Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Empiriusz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkołach podstawowych.

 • Komputer z oprogramowaniem oraz gogle VR umożliwiają przeprowadzenie 26 doświadczeń zgodnych z podstawą programową klas 7. i 8.
 • Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów pomagają w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń
 • Prosta i intuicyjna obsługa
 • Lekcje są atrakcyjne dla uczniów i zachęcają do nauki
 • Eksperymenty są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą
 • Wirtualne laboratorium jest zawsze w pełni wyposażone – nie trzeba kupować naczyń, akcesoriów i odczynników
 • Nie ma problemu sprzątania pracowni ani utylizacji środków chemicznych
 • Program zyskał pozytywną opinię nauczycieli-praktyków

Wybierz pakiet dla szkoły

lp_EMPIRIUSZ_cennik_1140x804.jpg

Finansowanie z rezerwy oświatowej

Szanowni Państwo, termin składania tegorocznych wniosków upłynął 29.05.2020r. Wirtualne Laboratorium Empiriusz można sfinansować ze środków własnych lub innych form dotacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Będziemy informować Państwa o możliwości uzyskania finansowania w 2021 roku.

Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, publiczne szkoły podstawowe mogą starać się o uzyskanie finansowania zakupów niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki przyznane na podstawie punktu V kryteriów muszą być przeznaczone na zakup wyposażenia szkolnego lub pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauczania zgodnego z podstawą programową.

Wydatkiem, o którym mowa w V punkcie kryteriów, jest m.in. zakup oprogramowania oraz sprzętu, dzięki którym uczniowie klas VII i VIII mogą przeprowadzać doświadczenia chemiczne w cyfrowej rzeczywistości.

 

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy publicznych szkół podstawowych:

a) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które – w przypadku realizacji podstawy programowej z chemii - mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. klasę VII lub VIII;
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum
e) które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Ustalono roczny limit szkół, które mogą aplikować o dofinansowanie z tego kryterium. Wynosi on ½ szkół spełniających kryteria (punkty a-e) w danej jednostce samorządu terytorialnego (jeśli liczba szkół jest nieparzysta, po podzieleniu przez 2 wynik zaokrągla się w dół). Jeśli w danej jednostce jest jedna szkoła spełniająca wymogi, limit wynosi 1. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.

 

Jak złożyć wniosek?

 1. Szkoła wypełnia wniosek o dofinansowanie wraz wykazem pomocy dydaktycznych zakupionych lub planowanych do zakupienia w roku 2020.
 2. Wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, należy przekazać do właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST).
 3. JST przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pomocą platformy ePUAP). Wniosek musi wpłynąć do MEN do dnia 29 maja 2020 r.!
 4. Przedstawiciel szkoły powinien upewnić się, czy wniosek został przekazany przez JST do MEN.
 5. Po ogłoszeniu pozytywnej decyzji MEN, szkoła może dokonać zakupów zgodnych z wykazem dołączonym do wniosku.
 6. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także