• Ukazuje fizykę jako intersujący przedmiot, którego warto się uczyć dzięki przystępnemu przedstawieniu zagadnień w podręczniku, licznym odwołaniom do intuicji uczniów oraz atrakcyjnym rozwiązaniom, jak nowoczesne infografiki, ilustracje 3D czy liczne materiały multimedialne w multibooku i multitece.
 • Uczy przeprowadzania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz umożliwia prezentację doświadczeń trudnych lub niemożliwych do wykonania w warunkach szkolnych dzięki propozycjom eksperymentów w podręczniku, a także filmom i animacjom.
 • Ułatwia pracę z uczniami o różnym poziomie wiedzy i umiejętności po gimnazjum, dzięki przypomnieniu najważniejszych wiadomości w podręczniku Przypomnij sobie (ABC z gimnazjum), Dodatkom matematycznym i Przykładom w podręczniku i kartach pracy ucznia, zadaniom ze wskazówkami w kartach pracy ucznia.
 • Pomaga w przygotowaniu do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym w kartach pracy ucznia oraz Powtórzeniom i Zadaniom powtórzeniowym w podręczniku.

 

PRZEJDŹ DO STRONY
FIZYKA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Dla ucznia

Odkryć fizykę

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 447/2012/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego „Odkryć fizykę” przedstawia zagadnienia fizyczne w nawiązaniu do ich obecności i zastosowania w życiu codziennym. Prezentuje fizykę jako atrakcyjną dziedzinę nauki i życia, której warto się uczyć.

 • Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości z gimnazjum, dzięki Przypomnij sobie (ABC z gimnazjum) –  przypomnieniu treści niezbędnych do zrozumienia nowych tematów, a także Po gimnazjum powinieneś – liście zagadnień, które warto powtórzyć przed lekcją. 
 • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem i zachęca ich do kontynuowania jego nauki dzięki pasjonującemu przedstawieniu zagadnień astronomicznych, doświadczeniom i obserwacjom, Pracom badawczym, ciekawostkom (A to ciekawe, Z historii) i ilustracjom 3D.
 • Pomaga w zrozumieniu procesów i zjawisk fizycznych dzięki prostemu językowi, czytelnym i atrakcyjnym infografikom oraz zadaniom związanym z analizą tekstów popularnonaukowych.
 • Umożliwia wygodne utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym, a także Podsumowaniom oraz Pytaniom i zadaniom na zakończenie tematów. 

Do każdego podręcznika dołączamy okulary 3D.

WYCOFANY Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

WYCOFANY Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań już od początku nauki fizyki w szkole ponadgimnazjalnej.

 • Umożliwia pracę uczniom o różnych umiejętnościach dzięki zadaniom o zróżnicowanym i odpowiednio oznaczonym stopniu trudności, a także rozwiązanym Przykładom i Dodatkowi matematycznemu.
 • Zapewnia wygodne korzystanie dzięki skrótowi najważniejszych wiadomości, czytelnie wyróżnionym definicjom i wzorom przed każdym działem oraz odpowiedziom i wskazówkom do zadań.

Odkryć fizykę

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski

Karty pracy „Odkryć fizykę” dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i ułatwiają systematyczną pracę oraz przygotowanie do sprawdzianu.

 • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zadaniom  różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwiają samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i tekstom źródłowym.
 • Zapewniają skuteczne przygotowanie do sprawdzianu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań, a także wykorzystanie Kart powtórzeniowych.

Karty pracy „Odkryć fizykę” dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i ułatwiają systematyczną pracę oraz przygotowanie do sprawdzianu.

 • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zadaniom  różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
 • Umożliwiają samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i tekstom źródłowym.

Zapewniają skuteczne przygotowanie do sprawdzianu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań, a także wykorzystanie Kart powtórzeniowych.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Odkryć fizykę” znajdą:

 • generator testów z zadaniami do wszystkich działów podręcznika,
 • filmy z doświadczeniami i animacje,
 • multibook i multitekę z materiałami do wszystkich działów podręcznika

oraz program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania, odpowiedzi do zadań i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibook i multiteka

Multibook i multiteka

Nowoczesny multimedialny podręcznik dla nauczyciela

Zawiera materiały skorelowane z podręcznikiem, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania: filmy, animacje, pokazy slajdów, dodatkowe rysunki, zdjęcia i mapy nieba oraz ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Testy i sprawdziany

Testy i sprawdziany

Gotowe, edytowalne testy i sprawdziany

Na portalu zamieszczono wiele testów i sprawdzianów, umożliwiających sprawdzenie poziomu opanowania materiałów omawianych w danym rozdziale. Są one edytowalne, co umożliwia adaptację materiału do potrzeb grupy.

pobierz

Filmy z doświadczeniami

Filmy z doświadczeniami

Zestaw filmów z doświadczeniami i animacji

Umożliwia prezentację doświadczeń niemożliwych do wykonania w warunkach szkolnych oraz zjawisk z zakresu astronomii, fizyki atomowej i jądrowej. Oprogramowanie pozwala na wyświetlanie dodatkowych elementów towarzyszących filmom.

pobierz

Zobacz także