Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, fot. Klaus Vedfelt / Getty Images

Przewodnik po formach realizowania pomoc psychologiczno-pedagogicznej, a także gotowe wskazówki, które programy eduSensus znajdą zastosowanie w ramach zajęć.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej jest udzielana:

 • w trakcie bieżącej pracy z uczniem
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
 • w różnych formach zajęć, m.in. jako:
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  W trakcie prowadzenia tych zajęć można korzystać m.in. z programu „Każdy uczeń to uczeń zdolny”. Wspomaga on rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów metodą projektu edukacyjnego.

 2. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w planowaniu, w organizacji nauki własnej, dobieraniu metod i technik uczenia się. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają sposoby na zwiększenie skuteczności i efektywności uczenia się.
  Treści pomocne w prowadzeniu tych zajęć znajdują się m.in. w programach „Spektrum autyzmu PRO”, „Każdy uczeń to uczeń zdolny” czy w zajęciach rytmicznych z programu „Śmiało do szkoły”.

 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierają uczniów, którzy z różnych względów potrzebują czasu na uzupełnienie materiału dydaktycznego omawianego na zajęciach (np. długotrwała choroba czy powrót z zagranicy).
  W zależności od rozpoznanych trudności uczniowie mogą przyswajać treści edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub usprawniać zaburzone funkcje. Wsparcie metodyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zapewnią takie programy, jak: seria „Lekcjotek@”: język polski, matematyka, przyroda, historia i… społeczeństwo, programy „Uczeń na start”, „Śmiało do szkoły”, „Dysleksja PRO” czy „MatŚwiat PRO”.

 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  W trakcie zajęć warto korzystać m.in. z programów: „Uczeń na start”, „Śmiało do szkoły”, „Dysleksja PRO”, „MatŚwiat PRO”, „Uwaga słuchowa PRO” (diagnoza trudności, programy zajęć, raporty).

 5. Zajęcia logopedyczne pomogą uczniom z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
  Do prowadzenia terapii logopedycznej można wykorzystać program „Logopedia PRO”.

 6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. To grupa uczniów, którzy mają trudności adaptacyjne, problemy z koncentracją uwagi, nie potrafią podporządkować się ustalonym zasadom.
  Do rozwijania tych kompetencji sprawdzą się m.in. programy „Moc emocji”, „Spektrum autyzmu PRO”, „Każdy uczeń to uczeń zdolny”.

 7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, a także dla mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.
  Kompleksowe wsparcie pracy terapeutycznej zapewniają m.in. programy „Uwaga słuchowa PRO”, „MatŚwiat PRO”, „Dysleksja PRO” czy „Spektrum autyzmu PRO”.
Podstawa prawna na 1 stycznia 2021 r.:
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity z 9 lipca 2020 r.).