Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby uczniowie przećwiczyli rozwiązywanie jak największej liczby zadań typu maturalnego.

 

Ćwicz umiejętność analizowania materiałów historycznych i informacyjnych

Kluczową umiejętnością sprawdzaną na egzaminie maturalnym jest analiza różnych materiałów. Mogą to być zarówno źródła historyczne (np. fragmenty starych dokumentów czy kronik, reprodukcje dawnych dzieł sztuki itp.), jak i materiały wykonane współcześnie w celu lepszego przekazania wiedzy historycznej (np. osie czasu, tablice genealogiczne itp.).

 

Innego rodzaju schematy – prezentujące np. podziały, procesy historyczne, schematy organizacji – również kształtują posługiwanie się związkami logicznymi (np. następstwa, podległości, zależności, przynależności).

 

Oswajaj uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi już od klasy 1

Wynik egzaminu zależy w dużej mierze od umiejętności rozwiązywania różnych typów zadań. Z tego powodu najważniejszym elementem przygotowań powinno być zapoznanie uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.

 

Wiesz, umiesz, zdasz to blok na końcu rozdziału w podręczniku porządkujący wiadomości i kształtujący umiejętności.

Maturalne karty pracy doskonale sprawdzają się już od klasy 1.

Atlas historyczny pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Metody pracy i materiały edukacyjne wykorzystywane w nowych szkołach ponadpodstawowych powinny uwzględniać możliwości percepcyjne młodszych uczniów, dlatego tak ważny jest przystępny język wykładu oraz przejrzysta i zrozumiała forma przekazu treści.

Zainteresowanie uczniów sposobem na efektywne nauczanie

Aby zmotywować uczniów do pracy, trzeba wzbudzić w nich zainteresowanie tematem lekcji i ułatwić opanowanie kluczowych zagadnień.

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby uczniowie przećwiczyli rozwiązywanie jak największej liczby zadań typu maturalnego.