Nowa struktura szkolnictwa w Polsce

fot. gpointstudio / Shutterstock

Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz 2-letniej szkoły policealnej zostanie przekształcona.

Docelowa struktura szkolnictwa ma obejmować:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • 2,5-letnią szkołę policealną.

Szczegółowe kalendarium wdrażania zmian

Ostateczny termin Zakres zmiany
1 września 2017 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej;
 • początek pracy ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia;
 • nie ma naboru uczniów do klasy I gimnazjum;
 • wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach w czteroletnim technikum i szkole branżowej;
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I szkoły branżowej I stopnia – zmianie ulega nazwa szkoły, zakres treści pozostaje bez zmian
 1 września 2018 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej;
 • w gimnazjach nie ma klas I i II
 kwiecień 2019 r. 
 • przeprowadzenie ostatniego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów III klas;
 • przeprowadzenie pierwszego egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: język polski, język obcy i matematyka
 1 września 2019 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz szkole branżowej I stopnia (dla pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej);
 • początek pracy czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w których uczyć się będą uczniowie po ośmioletniej szkole podstawowej;
 • w tym samym czasie uczniowie po gimnazjach będę uczyć się w trzyletnim liceum i w czteroletnim technikum;
 • w systemie szkolnictwa gimnazjum już nie funkcjonuje
 1 września 2020 r.
 • utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia;
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie I dwuletniej branżowej szkoły II stopnia  
 1 września 2021 r.
 • wdrożenie nowej podstawy programowej w klasie II dwuletniej branżowej szkoły II stopnia 
 maj 2022 r.
 • przeprowadzenie po raz ostatni w trzyletnich liceach egzaminu maturalnego na „starych zasadach”;
 • przeprowadzenie po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty w nowej formule z czterech przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii)
 maj 2023 r.  

przeprowadzenie egzaminu maturalnego w:

 • czteroletnim liceum;
 • czteroletnim technikum
maj 2024 r.

przeprowadzenie egzaminu maturalnego w:

 • pięcioletnim technikum;
 • czteroletnim liceum;
 • szkole branżowej II stopnia

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

 • I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
 • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.
W II etapie będą realizowane następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny, drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.