Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Docelowo będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy – aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić – i przeprowadzany w formie pisemnej. Będzie odbywał się w kwietniu. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

W informatorach udostępnionych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znalazły się przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz odniesieniami do wymagań podstawy programowej. Jak informuje CKE, zadania te nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnym.

Przykładowe arkusze zostaną opublikowane na stronie CKE w grudniu 2017 r., a arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

Przejdź do sekcji egzamin ósmoklasisty.

Zapoznaj się z informatorami na stronie CKE.

Najnowsze

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).