Aktualizacja statutu szkoły

Zmiana aktów założycielskich przekształcających szkoły zgodnie z założeniami reformy, a także zmiana przepisów powodują konieczność zaktualizowania statutu szkoły.

Zgodnie z zasadami pierwszy statut szkoły nadaje organ prowadzący, kolejne są nadawane przez samą szkołę. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r. Treść statutu określono w art. 98 i kolejnych ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W związku z opisanymi zmianami w statucie należy uwzględnić zmiany dotyczące m.in. zakresu zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy, współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej, organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, organizacji wolontariatu w szkole, regulaminu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w zakresie ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego. W celu usprawnienia pracy zaleca się powołanie zespołu statutowego, który opracuje projekt zmian w statucie.

W nowych statutach szczególną uwagę należy zwrócić na następujące tematy:

 1. zwiększenie roli poszanowania dziedzictwa kulturowego, otwartość na wyzwania współczesnego świata oraz innowacyjności,
 2. zwiększenie wagi eksperymentu pedagogicznego wraz z pełnieniem nadzoru nad jego realizacją,
 3. wzrost zadań bibliotek szkolnych, m.in.:
  - tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  - rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz czytania i uczenia się,
  - organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 4. zwiększenie roli doradztwa zawodowego, obowiązkowe zajęcia w klasach VII i VIII,
 5. upoważnienie dyrektora przez Radę Rodziców do założenia rachunku bankowego i dysponowania tym rachunkiem,
 6. w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej ich funkcjonowanie do ich całkowitego wygaśnięcia,
 7. pozostawienie oddziałów przedszkolnych w dotychczasowej formie do 31 sierpnia 2022 r.