Wysokość dotacji na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu

 

Jaka kwota przysługuje na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu? Aby to obliczyć należy wagę P8, o wartości 9,5, przemnożyć przez kwotę standardu oświatowego A, czyli 6081 zł*.

6 081 zł x 9,5 = 57 769,5 zł rocznie

NOWOŚĆ! Kup z dotacji

Programy multimedialne do pracy z uczniami z orzeczeniem

Przedstawiamy nasze bestsellery do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, szczególnie ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera i dla wszystkich uczniów wymagających wsparcia w rozwoju emocjonalno-społecznym.

Pełna oferta programów multimedialnych na stronie eduSensus.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program do pracy z dziećmi przedszkolnymi i młodszymi dziećmi w wieku szkolnym.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program do terapii starszych dzieci szkolnych i młodzieży.

Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO

Multimedialne gry logopedyczne - programy wspierające terapię rozwój mowy i terapię

Czytaj więcej

KONCENTRACJA UWAGI PRO

Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI PRO 2

Rozwój emocjonalno-społeczny starszych dzieci i nastolatków, w wieku 10-15 lat.

Czytaj więcej

Nowość 2022

MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE. Poziom 2

Specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10–15 lat. 

To również narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej, w tym nieśmiałymi i izolującymi się od rówieśników, z młodzieżą z zaniżoną samooceną, obniżoną motywacją do nauki czy trudnościami w koncentracji uwagi. Program charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływania, dlatego może być stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami.

dowiedz się więcej

Nowość 2022

KONCENTRACJA UWAGI PRO

Multimedialna pomoc dla nauczycieli, terapeutów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi z trudnościami w koncentracji, z deficytami uwagi i pamięci, zaburzeniami procesów uczenia się oraz mającymi problemy w edukacji szkolnej, w tym z osobami z ADHD i ADD.

dowiedz się więcej

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Realizacja obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznaj SPEKTRUM AUTYZMU PRO - specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Służy rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu, ale polecany jest również dla wszystkich dzieci wykazujących trudne zachowania. 

Cena programu pozwala na sfinansowanie zakupu w całości z miesięcznej dotacji na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu.

Wypełnij poniższy formularz aby umówić prezentację programu i poznać więcej szczegółów!

dowiedz się więcej

Jak uzyskać i rozliczyć dotację na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu? Krok po kroku

Rodzice dziecka dostarczają do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pamiętaj!

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Prawa oświatowego (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach bądź oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach.

 

Uwzględnij ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesięcznej deklaracji do organu dotującego, która wskazuje liczbę uczniów szkoły, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym

Pamiętaj!

Jeżeli uczeń dostarczył orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na spektrum autyzmu na początku miesiąca i orzeczenie to zostało uwzględnione w miesięcznej deklaracji liczby uczniów wskazującej liczbę uczniów szkoły ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to dotacja na tego ucznia z autyzmem przysługuje już w miesiącu złożenia deklaracji. Dotacje są wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego. Termin złożenia miesięcznej deklaracji liczby uczniów wskazany jest w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – rady gminy lub powiatu. Z reguły deklaracje miesięczne składa się do 5 lub 10 dnia miesiąca kalendarzowego.

Nie jest prawdą, że dotację na ucznia z autyzmem można otrzymać tylko w przypadku, gdy uwzględniono go we wniosku o dotację składanym do 30 września roku bazowego. Wniosek o dotację nie może uwzględniać uczniów, którzy dostarczyli orzeczenie po jego złożeniu. Dotacja przysługuje natomiast na każdego ucznia z orzeczeniem.

 

Dyrektorze, pamiętaj o odpowiednim opisywaniu faktur lub innych dokumentów księgowych. Zasady opisywania znajdują się w uchwale rady gminy (powiatu)

Uchwały wprowadzają tu specyficzne wymagania, właściwe dla każdej gminy/każdego powiatu. Takim wymogiem może być obowiązek opisania rachunku w określony sposób, np. „sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu miasta …”. Brak opisu wskazanego w uchwale będzie powodem nierespektowania dokumentu przez organ dotujący. Dodatkowym wymogiem może być wskazanie na rachunku/fakturze konkretnego ucznia z orzeczeniem, na rzecz którego został dokonany zakup.

 

Zbierz zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niezwłocznie po otrzymaniu od rodziców ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

  • do 30 września roku szkolnego – jeżeli szkoła wraz z początkiem roku szkolnego dysponowała już orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli zostało ono dostarczone w ciągu roku szkolnego.

 

Zadbaj o realizację zaleceń wskazanych w IPET

IPET wskazuje zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin, w którym mają być realizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również formy tej pomocy, działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Kup multimedialny program do terapii dziecka ze spektrum autyzmu

 

Pamiętaj o uzupełnianiu danych w SIO

Niezależnie od miesięcznej deklaracji liczby uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, pamiętaj o konieczności realizowania obowiązku uzupełniania danych w Systemie Informacji Oświatowej. Brak tych danych może być podstawą do wstrzymania wypłaty subwencji oświatowej dla gminy, a w konsekwencji również dotacji, jaką otrzymuje od gminy (powiatu) szkoła.

 

 

 

Rozlicz dotację roczną

Uchwała wskazuje termin dokonania rocznego rozliczenia dotacji, może to być przykładowo 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Pamiętaj, że dotacja przekazana na:

  • uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz
  • uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach

może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uchwała określa wzór rozliczenia. Dotacja otrzymana na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego musi się pokryć z wydatkami na tego ucznia. Nie może być przeznaczona na inne potrzeby. Możesz przeznaczyć na takiego ucznia środki własne, ale otrzymana na ucznia z autyzmem dotacja, która nie zostanie wykorzystana właśnie na wydatki związane z tym uczniem, będzie podlegać zwróceniu. Dlatego tak ważne jest opisywanie faktur i dowodów księgowych.

 

Złóż wniosek o dotację na kolejny rok

Pamiętaj o corocznym obowiązku złożenia wniosku o dotację. Należy go złożyć do 30 września. Aby obliczyć, jaka kwota przysługuje na dziecko z autyzmem, należy wagę P8, o wartości 9,5, przemnożyć przez kwotę standardu oświatowego A, czyli 6081zł*.

6 081 zł x 9,5 = 57 769,5 zł rocznie

Należy również pamiętać, że standard oświatowy A jest ustalany corocznie i co roku zwiększany, zatem w kolejnych latach będzie to już inna kwota.

*stan na 01.03.2022r.

 

Zamów bezpłatną prezentację programu

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form