W roku szkolnym dotacja celowa jest przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 3 i 6 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 2, 4, 5, 7 i 8 szkoły podstawowej.

Aby zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, warto jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do jednostki samorządu terytorialnego.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego zestawu szkolnego z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowych edycji i nowości na lata 2022–2024 do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEiN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2022 roku.

W trosce o terminowe wypełnienie i przesłanie dokumentacji przygotowaliśmy dla Państwa w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne oraz niezbędne informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioski o udzielenie dotacji

Zachęcamy do pobrania aktualnych wniosków. Wystarczy je wypełnić i przesłać do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.


Wnioski o udzielenie dotacji

Pełne nazwy formularzy:

(3) Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

(4) Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

(5) Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r.*

* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.


Wnioski informacyjne

Pełne nazwy formularzy:

(1) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

(2) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r.*

* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.


Rozliczenia

Pełne nazwy formularzy:

(6) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r.

(7) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r.*

* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

(8) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r.

(9) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r.*

* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Akty prawne i informacje

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Rady Ministrów: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (z dnia 26 czerwca 2020 r.).

W dniu 31 marca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2022 roku

Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe jest udzielana w następujących terminach:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej dokonuje dyrektor szkoły do końca roku budżetowego, na który została przyznana. Rozliczenie składa się na odpowiednich formularzach do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość kwot dotacji

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Dla klas 1–3:

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia.

Dla klas 4–8:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości:
  168 zł na ucznia (klasy 4)
  216 zł na ucznia (klasy 5 i 6)
  300 zł na ucznia (klasy 7 i 8)
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia (klasy 4–8).

Wysokość kwot dotacji dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Uczniom szkół podstawowych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji niż dla uczniów neurotypowych. Z budżetu państwa finansowany jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

 

Poziom nauczania

 

Rodzaj materiału

 

Niepełnosprawność intelektualna
w stopniu lekkim

 

Niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym
lub znacznym

 

Spektrum autyzmu

 

Klasy 1-3

 

materiały ćwiczeniowe

 

123,75 zł

 

138,60 zł

 

128,70 zł

 

Klasa 3

 

podręczniki i materiały edukacyjne

 

249,48 zł

 

178,20 zł

 

249,48 zł

 

Klasy 4-8

 

materiały ćwiczeniowe

 

61,88 zł

 

69,30 zł

 

64,35 zł

 

Klasa 6

 

podręczniki i materiały edukacyjne

 

449,06 zł

 

427,68 zł

 

249,48 zł

 

Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Powyżej podana jest maksymalna wysokość dotacji na ucznia dla trzech najczęściej występujących orzeczeń.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Ze wszelkimi pytaniami możecie się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu:
pod numerem 587 214 800
lub przez Formularz Kontaktu.

Zobacz także