Są nowe podstawy programowe dla liceów, techników i szkół branżowych. Zobacz, co się zmieniło!

W dniu 30 stycznia 2018 minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa zacznie obowiązywać w wymienionych typach szkół w klasach pierwszych od roku szkolnego 2019/2020.

Koncepcja edukacji wyrażona w nowych podstawach kładzie większy nacisk między innymi na kształcenie kompetencji kluczowych, wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego oraz kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych, powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, a także rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Pełen tekst podpisanego rozporządzenia oraz skrót najważniejszych zmian znajdziecie na  stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Trzy nowe podstawy programowe (dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum; dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej) zamieściliśmy w sekcji Akty prawne na stronie Reforma pod oświaty lupą.

Najważniejsze zmiany w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany podstaw programowych są elementem nowej, rozpoczętej w 2017 roku, reformy oświatowej, która objęła wszystkie poziomy nauczania. W jej efekcie:

  • Uczniowie kończący gimnazjum mają kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpocząć naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
  • Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. ma stać się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
  • Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej ma być przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
  • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. ma zostać przekształcone w 5-letnie technikum.
  • W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację mają rozpocząć równocześnie 2 roczniki uczniów: dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.

Więcej informacji o nowej reformie umieściliśmy na stronie Reforma oświaty pod lupą.

Najnowsze

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).