5 spraw do załatwienia w procesie rekrutacji

Informacji na temat całego procesu rekrutacji jest tak wiele, że trudno je wszystkie przeczytać i zrozumieć na raz. Dlatego na bieżąco będziemy publikować najważniejsze wskazówki – czego należy dopilnować w najbliższych tygodniach. Z biegiem czasu informacje te będziemy uaktualniać.

 1. Sprawdź wynik egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (14 czerwca).
  Teraz znacie już wyniki testów i zatwierdzone przez radę pedagogiczną oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów. Oznacza to, że możecie wyliczyć, jaką liczbę punktów uzyskał uczeń w procesie rekrutacji (jak wyliczać punkty, przeczytacie tutaj). Czy ta wiedza daje pewność, do jakiej szkoły kandydat się zakwalifikuje? Niestety nie. Trzeba pamiętać, że progi punktowe do poszczególnych szkół, znane z lat ubiegłych, w bieżącym roku zapewne ulegną zmianie, gdy inna jest liczba kandydatów i oddziałów.

 2. Odbierz z dotychczasowej szkoły świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów oraz poświadczone kopie tych dokumentów.
  W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie otrzymają zarówno oryginały, jak i specjalnie poświadczone kopie dokumentów. Zgodność kopii z oryginałem poświadcza dyrektor dotychczasowej szkoły ucznia.

 3. Zanieś do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa i zaświadczenia.
  W odpowiednim, nieprzekraczalnym, terminie (harmonogram znajdziesz tutaj) należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru poświadczone kopie: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów. Nie mogą to być zwykłe kserokopie ani nawet kopie poświadczone notarialnie, a jedynie kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora dotychczasowej szkoły. Uwaga: jeśli rekrutacja przebiega nie z użyciem systemu elektronicznego, ale w sposób tradycyjny (kandydat składał wypełnione samodzielnie wnioski do wszystkich wybranych szkół), kopie dokumentów także trzeba zanieść do wszystkich tych placówek.

 4. Sprawdź, do jakiej szkoły dostał się kandydat.
  O tym zapewne nikomu nie trzeba przypominać, na tę chwilę wszyscy czekają z niecierpliwością. W lipcu (patrz harmonogram) szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga! To nie to samo, co listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych! Na razie sprawdźcie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane. A potem, niezależnie, czy to miejsce bardzo wam się podoba, czy też jest raczej gorszą opcją, koniecznie potwierdźcie wolę uczenia się w tej właśnie placówce.

 5. Potwierdźcie wolę uczenia się w szkole.
  Potwierdzenie woli odbywa się poprzez złożenie w danej placówce oryginałów: świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej lub trzeciej gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty albo gimnazjalnego. Dodatkowo – co bardzo ważne – do szkół uczących zawodu, czyli szkół branżowych pierwszego stopnia lub techników należy przynieść zaświadczenie od lekarza pracy o tym, że kandydat nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
  Przypilnujcie terminu, by nie spóźnić się potwierdzeniem woli. Dopiero dzięki tej formalności dziecko zostaje przyjęte do szkoły. Nawet jeśli chcecie próbować dostać się do innej szkole w trybie odwołania), potwierdzenie woli sprawia, że dziecko nadal jest w systemie rekrutacyjnym i ma zapewnione miejsce nauki.