W tym roku nowa dotacja celowa jest przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej. Chcąc zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy przed 1 września, warto jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego szkolnego zestawu z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowych edycji podręczników i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022 do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2020 roku.

W trosce o terminowe wypełnienie i przesłanie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Państwa w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne oraz niezbędne informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wnioski o udzielenie dotacji

Aby ułatwić dyrektorom dokonanie formalności związanych z uzyskaniem środków dotacji celowej na rok szkolny 2020/2021, poniżej publikujemy aktualne wnioski, które należy wypełnić i przesłać do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski o udzielenie dotacji

Pełne nazwy formularzy:

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

2. Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2020 r.)

Złóż wniosek o dotację elektronicznie!

Złóż wniosek o dotację na podręczniki elektronicznie z programem Dotacje Podręcznikowe firmy VULCAN. Teraz każdy samorząd może uzyskać go za 0zł*!

*oferta ważna dla zamówień złożonych do 30 kwietnia 2020 dla instytucji nieposiadających aplikacji przed 18 marca 2020
sprawdź

Wnioski informacyjne

Pełne nazwy formularzy:

1. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

2. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2020 r.)

Rozliczenia

Pełne nazwy formularzy:

1. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. - szkoły prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2020 r.) - szkoły prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. - osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

4. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2020 r.) - osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

Akty prawne i informacje

19 marca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Pobierz pełen tekst Rozporządzenia i Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 


Oświadczenie

Dotyczące zobowiązań do 30 dniowego terminu płatności należności wynikających z faktur wystawionych z tytułu dostaw do szkół podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na rok szkolny 2020/2021.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Dotacja celowa 2020 przeznaczona jest dla:

 • publicznej szkoły podstawowej,
 • szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2020 roku

 

 1. Dyrektorzy szkół przekazują odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej (na podstawie odpowiednich formularzy – patrz sekcja Wnioski o udzielenie dotacji) w terminie od 1.04. do 10.09.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15.04 do 15.09.
 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w 2020 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje celowe w terminie od 15.04 do 25.09.
 4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie informuje wojewodów o dokonanym podziale.
 5. Wojewoda w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o ww. podziale, nie później jednak niż do 30 września, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.
 6. Wojewoda udziela dotacji celowej w następujących terminach:
  do 4.06 – w wypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15.04 do 5.05;
  do 9.08 – w wypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6.05 do 10.07;
  do 15.10 – w wypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 11.07 do 15.09.

Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej dokonuje dyrektor szkoły do końca roku budżetowego, na który została przyznana. Rozliczenie składa się na odpowiednich formularzach do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji (art. 55. Ust. 5)

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Dla klas I–III:

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia;
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia.

Dla klas IV–VIII:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości:
  140 zł na ucznia (klasy IV),
  180 zł na ucznia (klasy V i VI),
  250 zł na ucznia (klasy VII i VIII);
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia (klasy IV–VIII).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Ze wszelkimi pytaniami możecie się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu:
pod numerem 801 88 10 10
lub przez Formularz Kontaktu.

Zobacz także