Wsparcie z programu Aktywny Samorząd

Od 1 marca można składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd fot. AVAVA / Shutterstock

Od 1 marca można składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd. Można otrzymać pieniądze na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – w tym zakupu oprogramowania wspierającego komunikowanie się – a także na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

Programy eduSensus z serii PRO z założenia skierowane są do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często otrzymujemy jednak pytania o możliwość zakupu programów multimedialnych do domowego użytku.

Rodzicom poszukującym sposobu sfinansowania takiego zakupu, proponujemy wówczas skorzystanie z programów PRFON, m.in. „Likwidacja barier w komunikowaniu się” oraz właśnie programu „Aktywny samorząd”, szczególnie pkt 2 w module I (Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym).

Program Aktywny Samorząd składa się z trzech modułów. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ostatni moduł skierowany jest do pracowników samorządów i organizacji pozarządowych i skupia się na szkoleniu kadr z zakresu problematyki związanej z niepełnosprawnością.

 

Moduł I, czyli likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

To dofinansowanie, które ma na celu likwidację barier transportowych, ułatwienie dostępu do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wsparcie w poruszaniu się, w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

 1. Likwidacja barier transportowych

  Kto może skorzystać?
  Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu w stopniu wymagającym korzystania z tłumacza języka migowego.

  Na co pienią
  dze?
  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu lub pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Środki można przeznaczyć nie tylko na opłacenie kursu i egzaminów na prawo jazdy, lecz także na dojazd na kurs i powrót z kursu, na zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania kursu oraz na usługę tłumacza migowego, jeśli taka jest potrzebna.

  Ile pieniędzy?
  Na zakup i montaż oprzyrządowania – 10 tys. zł (z czego na zakup siedziska/fotelika dla osoby niepełnosprawnej – 6 tys. zł).
  Na pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – 4,8 tys. zł (w tym na kurs i egzaminy na kategorię B – 2,1 tys. zł; na kurs i egzaminy w innych kategoriach – 3,5 tys. zł; na inne koszty uzyskania prawa jazdy poza miejscem zamieszkania – 800 zł; na tłumacza języka migowego – 500 zł).

 2. Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

  Kto może skorzystać
  ?
  Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu rąk, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub narządu słuchu i trudnościami komunikowania się za pomocą mowy.

  Na co pienią
  dze?
  Środki mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, a także na zakup oprogramowania oraz na szkolenia z obsługi tego sprzętu i oprogramowania. Dodatkowo osoby z orzeczeniem niepełnoprawności do 16 roku życia i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą także przeznaczyć te środki na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu.

  Ile pieniędzy?
  Na zakup sprzętu i oprogramowania przeznaczono:
  - dla osoby niewidomej – 24 tys. zł (z czego na urządzenia brajlowskie 15 tys. zł)
  - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 tys. zł
  - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 tys. zł
  - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku – 7,5 tys. zł
  - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami z komunikowaniem się za pomocą mowy – 4 tys. zł.
  Na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu – 1,5 tys. zł.

 3. Likwidacja barier w poruszaniu się

  Kto może skorzystać
  ?
  Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, osoby ze stopniem niepełnosprawności.

  Na co pienią
  dze?
  Środki mogą być przeznaczone na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Mogą na nie liczyć osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją uniemożliwiającą poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  W ramach tego dofinansowania można także uzyskać środki na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O pieniądze na ten cel mogą starać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  W ramach programu można także uzyskać środki na zakup i utrzymanie sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy na co najmniej III poziomie jakości). Z tych pieniędzy mogą skorzystać osoby ze stopniem niepełnosprawności.
  Jest także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Na pieniądze mogą liczyć osoby z orzeczeniem niepełnosprawności do 16 lat oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy z samodzielnym przemieszczaniem się, mające zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie takiego sprzętu.

  Ile pieniędzy?
  Na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać 10 tys. zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty do 25 tys. zł (o zwiększeniu decyduje rekomendacja eksperta PFRON).
  Na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 3,5 tys. zł (z tego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 tys. zł).
  Na zakup protezy na III poziomie jakości w przypadku amputacji:
  w zakresie ręki – 12 tys. zł
  - przedramienia – 26 tys. zł
  - ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 30 tys. zł
  - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25 tys. zł
  - uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 30 tys. zł.

  W wyjątkowych sytuacjach (gdy celowe jest zwiększenie jakości protezy do IV poziomu z powodu zdolności do pracy wnioskodawcy) ekspert PFRON może zarekomendować podwyższenie tych kwot. W przypadku refundacji utrzymania sprawności technicznej protezy można liczyć na maksymalnie 30 proc. wskazanych kwot.
  Na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dofinansowanie wynosi 7,5 tys. zł.

 4. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  Kto może skorzystać
  ?
  Osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem dziecka chodzącego do żłobka, przedszkola lub innej tego typu placówki.

  Na co pienią
  dze?
  Środki mogą być przeznaczone na opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu lub na pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad nim.

  Ile pieniędzy?
  Program przewiduje po 300 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad każdym dzieckiem.

  Moduł II, czyli pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  To dofinansowanie, które ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w uzyskaniu kolejnego poziomu wykształcenia. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 października 2021 r.

  Kto może skorzystać
  ?
  Program adresowany jest do osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, doktoranckich) w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym, zaocznym, eksternistycznym czy przez internet. Mogą z niego skorzystać także osoby, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

  Na co pienią
  dze?
  Pieniądze mogą zostać przeznaczone na opłatę za naukę (czesne) – refundacji podlegają koszty za bieżący rok szkolny lub akademicki, bez względu na to, kiedy zostały poniesione. Środki z programu są przeznaczone także na dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz na uiszczenie opłaty za wszczęcie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

  Ile pieniędzy?
  Na opłatę za naukę (czesne) – można uzyskać 4 tys. zł, pod warunkiem jednak, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 764 zł netto na osobę. Uwaga! Odstępstwa od tego warunku są możliwe. Decyzję o tym podejmują pełnomocnicy zarządu w Biurze PFRON.
  Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynosi do 1 tys. zł w przypadku nauki w szkole policealnej lub kolegium i do 1,5 tys. zł w innych szkołach wyższych.
  Dodatek za uiszczenie przewodu doktorskiego wynosi do 4 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie z programu można złożyć też przez internet. Wystarczy wejść na stronę SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek, będzie trzeba założyć indywidualne konto. Potrzebny będzie także profil zaufany, by potwierdzić dane.