Sytuacja nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w przekształcanych szkołach

Do 15 maja dyrektor powinien pisemnie poinformować nauczycieli i innych pracowników szkoły o zmianach związanych z przekształceniami sieci szkolnej.

Zgodnie z art. 236 ustawy wprowadzającej nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia go do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.Ten przepis stosuje się także do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.

Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie poinformowanie o tym pracowników na piśmie w terminie do 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Natomiast z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, którzy nie mają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dochodzi do przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. W przypadku zatrudnionych w gimnazjach pracowników niebędących nauczycielami należy zastosować odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Analogicznie kształtuje się sytuacja nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w dotychczasowych zespołach szkół przekształcanych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dyrektor szkoły zgodnie z art. 225 ustawy wprowadzającej przenosi nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe, w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie go w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. Należy pamiętać, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 oraz art. 226 ust. 1 ustawy wprowadzającej, nie stosuje się art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

Wprowadza się przy tym nowe mechanizmy w przypadku nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wskazanych w ustawie. Zgodnie z art. 224 w okresie do 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli i te informacje są udostępniane na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

Do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny,
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu im stosunku pracy.