50,29%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Zadanie polegało na przeanalizowaniu rysunków dłoni i stóp człowieka oraz szympansa, a także wskazaniu cechy charakterystycznej człowieka, która odróżnia go od szympansa.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające umiejętność poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji. Poprawne rozwiązanie wymagało od uczniów oceny prawdziwości podanych zdań na podstawie analizy schematu układu krwionośnego człowieka.

Chemia

Średni poziom wykonania zadań w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 37,71%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji oraz rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Poprawne rozwiązanie wymagało od ucznia oceny prawdziwości podanych zdań na podstawie analizy krótkiego tekstu na temat ropy naftowej i gazu ziemnego.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie, które również sprawdzało umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji oraz rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Zadanie polegało na wskazaniu wzoru, zgodnie z którym należało obliczyć stężenie procentowe roztworu KNO3 w temperaturze 90°C (po odczytaniu masy substancji z wykresu rozpuszczalności substancji) i uzasadnieniu wyboru.

Fizyka

Średni poziom wykonania zadań w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 40,00%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, w którym mieli obliczyć prędkość statku na podstawie danych (droga, godzina wypłynięcia z portu i godzina dopłynięcia do portu). Zadanie to było najłatwiejsze w całym teście.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk. Poprawne rozwiązanie wymagało od uczniów umiejętności posługiwania się pojęciem oporu elektrycznego i stosowania prawa Ohma w prostych obwodach elektrycznych. Zadanie to było najtrudniejsze
w całym teście.

Geografia

Średni poziom wykonania zadań w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 50,86%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Rozwiązanie zadania wymagało czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Zadaniem uczniów było zidentyfikowanie czterech wielkich rzek (Missisipi, Nil, Jangcy, Amazonka).

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające również stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Zadanie polegało na wybraniu informacji charakteryzujących Chiny.

Język angielski – poziom podstawowy

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 68,40%. Uczniowie najlepiej wykonali zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnej polegające na znajdowaniu w tekście mówionym określonych informacji. Dobre opanowanie tej umiejętności potwierdziły egzaminy w poprzednich latach.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych. Wymagało od uczniów uczestniczenia w prostej rozmowie, w typowej sytuacji poprzez wybranie pytania o opinię rozmówcy na temat artykułu zamieszczonego w gazetce szkolnej.

Język angielski – poziom rozszerzony

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 45,93%. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym umiejętność rozumienia wypowiedzi pisemnej, polegającym na rozpoznaniu związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu: uzupełnieniu luk w tekście brakującymi zdaniami tak, aby całość była spójna i logiczna.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniowie uzupełniali luki w zdaniach, tłumacząc na język angielski podane fragmenty zdań. Mimo że taka forma zadania występowała regularnie na egzaminie gimnazjalnym, uczniowie nadal mają problemy ze swobodnym posługiwaniem się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych i gramatycznych).

Język niemiecki – poziom podstawowy

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 51,95%. Uczniowie najlepiej wykonali zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnej polegające na znajdowaniu w tekście mówionym określonych informacji. Dobre opanowanie tej umiejętności potwierdziły egzaminy w poprzednich latach.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych. Wymagało od uczniów uczestniczenia w prostej rozmowie i w typowej sytuacji – nawiązywania  kontaktów towarzyskich poprzez przedstawienie osoby.

Język niemiecki – poziom rozszerzony

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 33,35%. Uczniowie najlepiej wykonali zadanie zamknięte sprawdzające umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnej, polegające na znajdowaniu w tekście mówionym określonych informacji.

Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniowie uzupełniali luki w tekście, wpisując wyrazy w odpowiedniej formie spośród podanych w ramce. Mimo że taka forma zadania występowała regularnie na egzaminie gimnazjalnym, uczniowie nadal mają problemy ze swobodnym posługiwaniem się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych i gramatycznych).

Do egzaminu gimnazjalnego zostały niecałe trzy miesiące. Można jeszcze uzupełnić braki, doskonalić umiejętności, przećwiczyć nowe formy zadań i oswoić się z obowiązującą formułą egzaminu. Pomocne w tym będą publikacje dostępne na stronie Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Szczegółowe wyniki diagnozy przed egzaminem ósmoklasisty dostępne są dla nauczycieli w portalu diagnostycznym.