Pora złożyć dokumenty

W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa i zaświadczenia o punktach zdobytych podczas egzaminów. Kopie tych dokumentów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

W większości województw na składanie kopii dokumentów przewidziano czas pomiędzy 21 i 25 czerwca. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie – tu uczniowie mają na to czas między 21 a 28 czerwca. W województwie małopolskim, które – wyjątkowo - ma nieco odmienne harmonogramy rekrutacji dla ośmioklasistów i gimnazjalistów, absolwenci gimnazjum muszą odwiedzić swoją szkołę pierwszego wyboru pomiędzy 22 a 26 czerwca.

Poświadczone kopie

W szkole, do której aplikuje uczeń (szkole pierwszego wyboru) należy w tym terminie złożyć specjalnie poświadczoną kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów. Zgodność kopii z oryginałem poświadcza dyrektor dotychczasowej szkoły ucznia. Nie mogą to być zwykłe kserokopie ani nawet kopie poświadczone notarialnie, a jedynie kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora dotychczasowej szkoły. Uwaga: jeśli rekrutacja przebiega nie z użyciem systemu elektronicznego, ale w sposób tradycyjny (kandydat składał wypełnione samodzielnie wnioski do wszystkich wybranych szkół), kopie dokumentów także trzeba zanieść do wszystkich tych placówek.

Lista kandydatów

Dopiero w szkole pierwszego wyboru zostaną oficjalnie obliczone punkty kandydata (sami możecie przeliczyć to dzięki naszej ściągawce). Komisja rekrutacyjna uszereguje kandydatów do każdej z klas w kolejności: od tych, którzy mają najwięcej punktów (pierwsze miejsca zajmują olimpijczycy), do tych, którzy mają ich najmniej.

Komisja w ten sposób ustala, kto zajmie pulę miejsc przewidzianych dla danego oddziału. Sprawdza następnie, czy żaden z zakwalifikowanych kandydatów nie zajmuje miejsca w dwóch (lub więcej) klasach. Jeśli tak jest, zostanie on przydzielony do tej klasy, która była wyżej na jego liście preferencji.

Pozostali uczniowie, którzy mają niższą liczbę punktów, nie zostają zakwalifikowani – mają szansę w kolejnej szkole ze swojej listy wyboru.