Dane, których nie można pominąć

Zadania na korzystanie z informacji uczniowie postrzegają jako proste, ale właśnie w nich jest najłatwiej o pomyłki. Na tegorocznej próbnej maturze z Nową Erą jedynie 6% zdających poprawnie rozwiązało zadanie tego typu.

To nie rokuje dobrze, bo zadania na korzystanie z informacji stanowią coraz większą część arkusza maturalnego. W 2017 roku za ich poprawne rozwiązanie można było uzyskać około 50% maksymalnej liczby punktów. 

Rokrocznie maturzyści największe trudności mają z rozwiązywaniem zadań wieloetapowych (także rachunkowych), które wymagają wykorzystania różnych informacji i powiązania ich ze sobą. Część zdających nie potrafi w treści zadania wyszukać wszystkich informacji niezbędnych do jego poprawnego rozwiązania. Tak było na przykład w 2017 roku, gdy jedynie 12% piszących egzamin z chemii poprawnie rozwiązało zadanie wymagające interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji z wykorzystaniem wydajności reakcji i pojęcia mola (zadanie 6.). Podobnie niskie wyniki zanotowano podczas ostatniej edycji próbnej matury Nowej Ery. Zadanie dotyczące obliczeń z zastosowaniem stężenia molowego poprawnie wykonało jedynie 6% zdających (zadanie 35.).

Pobierz arkusz próbnej matury z Nową Erą z 2018 r.

Pobierz klucz odpowiedzi

Pobierz arkusz maturalny z 2017 r.

Pobierz klucz odpowiedzi

Pobierz arkusz maturalny z 2016 r.

Pobierz klucz odpowiedzi

Jakimi umiejętnościami muszą się wykazać maturzyści?

W arkuszach maturalnych z lat 2015-2017 sprawdzano umiejętności:

  • rozumienia tekstu chemicznego (fragmentu podręcznika, pracy naukowej) i wykorzystania informacji w nim zawartych do rozwiązania problemu, w tym – sformułowania krótkiej (maksymalnie dwuzdaniowej) odpowiedzi,
  • wykorzystania informacji zestawionych w formie tabelarycznej (w układzie okresowym pierwiastków chemicznych, w tablicy rozpuszczalności soli, w szeregu aktywności metali, w tablicy stałych dysocjacji elektrolitów, w tablicach wartości logarytmów i stałych fizykochemicznych) lub w postaci wykresów,
  • opisu doświadczeń chemicznych.

Warto więc korzystać z materiałów, które przekrojowo sprawdzają wiadomości i kształcą umiejętności:

  • analizowania tabeli i wykresów,
  • czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów chemicznych,
  • analizowania opisów doświadczeń i obserwacji poczynionych w ich trakcie,
  • precyzyjnego formułowania krótkich, 2-, 3-zdaniowych odpowiedzi pisemnych.

Pobierz Maturalną kartę pracy – zadania na korzystanie z informacji

O czym nie wolno zapominać?

W każdym z arkuszy maturalnych z ostatnich lat było co najmniej 5 zadań sprawdzających wiadomości z gimnazjum oraz z zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Nie wolno więc ich pominąć podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości. Wyniki próbnej matury wskazują na to, że zagadnienia te nie są dostatecznie opanowane przez tegorocznych zdających – tylko 6% uczniów poprawnie wykonało zadanie 19., sprawdzające wiedzę z zakresu podstawowego – znajomość wzorów hydratów i soli bezwodnych.