Są nowe podstawy programowe dla liceów, techników i szkół branżowych. Zobacz, co się zmieniło!

W dniu 30 stycznia 2018 minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa zacznie obowiązywać w wymienionych typach szkół w klasach pierwszych od roku szkolnego 2019/2020.

Koncepcja edukacji wyrażona w nowych podstawach kładzie większy nacisk między innymi na kształcenie kompetencji kluczowych, wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego oraz kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych, powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, a także rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Pełen tekst podpisanego rozporządzenia oraz skrót najważniejszych zmian znajdziecie na  stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Trzy nowe podstawy programowe (dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum; dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej) zamieściliśmy w sekcji Akty prawne na stronie Reforma pod oświaty lupą.

Najważniejsze zmiany w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany podstaw programowych są elementem nowej, rozpoczętej w 2017 roku, reformy oświatowej, która objęła wszystkie poziomy nauczania. W jej efekcie:

  • Uczniowie kończący gimnazjum mają kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpocząć naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
  • Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. ma stać się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
  • Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej ma być przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
  • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. ma zostać przekształcone w 5-letnie technikum.
  • W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację mają rozpocząć równocześnie 2 roczniki uczniów: dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.

Więcej informacji o nowej reformie umieściliśmy na stronie Reforma oświaty pod lupą.